Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 49927-2023

25/01/2023    S18

Polen-Warschau: Wartung und Reparatur von Fahrkartenentwertern

2023/S 018-049927

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 5262673576
Postanschrift: ul.Wilczy Dół 5
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-798
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paulina Landsberg
E-Mail: zam-eh@metro.waw.pl
Telefon: +48 226554672
Fax: +48 226433997
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.metro.waw.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://postepowania.metro.waw.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList_publicloggedin
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja i naprawy awaryjne Automatycznego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy na stacjach II linii metra

Referenznummer der Bekanntmachung: WP.25.00225.2022.S.P.PALA
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50317000 Wartung und Reparatur von Fahrkartenentwertern
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem Zamówienia jest konserwacja i naprawy awaryjne Automatycznego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy na stacjach II linii metra.

2. Na wymienione w ramach konserwacji i napraw awaryjnych podzespoły, części i urządzenia, obowiązywać będzie 24 - miesięczna gwarancja, rozpoczynająca swój bieg z chwilą podpisania karty interwencji. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej rękojmi na wykonane usługi.

3. Przedmiot Zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacją postępowania, tj.: Specyfikacją Warunków Zamówienia i jej załącznikami, w szczególności ST oraz wzorem umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot Umowy obejmuje konserwację i naprawy awaryjne Automatycznego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy na stacjach C06 Księcia Janusza – C18 Trocka. Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia został opisany w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ (dalej: „ST”).

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia czynności dotyczące konserwacji. Postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia ww. wymagań określone zostały we wzorze umowy.

3. Zamawiający informuje, że maksymalna kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację napraw awaryjnych w okresie realizacji Przedmiotu Zamówienia wynosi: 1.847.682,65 zł netto, tj. 2.272.649,66 zł brutto.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/01/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Uszczegółowienie pkt II.2.5): Kryteria oceny ofert:

1) cena brutto wykonania konserwacji - 60%;

2) cena brutto wykonania napraw awaryjnych (dla porównania ofert) - 30%;

3) suma brutto cen jednostkowych części zamiennych - 10%.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub (w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych) wykonuje należycie co najmniej 1 usługę polegającą na konserwacji oraz naprawie systemu pobierania opłat za przejazdy obsługującego karty zbliżeniowe typu Mifare oraz bilety typu Edmonson zawierającego liczbę kasowników nie mniejszą niż 50 sztuk dla każdej wykonanej/wykonywanej usługi;

2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w całym okresie wykonywania Przedmiotu Zamówienia będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do jego realizacji, tj. co najmniej 4 osobami posiadającymi przeszkolenie przez producenta Automatycznego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy w zakresie konserwacji i napraw urządzeń Automatycznego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy, w tym co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń

i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV na stanowisku eksploatacji.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 SWZ -

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

1) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w ppkt 1 powyżej oraz w pkt 9.1.4 ppkt 1 SWZ: wykaz usług (zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ), wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uwaga: dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w ppkt 2 powyżej oraz w pkt 9.1.4 ppkt 2 SWZ: wykaz osób (zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ), które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji Przedmiotu Zamówienia, wraz z podaniem uprawnień niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Na wymienione w ramach konserwacji i napraw awaryjnych podzespoły, części i urządzenia, obowiązywać będzie 24 - miesięczna gwarancja, rozpoczynająca swój bieg z chwilą podpisania karty interwencji. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej rękojmi na wykonane usługi.

2.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć złożoną przez siebie ofertę wadium w wysokości: 100.000,00 zł.

3. Wadium może być wniesione w następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/02/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/02/2023
Ortszeit: 13:00
Ort:

Warszawa. Otwarcie ofert nie jest jawne.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy którego użyciu nastąpi otwarcie ofert, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego w pkt 18.3 SWZ oraz powyżej,

otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek okr. w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z wyłączeniem art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, oraz przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp (podst. prawna art. 393 ust. 4 ustawy Pzp).

2. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę jeżeli wystąpi względem niego przesłanka wykluczenia z udziału w postępowaniu, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

3. Zamawiający wykluczy z udziału w post. również Wykonawcę, jeżeli zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu, o kt. mowa w: 1) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg. rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835); 2) art. 5 K Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 08 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

4. Potwierdzeniem braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z udziału w post. na podst. przesłanek, o kt. mowa w ppkt 3 powyżej oraz pkt 10.4 SWZ, będzie oświadczenie Wykonawcy, dołączone do jego oferty, zgodne z treścią zał. nr 7a do SWZ.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w post., Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynal. do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynal. do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) odpis lub inf. z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp oraz w załącznikach 7a i 7b do SWZ, w zakr. podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

- art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ww. dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich oddzielnie.

6. Zamawiający, podczas badania ofert w ramach każdego z zadań, zastosuje procedurę odwróconą okr. w art. 139 ustawy Pzp i opisaną w pkt 24.2 SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676 Warszawa
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postepu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp i zostały szczegółowo określone w dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania Wykonawców, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania Wykonawców, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej:

https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4–5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Zamawiający może złożyć do Krajowej Izby Odwoławczej wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, jeżeli zaszły okoliczności wskazane w art. 578 ust. 2 ustawy Pzp.

9. Szczegółowe zasady dotyczące odwołań zostały uregulowane w art. 506–578 ustawy Pzp.

10. Skarga do sądu – przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 579–590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676 Warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023