Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 499400-2017

15/12/2017    S241

België-Brussel: Aankoop van gegevens over bedrijven en andere rechtspersonen.

2017/S 241-499400

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Postadres: Rue de la Loi 200
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: B-1049
Land: België
E-mail: OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
Adres van het kopersprofiel: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3087
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3087
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3087
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: bestrijding van fraude.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankoop van gegevens over bedrijven en andere rechtspersonen.

Referentienummer: OLAF/C3/83/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72320000 Databasediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel is het sluiten van een raamovereenkomst voor diensten die door OLAF zal worden gebruikt om gegevens te verkrijgen over bedrijven en andere rechtspersonen. Deze gegevens zullen dienen als een bron van informatie en gegevensinvoer voor analyses. OLAF is op zoek naar een contractant die een commerciële database met een uitgebreide wereldwijde dekking kan leveren. Deze database moet gedetailleerde gegevens bevatten over een maximaal aantal bedrijven en entiteiten wereldwijd en in alle economische sectoren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

De database met basisinformatie van bedrijven.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72320000 Databasediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De database moet basisinformatie van bedrijven bevatten, bijv. locatie, contactgegevens, kaderleden, bedrijfsstructuur, activiteitensector (NACE-code), bedrijfsstatus waaronder failliet en nationale codes.

Initiële zoekopdrachten zijn vaak gebaseerd op onvolledige informatie, deze moeten dus mogelijk zijn voor alle beschikbare velden van de bedrijfsinformatie en delen van de naam, in het bijzonder de bedrijfsnaam, de namen van kaderleden, locatie, contactgegevens, alsook voor elke combinatie van velden. Zoekopdrachten moeten mogelijk zijn in alle landen zonder voorselectie. Het exporteren van zoekresultaten voor verdere analyse moet mogelijk worden gemaakt in diverse formaten waaronder, maar niet beperkt tot, csv, pdf enz.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst wordt initieel ondertekend voor 12 maanden met 3 mogelijke verlengingen van telkens 12 maanden. Dit betekent dat de raamovereenkomst een maximale looptijd van 48 maanden kan hebben. De verlenging van een specifieke opdracht is afhankelijk van budgettaire beperkingen en/of de tevredenheid over de kwaliteit van de dienstverlening.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De totale begroting voor beide percelen samen bedraagt 150 000 EUR per jaar. De maximale begroting voor een perceel is afhankelijk van de toegekende begroting voor het andere perceel.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

De database moet uitgebreide bedrijfsinformatie verstrekken.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72320000 Databasediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De database moet uitgebreide bedrijfsinformatie bevatten, waaronder eigendomsgegevens en financiële informatie, alsook historische gegevens.

Zoekopdrachten in de database moeten mogelijk zijn op basis van delen van de naam van het bedrijf en/of op basis van hun nationaal registratienummer/btw-nummer. Het exporteren van volledige bedrijfsverslagen moet minstens mogelijk zijn in pdf-formaat. Indien verslagen niet beschikbaar zijn in de database of bij een aanvraag van een verslag over zeer recente gegevens, moeten de contractanten de Europese Commissie de mogelijkheid bieden om per geval een bijgewerkte versie aan te vragen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst wordt initieel ondertekend voor 12 maanden met 3 mogelijke verlengingen van telkens 12 maanden. Dit betekent dat de raamovereenkomst een maximale looptijd van 48 maanden kan hebben. De verlenging van een specifieke opdracht is afhankelijk van budgettaire beperkingen en/of de tevredenheid over de kwaliteit van de dienstverlening.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De totale begroting voor beide percelen samen bedraagt 150 000 EUR per jaar. De maximale begroting voor een perceel is afhankelijk van de toegekende begroting voor het andere perceel.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie de aanbestedingsstukken — frontoffice voor eTendering via link I.3 Communicatie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/01/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Frans, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/01/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

European Anti-Fraud Office

Jozef II-straat 30, Front desk

B-1000 Brussel

België.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

elke inschrijver mag 1 bevoegde vertegenwoordiger machtigen om de opening van de inschrijvingen bij te wonen.

Het verzoek om de openingssessie bij te wonen moet worden verstuurd naar: OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu vóór vrijdag 5.1.2018 (16:00).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/12/2017