Roba - 498975-2017

14/12/2017    S240

Hrvatska-Kaštel Štafilić: Oprema za regulaciju, sigurnost i signalizaciju u zračnim lukama

2017/S 240-498975

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zračna luka Split, d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 83462362655
Poštanska adresa: Cesta dr. Franje Tuđmana 1270
Mjesto: Kaštel Štafilić
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21217
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ana Crnković
E-pošta: ana.crnkovic@split-airport.hr
Telefon: +385 21203349
Telefaks: +385 21203422
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.split-airport.hr
I.6)Glavna djelatnost
Djelatnosti povezane sa zračnim lukama

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Sustav za zaštitni pregled predane prtljage

Referentni broj: 04-7/17
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34997000 Oprema za regulaciju, sigurnost i signalizaciju u zračnim lukama
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Sustav za zaštitni pregled predane prtljage.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Vrijednost bez PDV-a: 19 237 081.25 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34997000 Oprema za regulaciju, sigurnost i signalizaciju u zračnim lukama
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zračna luka Split d.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, DAP Kaštel Štafilić.

II.2.4)Opis nabave:

Sustav za zaštitni pregled predane prtljage.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: 1. Cijena / Ponder: 64 %
Kriterij troška - Naziv: 2. Funkcionalne i tehničke karakteristike 3. Planovi 4. Jamstveni rok (dužina roka) / Ponder: 21 % 8 % 7 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 131-268654
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku periodične indikativne obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Sustav za zaštitni pregled predane prtljage

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
04/12/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: King ICT d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 67001695549
Poštanska adresa: Buzinski prilaz 10
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10010
Država: Hrvatska
E-pošta: king@king-ict.hr
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 27 000 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 15 389 665.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
V.2.6)Cijena plaćena u okviru prigodne kupnje

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Žalbeni postupak vodi se prema odredbama ZJN-a 2016 i Zakona o općem upravnom postupku. U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/12/2017