Доставки - 499016-2018

13/11/2018    S218    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Габрово: Училищна мебелировка

2018/S 218-499016

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Габрово
Национален регистрационен номер: 000215630
Пощенски адрес: пл. „Възраждане“ № 3
Град: Габрово
код NUTS: BG322 Габрово
Пощенски код: 5300
Държава: България
Лице за контакт: Теодора Цанева
Електронна поща: tsaneva@gabrovo.bg
Телефон: +359 66818377
Факс: +359 66809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.gabrovo.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по 2 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
39160000 Училищна мебелировка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по 2 обособени позиции за училищна сграда, намираща се на адрес ул. „Хр. Смирненски“ № 27, гр. Габрово, по приложена техническа документация, технически спецификации и количествени сметки, включително извършване на гаранционно обслужване.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 126 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на интериорно обзавеждане за училищна сграда, намираща се на ул. „Христо Смирненски“ № 27, гр. Габрово“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39160000 Училищна мебелировка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322 Габрово
Основно място на изпълнение:

гр. Габрово, бул. „Хр. Смирненски“ № 27

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по 2 обособени позиции за училищна сграда, намираща се на адрес ул.„Хр. Смирненски“ № 27, гр. Габрово, по приложена техническа документация, технически спецификации и количествени сметки, включително извършване на гаранционно обслужване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Предложен срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Срок за гаранционно обслужване / Тежест: 30
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG16RFOP001-1.016-0002 „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово”, финансиран по ОПРР

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 107-243527
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 703-УР-18
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка и монтаж на обзавеждане за училищна сграда, намираща се на ул. „Христо Смирненски“ № 27, гр. Габрово, в рамките на проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/10/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Амо ЕООД
Национален регистрационен номер: 831589871
Пощенски адрес: ж.к. Хиподрума, р-н Красно село
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@amo.bg
Телефон: +359 29761000
Факс: +359 29761006

Интернет адрес: www.amo.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 128 453.45 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 126 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/11/2018