Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 49969-2023

25/01/2023    S18

România-Satu Mare: Servicii de elaborare de studii

2023/S 018-049969

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Satu Mare
Număr naţional de înregistrare: 4038806
Adresă: Strada: 25 Octombrie, nr. 1
Localitate: Satu Mare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Cod poștal: 440026
Țară: România
Persoană de contact: Andrea Szilagyi
E-mail: achizitii@primariasm.ro
Telefon: +40 261807520
Fax: +40 261807510
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.satu-mare.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare

Număr de referinţă: 4038806/2022/S01/154682
II.1.2)Cod CPV principal
79311100 Servicii de elaborare de studii
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractantă a semnat cu MDLPA contractul de finanţare cu nr. 717/24.05.2022, cod SMIS 154682 / cod SIPOCA 1251, pentru implementarea proiectului cu titlul „Elaborarea PMUD 2023-2030 la nivelul municipiului Satu Mare” având ca sursă de finanţare Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Proiectul are ca obiectiv general introducerea de standarde şi sisteme comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele către beneficiari în concordanţă cu SCAP, elaborarea PMUD 2023-2030 în scopul obţinerii de finanţări aferente perioadei 2021-2027. Obiectivul general al proiectului contribuie la creşterea calităţii procesului decizional la nivelul administraţiei publice locale a UAT Municipiul Satu Mare.

Elaborarea şi implementarea planului de mobilitate urbană trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţii locale în domeniul mobilităţii şi transportului urban, deplasarea fără expunere la riscuri personale majore, îmbunătăţirea continuă a mobilităţii şi calităţii vieţii cetăţenilor.

Abordând obiective sociale, de mediu şi economice, precum şi obiective în domeniul integrării şi al siguranţei, se va pune un accent sporit pe transportul durabil.

În acest scop, planul de mobilitate urbană trebuie să ofere soluţii care să vizeze următoarele obiective:

• Managementul eficient al transportului şi mobilităţii

• O bună distribuţie a bunurilor şi servicii de logistică performante

• Restricţionarea accesului auto în anumite zone ale oraşului

• Promovarea transportului în comun

• Promovarea unor mijloace de transport alternative

• Renunţarea la automobil în favoarea transportului în comun, mersului pe jos, mersului cu bicicleta, cu motocicleta sau cu scuterul

• Asigurarea unor spaţii de parcare suficiente şi a unor piste de rolleri şi biciclişti

• Facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă şi la servicii;

• Îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii;

• Reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie

• Creşterea eficienţei şi a eficacităţii costurilor pentru transportul de persoane şi mărfuri

• Furnizarea de orientări, având în vedere că unele din mijloace de transport alternative prezintă provocări semnificative în materie de siguranţă

• Creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului urban.

Conf prev art 160 (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Totodata numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 245 000.00 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71335000 Studii tehnice
90712100 Planificare de dezvoltare a mediului urban
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

Loc. Satu Mare

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Proiectul are ca obiectiv general introducerea de standarde şi sisteme comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele către beneficiari în concordanţă cu SCAP, elaborarea PMUD 2023-2030 în scopul obţinerii de finanţări aferente perioadei 2021-2027. Obiectivul general al proiectului contribuie la creşterea calităţii procesului decizional la nivelul administraţiei publice locale a UAT Municipiul Satu Mare.

Elaborarea şi implementarea planului de mobilitate urbană trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţii locale în domeniul mobilităţii şi transportului urban, deplasarea fără expunere la riscuri personale majore, îmbunătăţirea continuă a mobilităţii şi calităţii vieţii cetăţenilor.

Valoarea totală estimată a serviciilor a fost stabilită în conformitate cu prevederile art. 9 alin.(1) din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.17 alin.(4) lit. a) din HG nr. 395/2016, cu modificările și completările

ulterioare, care este de 400.000,00 lei fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul „Elaborarea PMUD 2023-2030 la nivelul municipiului Satu Mare”, SIPOCA/SMIS: 1251/154682, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 179-506106
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3412 RCONTR 18
Titlu:

Servicii de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TRAFFIC PLAN
Număr naţional de înregistrare: 28144065
Adresă: Strada 21 Decembrie 1989, Nr. 46
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400094
Țară: România
E-mail: info@trafficplan.eu
Telefon: +40 753392113
Adresă internet: https://www.trafficplan.eu
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 400 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 245 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

NOTA 1: Necompletarea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se materializeaza sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

NOTA 2: In cazul in care se constata ca doua sau mai multe oferte se situeaza pe primul loc ca urmare a pretului egal ofertat, pentru departajare ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SICAP, reofertarea de la ofertantii clasati pe primul loc. In acest sens la solicitarea comisiei de evaluare, ofertantii vor prezenta in SICAP in termenul acordat propunerea financiara cu un nou pret.

