Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 49967-2023

25/01/2023    S18

België-Brussel: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2023/S 018-049967

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Solidaris - nationaal verbond van socialistische mutualiteiten
Nationaal identificatienummer: 0411.724.220_27708
Postadres: Sint-Jansstraat 32-38
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Dienst Overheidsopdrachten
E-mail: MP-OO@solidaris.be
Telefoon: +32 25158179
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.solidaris.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470436
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Landsbond van mutualiteiten
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Landsbond van mutualiteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DATANETWERK, VASTE EN MOBIELE TELEFONIE EN SECURITY DIENSTEN

Referentienummer: NVSM-2022-046-NVSM-OO-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhavige raamovereenkomst heeft als voorwerp het verlenen van diensten inzake het vast datanetwerk, vaste en mobiele telefonie inclusief het mobiel datanetwerk en de transformatie van het interne security beheermodel naar een model van Security as a Service (SECaaS).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 27 720 393.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vast datanetwerk en bijhorende diensten

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie opdrachtdocumenten en bijlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak - Implementatie van de diensten / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de vooropgestelde oplossing / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie opdrachtdocumenten en bijlagen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie opdrachtdocumenten en bijlagen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vaste en mobiele telefonie inclusief mobiel datanetwerk en bijhorende diensten

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64200000 Telecommunicatiediensten
48200000 Software voor netwerken, internet en intranet
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie opdrachtdocumenten en bijlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak – Implementatie van de diensten / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de vooropgestelde oplossing / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie opdrachtdocumenten en bijlagen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie opdrachtdocumenten en bijlagen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 204-580319
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2022-046-NVSM-OO
Perceel nr.: 1
Benaming:

Vast datanetwerk en bijhorende diensten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/12/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Proximus NV van publiek recht
Postadres: Koning Albert II-laan 27
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1030
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 674 873.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2022-046-NVSM-OO
Perceel nr.: 2
Benaming:

Vaste en mobiele telefonie inclusief mobiel datanetwerk en bijhorende diensten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/12/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Proximus NV van publiek recht
Postadres: Koning Albert II-laan 27
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1030
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 045 520.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van Eerste aanleg / Ondernemingsrechtbank Brussel
Postadres: Quatre Brasstraat 13 / Waterloolaan 70
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Solidaris - nationaal verbond van socialistische mutualiteiten
Postadres: Sint-Jansstraat 32-38
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: MP-OO@solidaris.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2023