Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 499867-2019

23/10/2019    S205

België-Brussel: Opleidingsdiensten

2019/S 205-499867

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Nationaal identificatienummer: 0451.857.573_24404
Postadres: Bischoffsheimlaan 1–8
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Nathalie Dumarey
E-mail: nathalie.dumarey@vvsg.Be
Telefoon: +32 486373508
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vvsg.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356438
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356438
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VVSG-ND100-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Vzw
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Ledenvereniging

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwikkeling opleidingstraject 'sterk leiderschap voor de digitale transformatie van het lokaal bestuur'

Referentienummer: VVSG-ND100-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80500000 Opleidingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) wil samen met het Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) een opleidingstraject sterk leiderschap voor de digitale transformatie van het lokaal bestuur laten ontwikkelen voor de VVSG-leden (lokale besturen).

We willen een opdracht plaatsen voor de opmaak en begeleiding van een opleidingstraject op maat van onze leden. Met dit opleidingstraject willen we lokale politici en het topmanagement in lokale besturen de nodige skills aanreiken om de digitale omslag te maken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) wil samen met het Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) een opleidingstraject sterk leiderschap voor de digitale transformatie van het lokaal bestuur laten ontwikkelen voor de VVSG-leden (lokale besturen). We willen een opdracht plaatsen voor de opmaak en begeleiding van een opleidingstraject op maat van onze leden.

Met dit opleidingstraject willen we lokale politici en het topmanagement in lokale besturen de nodige skills aanreiken om de digitale omslag te maken.

De opdracht bestaat uit drie hoofdbestanddelen:

1) de ontwikkeling van opleidingsmateriaal op maat van lokale besturen en uitwerken van een opleidingstraject;

2) het faciliteren en begeleiden van het opleidingstraject. Dit houdt in het geven van lessen, workshops, lezingen binnen dat traject en het uitreiken van een certificaat voor de deelnemers die de opleiding voltooien;

3) vrijgeven van het lesmateriaal (online en offline) zodat dit kan worden opgenomen in een digitale toolkit voor alle lokale besturen. Alle ontwikkelde lessen moeten zonder meerkost, tijdens en na de opleiding, ter beschikking zijn van de opdrachtgever (VVSG) zodat deze dit kunnen opnemen in een online digitale toolkit voor alle leden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 2
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 21/11/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Brussel Nederlandstalig
Postadres: Quatre Bras Straat 13, 2e verdieping
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Internetadres: www.baliebrussel.be
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Brussel Nederlandstalig
Postadres: Quatra Bras Straat 13, 2e verdieping
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Internetadres: www.baliebrussel.be
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Brussel Nederlandstalig
Postadres: Quatre Bras Straat 13, 2e verdieping
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Internetadres: www.baliebrussel.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2019