El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Servicios - 499633-2019

Submission deadline has been amended by:  542900-2019
23/10/2019    S205

Bulgaria-Sofía: Servicios relacionados con el software

2019/S 205-499633

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Natsionalen osiguritelen institut
Número de identificación fiscal: 121082521
Dirección postal: bul. „Aleksandar Stamboliyski“ No. 62—64
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Persona de contacto: Vanya Peneva
Correo electrónico: Vania.Peneva@nssi.bg
Teléfono: +359 29261048
Fax: +359 29261424
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.noi.bg
Dirección del perfil de comprador: https://tenders-public.nssi.bg/tp/hq
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://tenders-public.nssi.bg/tp/hq/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fhq%2F2014%2F29-2019-1016-40-1225
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: управлява държавното обществено осигуряване

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Внедряване на добри практики от ITIL — реализиране на 6 броя компоненти от система за управление на IT услуги

Número de referencia: 29-2019-1016-40-1225
II.1.2)Código CPV principal
72260000 Servicios relacionados con el software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на поръчката е внедряване на добри практики от ITIL — реализиране на 6 броя компоненти от система за управление на IT услуги в НОИ. Предлаганото решение трябва да е съвместимо с нормите и препоръките в ITIL, версия 3 (или еквивалент), както и да разполага с интегрирани модули, които да позволят на НОИ да управлява следните компоненти и резултати от система за управление ИТ на услуги:

— ИТ сервизно бюро (IT Service Desk),

— управление на ИТ заявки и тяхното изпълнение (Service Request Management),

— управление на активи и конфигурации (Asset & Configuration Management),

— управление на промени (Change Management),

— управление на инциденти (Incident Management),

— управление на проблеми (Problem Management),

— управление на знанието,

— управление на нивата на услугите,

— модул за анализи на информацията и създаване на отчети,

— модул за комуникация в реално време,

— модул за обратна връзка с потребители и специалисти.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 350 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72260000 Servicios relacionados con el software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Предметът на настоящата поръчка ще се изпълни на територията на централно управление (ЦУ) на НОИ гр. София 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 62—64

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на поръчката е внедряване на добри практики от ITIL — реализиране на 6 броя компоненти от система за управление на IT услуги в НОИ. Предлаганото решение трябва да е съвместимо с нормите и препоръките в ITIL, версия 3 (или еквивалент), както и да разполага с интегрирани модули, които да позволят на НОИ да управлява следните компоненти и резултати от система за управление ИТ на услуги:

— ИТ сервизно бюро (IT Service Desk),

— управление на ИТ заявки и тяхното изпълнение (Service Request Management),

— управление на активи и конфигурации (Asset & Configuration Management),

— управление на промени (Change Management),

— управление на инциденти (Incident Management),

— управление на проблеми (Problem Management),

— управление на знанието,

— управление на нивата на услугите,

— модул за анализи на информацията и създаване на отчети,

— модул за комуникация в реално време,

— модул за обратна връзка с потребители и специалисти.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Методология за управление на поръчката и изпълнение на дейностите от поръчката — ТО1 / Ponderación: 35 %
Criterio de calidad - Nombre: Методология за управление на риска при изпълнение на поръчката / Ponderación: 35 %
Precio - Ponderación: Финансова оценка-30 %
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 350 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 28
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Възложителят не поставя изискване за годност.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. Изискването се декларира в относимата част от ЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, с посочване на вида и обема на услугите, стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената дейност, при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. При поискване от страна на възложителя в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при сключване на договор съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП участникът представя документи, които доказват извършването на посочената в еЕЕДОП услуга. Документите следва да бъдат издадени от получателя на услугата или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП. За извършена услуга възложителят ще приеме такава, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата.

2. Участникът да прилага системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания. Изискването се декларира в относимата част в приложения към документацията за обществената поръчка образец на ЕЕДОП чрез информация за наличието на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството — БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен), с обхват на сертификация, сходен с предмета на обществената поръчка, издаден на името на участника. Ако съответният документ е на разположение в електронен формат, моля да се посочи: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа. При поискване от страна на възложителя в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при сключване на договор съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП участникът представя: заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството — БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен), с обхват на сертификация, сходен с предмета на обществената поръчка, издаден на името на участника — заверено копие.

3. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката (чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП). Декларира изискването по чрез попълване на приложимото поле в част IV, буква В от ЕЕДОП. При поискване от страна на възложителя в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при сключване на договор съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП участникът представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата (покриващи минималното изискване, поставено от възложителя, за наличие на посочените сертификати). Списъкът следва да съдържа следната информация за: професионалната компетентност на лицата, в това число: трите имена и позиция на експерта; описание на сертификата — номер, дата на издаване, срок на валидност (ако е приложимо), обхват и други приложими по преценка на участника, избран за изпълнител.

Важно: Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки. В този случай участниците следва да укажат на възложителя уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, др.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Минимално ниво:

Участникът да е изпълнил поне 1 (една) дейност (услуга) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. Под дейност (услуга), „идентична“ с предмета на обществената поръчка, следва да се разбира дейност, свързана с внедряване на водещите практики от ITIL с интегриране на решения в бизнес средата на организация с минимум 3 500 потребители/персонал, включително работа със звена извън ИТ. Под дейност (услуга), „сходна“ с предмета на обществената поръчка, следва да се разбира дейност, свързана с внедряване на водещите практики от ITIL с интегриране на решения в бизнес средата на организация с минимум 1 000 потребители/персонал, включително работа със звена извън ИТ. Възложителят ще приеме за достатъчна поне 1 изпълнена дейност/услуга, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, независимо от обема, в който е реализирана. Под „изпълнена дейност“ се разбира такава, която независимо от датата на сключването/възлагането ѝ е приключила в посочения по-горе период.

2. Минимално ниво:

Участникът да е сертифициран за внедрена система за управление на качеството — БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на обществената поръчка, в съответствие с чл. 64, ал. 5 от ЗОП. Под обхват, „сходен“ с предмета на обществената поръчка, следва да се разбира предмет, включващ внедряване на водещите практики от ITIL с интегриране на решения в бизнес среда, включително работа със звена извън ИТ.

3. Минимално ниво:

Участникът да разполага със персонал и/или с ръководен състав за изпълнението на поръчката, както следва:

— 2 (двама) експерти с валиден сертификат за ITIL Expert или еквивалент или ITIL Manager или еквивалент,

— 1 (един) експерт с минимум 7 години опит в предложеното решение или в подобни от други производители (доказва се със сертификати за предлаганото решение и/или списък от реализирани внедрявания),

— 1 (един) експерт по управление на рисковете с валиден CRISC сертификат или еквивалент.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Участник в процедурата за възлагане на ОП може да бъде всяко бълг. или чужд. физ. или юрид. лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки и услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, и отговаря на изискванията, поставени в обявлението на поръчката и документацията. Изискванията и условията на ОП са подробно посочени в документацията и техн. спец. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС, представена в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция;

в) застраховка.

Гаранцията по б. „б“ и „в“ може да се представи от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията, както и плащанията към изпълнителя се извършват по реда, сроковете и при условията на проекта на договор.

Важно: Офертите се подават на следния адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 62—64, ет. 3, стая 319 — деловодство.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/11/2019
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 23/03/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 25/11/2019
Hora local: 14:00
Lugar:

Национален осигурителен институт, централно управление, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 62—64

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Офертите се отварят в сградата на НОИ, бул. „Александър Стамболийски“ № 62—64 на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

1) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от НК;

2) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган;

4) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5) за когото е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

2. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗОП възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник:

1) който e обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

3. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник при наличие на основанията по чл. 107, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от ЗОП.

4. Възложителят отстранява участник, за който са налице специфичните национални основания за изключване (отстраняване), както следва:

4.1. наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

4.2. наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

4.3. обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Националните основания за изключване (отстраняване) се декларират в раздел Г на ЕЕДОП.

5. Отстранява се от участие участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата (чл. 35а, ал. 3, изр. последно от ППЗОП).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 196, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
18/10/2019