El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Servicios - 499943-2019

Submission deadline has been amended by:  548018-2019
23/10/2019    S205

Polska-Kraków: Usługi zarządzania budową

2019/S 205-499943

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Reymonta 20
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-059
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: ZZM w Krakowie przy ul. Reymonta 20
E-mail: przetargi@zzm.krakow.pl
Tel.: +48 122010240
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzm.krakow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zzm.krakow.pl/index.php/przetargi.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego związanych z projektem pn.: „Rewitalizacja Kamieniołomu Libana”, dla ZZM Kraków

Numer referencyjny: 110/2019
II.1.2)Główny kod CPV
71540000 Usługi zarządzania budową
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych związanych z projektem pn.: „Rewitalizacja Kamieniołomu Libana”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 110/2019.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 944 331.25 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
79421000 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
79211000 Usługi księgowe
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71541000 Usługi zarządzania projektem budowlanym
72224000 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem
79412000 Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami
66171000 Doradztwo finansowe
79212100 Usługi audytu finansowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1.1 Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową RPMP.11.04.00-12-0105/18-00-XVII/69/FE/19.

1.2 Zakres prac Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie podstawowym oraz ewentualne zakresy objęte prawem opcji objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Wykonawca zapewni realizację zamówienia sukcesywnie w terminie do dnia 30.6.2022 r., liczonym od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy, przy czym w zakresie podstawowym do dnia 30.11.2021 r., a w zakresie objętym prawem opcji do dnia 30.6.2022 r., zgodnie z załączonym do SIWZ dyrektywnym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy, zarówno w zakresie podstawowym, jak i w zakresie objętym prawem opcji oraz zryczałtowaną wartość miesięczną, wyliczoną w oparciu o własną kalkulację i przedstawić jej wartość odpowiednio we wzorze Formularza oferty stanowiącym integralną część SIWZ, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ i doświadczenia zawodowego.

4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty zaleca się załączyć ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań.

6. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz zamieścić na udostępnionej przez Zamawiającego platformie pod adresem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/.

7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ oraz podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ,

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy PZP, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w SIWZ i umowie w zakresie pełnienia usług Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego objęta jest prawem opcji, w związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonania części zamówienia objętej prawem opcji bądź określonego jej zakresu, czyli danego miesiąca lub miesięcy. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub w określonej części prawa opcji żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy pełnienia Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowych oraz wykonaniem robót budowlanych dla realizacji „Projektu Libana” stanowiącego przedmiot zamówienia. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji w całości lub określonej jego części, czyli danego miesiąca lub miesięcy, od wysłużenia okresu realizacji „Projektu Libana” oraz przyznania dodatkowych środków finansowych na ich wykonanie w okresie realizacji zamówienia. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej certyfikowanym podpisem elektronicznym na wskazany do korespondencji adres siedziby lub poczty elektronicznej Wykonawcy o zamiarze skorzystania z prawa opcji w terminie nie później niż do dnia 30.11.2021 r., lub odpowiednio w terminach późniejszych w przypadku częściowego zlecania opcji, z co najmniej miesięcznym okresem wyprzedzenia, a w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do jego realizacji zgodnie z wymaganiami SIWZ i jej załączników oraz za cenę i w terminach wynikających z treści złożonej oferty i niniejszej umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób pełniących główne funkcje / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena za całość zamówienia podstawowego / Waga: 50
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena za całość zamówienia objętego prawem opcji / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 944 331.25 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach zakresu objętego prawem opcji zamówienie obejmuje powtórzenie zakresu podstawowego w czasie przewidzianym na wykonanie i rozliczenie całości zadania inwestycyjnego objętego „Projektem Libana” przez okres maksymalny do 6 miesięcy od dnia zakończenia zamówienia podstawowego, tj. do dnia 30.6.2022 r., czyli maksymalnie kolejnych sześciu miesięcy realizacji, które po podpisaniu stosownego aneksu z jednostką współfinansującą projekt mogą być zlecone do wykonania w ramach przysługującego Zamawiającemu prawa opcji. Zakres prawa opcji w stosunku do zakresu podstawowego nie powinien obejmować weryfikacji projektów budowlanych i projektów wykonawczych, gdyż zgodnie z zakładanym dyrektywnym harmonogramem rzeczowo-finansowym usługi w tym zakresie powinny być zakończone w okresie realizacji zamówienia podstawowego, niemniej w aspekcie projektowania będzie obejmował prace nadzoru autorskiego i dokumentację powykonawczą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy PZP, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w SIWZ i umowie w zakresie pełnienia usług Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego objęta jest prawem opcji, w związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonania części zamówienia objętej prawem opcji bądź określonego jej zakresu, czyli danego miesiąca lub miesięcy. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub w określonej części prawa opcji żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy pełnienia Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowych oraz wykonaniem robót budowlanych dla realizacji „Projektu Libana” stanowiącego przedmiot zamówienia. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji w całości lub określonej jego części, czyli danego miesiąca lub miesięcy, od wysłużenia okresu realizacji „Projektu Libana” oraz przyznania dodatkowych środków finansowych na ich wykonanie w okresie realizacji zamówienia. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej certyfikowanym podpisem elektronicznym na wskazany do korespondencji adres siedziby lub poczty elektronicznej Wykonawcy o zamiarze skorzystania z prawa opcji w terminie nie później niż do dnia 30.11.2021 r., lub odpowiednio w terminach późniejszych w przypadku częściowego zlecania opcji, z co najmniej miesięcznym okresem wyprzedzenia, a w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do jego realizacji zgodnie z wymaganiami SIWZ i jej załączników oraz za cenę i w terminach wynikających z treści złożonej oferty i niniejszej umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową RPMP.11.04.00-12-0105/18-00-XVII/69/FE/19.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w wym. branż. i spec. na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub w ramach realizowanego „Projektu Libana” do 40 % wartości szacunkowej zamówienia podst.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.2 Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż:

1.2.1 posiada środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

1.2.2 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jedne milion złotych).

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenia Wykonawcy wyrażone w oświadczeniu JEDZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną, merytoryczną, a w przypadkach wynikających z uwarunkowań prawnych, zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że:

1.3.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

1.3.1.1 zespołem nadzorującym i kontrolującym prace projektowe i nadzór autorski

1.3.1.2 zespołem nadzorującym i kontrolującym prace budowlane

1.3.1.3 zespołem nadzorującym i kontrolującym prace projektowe i budowlane w aspekcie ochrony przyrody i zapewnienia walorów przyrodniczych

1.3.1.4 zespołem nadzorującym i koordynującym prace projektowe i roboty budowlane w szczególności w aspektach organizacyjnych, prawnych i finansowych itp.

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji w powyższych specjalnościach, pomimo posiadania przez jedną osobę stosownych uprawnień, kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia w tym zakresie (nie dopuszcza możliwości łączenia stanowisk przez tą samą osobę).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z z pkt 16) SIWZ, w którym przedstawiono wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/11/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 25.11.2019r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój nr 006, III piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.3 Inne dokumenty składane wraz z ofertą:

1.3.1 Formularz oferty z załącznikami,

1.3.2 Dowód wniesienia wadium,

1.3.3 Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2.1.2 – 1.2.1.5 powyżej, składa aktualne:

2.1 dla pkt 1.2.1.2 informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2.2 dla pkt 1.2.1.5 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1 powyżej, składa dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 6. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia e-mailem. 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych postanowieniami art. 182 ustawy PZP: 7.1 w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP; 7.2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 8.1 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP; 8.2 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 21. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198g PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych- Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587706
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2019