S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 499400-2017

15/12/2017    S241

Belgicko-Brusel: Získavanie údajov o spoločnostiach a iných právnych subjektoch

2017/S 241-499400

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Poštová adresa: Rue de la Loi 200
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: B-1049
Štát: Belgicko
E-mail: OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3087
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3087
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3087
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Boj proti podvodom

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Získavanie údajov o spoločnostiach a iných právnych subjektoch

Referenčné číslo: OLAF/C3/83/2017
II.1.2)Hlavný kód CPV
72320000 Databázové služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom je uzatvoriť rámcovú zmluvu na poskytovanie služieb, ktoré bude OLAF využívať na účely získavania údajov o spoločnostiach a iných právnych subjektoch s cieľom vytvoriť zdroj informácií a tiež vstup údajov pre analýzu. OLAF hľadá dodávateľa, ktorý je schopný poskytnúť obchodnú databázu s komplexným celosvetovým pokrytím, ktorá by obsahovala podrobné údaje o maximálnom počte spoločností a subjektov na celom svete a vo všetkých hospodárskych odvetviach.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Databáza poskytujúca základné informácie o spoločnosti

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72320000 Databázové služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Opis obstarávania:

Databáza musí obsahovať základné informácie o spoločnosti, t. j. sídlo, kontaktné údaje, zoznam vedúcich pracovníkov, firemnú štruktúru, oblasť činnosti (kód NACE), štatút spoločnosti vrátane ukončenia podnikania a národných identifikátorov.

Počiatočné vyhľadávania sú často založené na neúplných informáciách, preto musí byť možné vykonať ich na základe všetkých dostupných informačných polí spoločnosti a fragmentu názvu, najmä názvu spoločnosti, mien riadiacich pracovníkov, sídla, kontaktných údajov, ako aj na základe ľubovoľnej kombinácie polí. Vyhľadávanie musí byť možné vo všetkých krajinách bez predbežného výberu. Export výsledkov vyhľadávania na ďalšiu analýzu musí byť možný v rôznych formátoch vrátane (ale nielen) formátov csv, pdf atď.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Rámcová zmluva sa podpíše na počiatočné obdobie 12 mesiacov s možnosťou 3 obnovení, zakaždým na obdobie 12 mesiacov. To znamená, že trvanie rámcovej zmluvy môže byť najviac 48 mesiacov. Vykonanie obnovenia konkrétnej zmluvy podlieha rozpočtovým obmedzeniam a/alebo spokojnosti s kvalitou služby.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Súhrnný rozpočet pre obidve časti je 150 000 EUR ročne. Maximálny rozpočet pre jednu časť sa bude meniť podľa rozpočtu prideleného druhej časti.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Databáza má poskytovať komplexné informácie o spoločnosti

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72320000 Databázové služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Opis obstarávania:

Databáza musí obsahovať komplexné informácie o spoločnosti vrátane údajov o vlastníctve a finančných informácií, ako aj všetky historické údaje.

Vyhľadávanie v databáze musí byť možné na základe názvu spoločnosti a/alebo jeho národného registračného čísla/čísla DPH. Export úplných správ o spoločnosti musí byť možný aspoň vo formáte pdf. V prípade správ, ktoré nie sú dostupné v databáze, alebo žiadosti o správu týkajúcu sa najnovších údajov, musia dodávatelia na základe individuálneho posúdenia ponúknuť Európskej komisii možnosť požiadať o aktualizovanú verziu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Rámcová zmluva sa podpíše na počiatočné obdobie 12 mesiacov s možnosťou 3 obnovení, zakaždým na obdobie 12 mesiacov. To znamená, že trvanie rámcovej zmluvy môže byť najviac 48 mesiacov. Vykonanie obnovenia konkrétnej zmluvy podlieha rozpočtovým obmedzeniam a/alebo spokojnosti s kvalitou služby.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Súhrnný rozpočet pre obidve časti je 150 000 EUR ročne. Maximálny rozpočet pre jednu časť sa bude meniť podľa rozpočtu prideleného druhej časti.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri súťažné podklady – úrad pre elektronické obstarávanie prostredníctvom odkazu I.3) Komunikácia.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 08/01/2018
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Francúzština, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 12/01/2018
Miestny čas: 10:30
Miesto:

European Anti-Fraud Office

Rue Joseph II 30 Front desk

B-1000 Brussels

Belgicko

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Každý uchádzač môže menovať 1 zástupcu, ktorý sa zúčastní otvárania ponúk.

Žiadosť o účasť na otváraní ponúk musí byť odoslaná na: OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu do 5.1.2018 najneskôr do 16:00.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
Štát: Francúzsko
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/12/2017