Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 5-2016

Prikaži smanjeni prikaz

02/01/2016    S1

Italija-Parma: Analiza prehrambenog lanca odabranih proizvoda akvakulturnih vrsta: određivanje i praćenje ranjivosti i pokretača promjena za određivanje rizika u nastajanju

2016/S 001-000005

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
Poštanska adresa: via Carlo Magno 1A
Mjesto: Parma PR
Poštanski broj: 43126
Država: Italija
E-pošta: efsaprocurement@efsa.europa.eu

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=986

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=986

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Analiza prehrambenog lanca odabranih proizvoda akvakulturnih vrsta: određivanje i praćenje ranjivosti i pokretača promjena za određivanje rizika u nastajanju
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 8: Usluge istraživanja i razvoja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Prostori izvoditelja.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Rezultati ovog projekta trebali bi pružiti naznake o primjenjivosti analize prehrambenog lanca za određivanje ranjivosti i rizika u nastajanju u pogledu odabranih vrsta riba morske akvakulture radi informiranja i usmjeravanja na aktivnosti EFSA-e u pogledu prikupljanja obavještajnih podataka o rizicima u nastajanju. Osim toga, rezultati ovog projekta trebali bi omogućiti zainteresiranim donositeljima odluka prilagodbu strategija upravljanja za mjere ublažavanja.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73000000 Usluge na području istraživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 289 277 EUR
Bez PDV-a

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na
1. Kvaliteta. Značaj 70
2. Cijena. Značaj 30
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: da
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
OC/EFSA/SCER/2015/02.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 138-253741 od 21.7.2015

Druge ranije objave

Broj objave u SLEU: 2015/S 143-263154 od 28.7.2015

Broj objave u SLEU: 2015/S 167-303635 od 29.8.2015

Broj objave u SLEU: 2015/S 187-337648 od 26.9.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: OC/EFSA/SCER/2015/02
V.1)Datum sklapanja ugovora :
16.12.2015
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek RIKILT
Poštanska adresa: Droevendaalsesteeg 4
Mjesto: Wageningen
Poštanski broj: 6708 PB
Država: Nizozemska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 300 000 EUR
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 289 277 EUR
Bez PDV-a
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Možete dostaviti komentare u vezi s postupkom sklapanja ugovora javnom naručitelju iz točke I.1.

Ako smatrate da je došlo do nepravilnosti, možete podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu u roku od 2 godine od datuma kad ste doznali za okolnosti koje su uzrok pritužbi (vidi http://www.ombudsman.europa.eu). Takvom se pritužbom ne obustavlja vremenski rok za ulaganje žalbe i ne otvara se novo razdoblje za ulaganje žalbe. U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti o sklapanju ugovora možete podnijeti žalbu tijelu navedenom u točki VI.3.1.

VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
23.12.2015