Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Leveringen - 499435-2022

Submission deadline has been amended by:  539334-2022
13/09/2022    S176

België-Brussel: Zonne-energie

2022/S 176-499435

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vlaams EnergieBedrijf
Nationaal identificatienummer: 0843.383.425_524554
Postadres: Havenlaan 86C
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: an.lommez@veb.be
Telefoon: +32 478996402
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vlaamsenergiebedrijf.eu
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456528
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456528
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VEB-EE_2022_0_029-F05
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=46648
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst Stroomafname

Referentienummer: VEB-EE_2022_0_029-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09330000 Zonne-energie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Raamovereenkomst behelst het lokaal opwekken van hernieuwbare elektriciteit via een PV-installatie op maat van de gebouwen en gronden die eigendom zijn van of worden beheerd/gehuurd door Opdrachtgevers. Daarbij is het zeer belangrijk dat er een goede afstemming is tussen de hernieuwbare elektriciteitsproductie en de elektriciteitsvraag van de Opdrachtgever. De initiële investeringen voor de projecten binnen deze Raamovereenkomst worden niet door de Opdrachtgevers gedragen, maar via derdepartijfinanciering, te weten via rechtstreekse burgerparticipatie. Op die manier worden publieke gebouweigenaren ontzorgd, blijven de risico’s beperkt en wordt de burger sterker betrokken bij de Vlaamse energietransitie. 

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provincie West-Vlaanderen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331000 Zonnepanelen
09332000 Zonne-energie-installatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE25 Prov. West-Vlaanderen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze Raamovereenkomst omvat het aanbieden van ‘hernieuwbare elektriciteitslevering’ (Power Purchase Agreement’) waarbij een resultaatverbintenis (uitgedrukt in een vaste prijs per lokaal benutte kWh) wordt afgesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever via rechtstreekse burgerparticipatie

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deze Raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van één jaar, tweemaal verlengbaar met telkens één jaar op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. Deze verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekende zending van het VEB uiterlijk 2 maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de Raamovereenkomst

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provincie Oost-Vlaanderen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331000 Zonnepanelen
09332000 Zonne-energie-installatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze Raamovereenkomst omvat het aanbieden van ‘hernieuwbare elektriciteitslevering’ (Power Purchase Agreement’) waarbij een resultaatverbintenis (uitgedrukt in een vaste prijs per lokaal benutte kWh) wordt afgesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever via rechtstreekse burgerparticipatie

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deze Raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van één jaar, tweemaal verlengbaar met telkens één jaar op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. Deze verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekende zending van het VEB uiterlijk 2 maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de Raamovereenkomst

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provincie Antwerpen

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331000 Zonnepanelen
09332000 Zonne-energie-installatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze Raamovereenkomst omvat het aanbieden van ‘hernieuwbare elektriciteitslevering’ (Power Purchase Agreement’) waarbij een resultaatverbintenis (uitgedrukt in een vaste prijs per lokaal benutte kWh) wordt afgesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever via rechtstreekse burgerparticipatie

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deze Raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van één jaar, tweemaal verlengbaar met telkens één jaar op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. Deze verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekende zending van het VEB uiterlijk 2 maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de Raamovereenkomst

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provincie Limburg

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331000 Zonnepanelen
09332000 Zonne-energie-installatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE22 Prov. Limburg (BE)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze Raamovereenkomst omvat het aanbieden van ‘hernieuwbare elektriciteitslevering’ (Power Purchase Agreement’) waarbij een resultaatverbintenis (uitgedrukt in een vaste prijs per lokaal benutte kWh) wordt afgesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever via rechtstreekse burgerparticipatie

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deze Raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van één jaar, tweemaal verlengbaar met telkens één jaar op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. Deze verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekende zending van het VEB uiterlijk 2 maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de Raamovereenkomst

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Provincie Vlaams-Brabant

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331000 Zonnepanelen
09332000 Zonne-energie-installatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE24 Prov. Vlaams-Brabant
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze Raamovereenkomst omvat het aanbieden van ‘hernieuwbare elektriciteitslevering’ (Power Purchase Agreement’) waarbij een resultaatverbintenis (uitgedrukt in een vaste prijs per lokaal benutte kWh) wordt afgesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever via rechtstreekse burgerparticipatie

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deze Raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van één jaar, tweemaal verlengbaar met telkens één jaar op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. Deze verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekende zending van het VEB uiterlijk 2 maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de Raamovereenkomst

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331000 Zonnepanelen
09332000 Zonne-energie-installatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze Raamovereenkomst omvat het aanbieden van ‘hernieuwbare elektriciteitslevering’ (Power Purchase Agreement’) waarbij een resultaatverbintenis (uitgedrukt in een vaste prijs per lokaal benutte kWh) wordt afgesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever via rechtstreekse burgerparticipatie

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deze Raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van één jaar, tweemaal verlengbaar met telkens één jaar op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. Deze verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekende zending van het VEB uiterlijk 2 maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de Raamovereenkomst

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Waals Gewest (beperkt tot installaties >120 kWp)

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331000 Zonnepanelen
09332000 Zonne-energie-installatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE3 Région wallonne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze Raamovereenkomst omvat het aanbieden van ‘hernieuwbare elektriciteitslevering’ (Power Purchase Agreement’) waarbij een resultaatverbintenis (uitgedrukt in een vaste prijs per lokaal benutte kWh) wordt afgesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever via rechtstreekse burgerparticipatie

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deze Raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van één jaar, tweemaal verlengbaar met telkens één jaar op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. Deze verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekende zending van het VEB uiterlijk 2 maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de Raamovereenkomst

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 14
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/10/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/10/2022
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel
Plaats: Brussel
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/09/2022