NOTA 3: In cazul in care ofertantii intampina dificultati de natura tehnica in ceea ce priveste transmiterea Ofertei in SICAP (documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, documentele propunerii tehnice si ale propunerii financiare, cat si pretul ofertei in spatiul din SICAP dedicat), rugam ca acestia sa contacteze operatorul serviciului SICAP.

NOTA 4: În cazul în care garantia de participare se va constitui prin instrument de garantare emis de o societate de asigurari se va prezenta pe lânga scrisoarea de garantie si polita de asigurare/clauze de garantare/conditii generale, conditii specifice de asigurare, semnata de catre asigurator si asigurat.

Nota 5: Procedura se va desfasura integral prin mijloace electronice, trasabilitatea actiunilor aferente atribuirii contractelor de achizitie publica este asigurata implicit de SICAP, astfel toate solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire se vor solicita in SICAP, raspunsurile se vor transmite tot prin SICAP. Solicitarile de clarificari si raspunsurile in timpul evaluarii ofertelor se vor trimite prin SICAP. Comunicările cu privire la rezultatul procedurii se vor transmite prin SICAP.

NOTA 6: Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa îsi legalizaze din punct de vedere formal asocierea. În cadrul acordului de asociere trebuie mentionate cel putin urmatoarele: ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si individuala pentru indeplinirea contractului; ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor; atat pe parcursul derularii procedurii cat si in cazul desemnarii ca si castigator pe parcursul executiei contractului liderul este responsabil în nume propriu si în numele Asocierii pentru indeplinirea contractului; se vor indica obligatoriu partile, respectiv categoriile de lucrari/servicii care urmeaza a fi executate de fiecare dintre asociati in parte.

NOTA 7: DUAE- urile se vor completa direct in SICAP de catre ofertant/ ofertantul asociat/ subcontractant/ tertul sustinator, potrivit Notificarii ANAP din 02.07.2019 cu privire la utilizarea DUAE integrat în SICAP: ”DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de către operatorii economici direct în SICAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire în discuție, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/ subcontractant/terț susținător (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României)”.

NOTA 8: In cadrul DUAE- ului, ofertantii la criteriile de selecție, vor specifica toate cerintele solicitate prin FDA.

Nota 9: In acordul de subcontractare/acordul de asociere, toate partile vor specifica CUI si ONRC iar în cazul subcontractării în acordul de subcontractare se va preciza şi proporţia de subcontractare.

Nota 10: Potrivit Hot 395/2016 toate documentele solicitate de autoritatea contractantă (mai puţin DUAE-ul), cum ar fi: ofertele, raspunsurile la solicitari de clarificari, etc., vor fi semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi încărcate în SICAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi.

Nota 11: În cazul în care ofertantul doreşte modificarea unor clauze contractuale la modelul publicat de autoritatea contractantă, acesta (ofertantul) trebuie să îşi manifeste intenţia printr-o solicitare de clarificări la documentaţia de atribuire (adică înainte de termenul specificat la punctul I.3 din prezenta FDA), în vederea asigurării neîncălcării principiilor statuate de legea achiziţiilor publice. În caz contrar, dacă ofertantul nu uzitează de acest drept înainte de termenul specificat la punctul I.3 din prezenta FDA, autoritatea contractantă înţelege că acesta (ofertantul) şi-a asumat în totalitate prevederile contractului publicat de autoritatea contractantă, fără a mai avea posibilitatea ca în cadrul ofertei să transmită un contract cu prevederi modificate.

Nota 12: Comunicările cu privire la rezultatul procedurii se transmit prin intermediul SICAP-ului.

Nota 13: Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/01/2023