Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 499387-2019

23/10/2019    S205

Polska-Wrocław: Usługi w zakresie wsparcia technicznego

2019/S 205-499387

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 180-438011)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Namysłowska 8
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-304
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Anuszkiewicz, Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, Sekcja Zamówień i Kontroli, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław, IV piętro
E-mail: zamowieniacui@cui.wroclaw.pl
Tel.: +48 717779093
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.cui.wroclaw.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie IBM, Commvault, VMware

Numer referencyjny: CUI-DNZ.320.27.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie wsparcia producenta na posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie IBM, Commvault i VMware.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 180-438011

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 21/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 21/10/2019
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 24/10/2019
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: