Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Roba - 499599-2023

16/08/2023    S156

Hrvatska-Požega: Vodomjeri

2023/S 156-499599

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: TEKIJA D.O.O. za obavljanje vodnih usluga
Nacionalni registracijski broj: 57790565988
Poštanska adresa: Vodovodna 1
Mjesto: Požega
NUTS kod: HR023 Požeško-slavonska županija
Poštanski broj: 34000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Dijana Vuković
E-pošta: dijana.vukovic@tekija.hr
Telefon: +385 34312457
Telefaks: +385 34312480
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.tekija.hr
Adresa profila kupca: www.tekija.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F5-0034554
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava novih vodomjera, priprema za ovjeravanje i ovjeravanje vodomjera, te proširenje i održavanje elemenata sustava za daljinsko očitanje potrošnje vode

Referentni broj: VV 30/2023
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38421100 Vodomjeri
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava mjerne opreme za mjerenje i očitavanje isporučene vodne usluge krajnjim korisnicima; pripremu vodomjera za ovjeravanje (servis) i ovjeravanje vodomjera , te proširenje i održavanje elemenata sustava za daljinsko očitavanje potrošnje na teritorijalnom području nadležnosti Naručitelja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38421100 Vodomjeri
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR023 Požeško-slavonska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Teritorijalno područje u nadležnosti Naručitelja, roba se isporučuje u skadište Naručitelja - Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega

II.2.4)Opis nabave:

Nabava mjerne opreme za mjerenje i očitavanje isporučene vodne usluge krajnjimkorisnicima, priprema vodomjera za ovjeravanje (servis) i ovjeravanje vodomjera , te proširenje i održavanje elemenata sustava za daljinskko očitanje potrošnje na teritorijalnom području nadležnosit Naručitelja

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za ispravnost isporučene robe / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dokazuje upisom

u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

Sukladno dokumentaciji o nabavi

III.1.6)Tražena jamstva :

Jamstvo za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Konačna vrijednost nabave obračunavat će se na osnovi stvarno isporučene robe i izvršenih usluga te jediničnih cijena iz Troškovnika koji je sastavni dio dokumentacije o nabavi.

Naručitelj će plaćanje vrijednosti isporučene robe i izvršenih usluga izvršiti na temelju računa, u roku do 30 dana od dana zaprimanja računa.

Naručitelj će plaćanje vrijednosti isporučene robe izvršiti na temelju računa, uz koji se prilaže specifikacija isporučene robe, u roku do 30 dana od dana zaprimanja računa.

Naručitelj isključuje mogućnost plaćanja predujma, kao i traženje jamstva od strane ponuditelja.

Naručitelj je obvezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Sukladno dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/09/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 15/09/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega, Hrvatska

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Rok za izjavljivanje žalbe je deset dana od dana nastanka događaja navedenih u članku 406. stavku 1. točkama 1. - 4. ZJN 2016.

Žalbu žalitelj izjavljuje u skladu s odredbama članka 405. i članka 420. ZJN 2016 u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Odjel komercijalnih poslova
Poštanska adresa: Vodovodna 1
Mjesto: Požega
Poštanski broj: 34 000
Država: Hrvatska
E-pošta: dijana.vukovic@tekija.hr
Telefon: +385 34312457
Telefaks: +385 34312480
Internetska adresa: www.tekija.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/08/2023