TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 50-2017

03/01/2017    S1

Luxembourg-Luxembourg: Tiårig og toårig ansvarsforsikring og kontrahentansvarsforsikring

2017/S 001-000050

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: plateau de Kirchberg
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 2929
Land: Luxembourg
Kontaktperson: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-LUX@europarl.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2026
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tiårig og toårig ansvarsforsikring og kontrahentansvarsforsikring.

Sagsnr.: 06C60/2016/M046.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
66510000 Forsikringstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Europa-Parlamentet agter at:

indgå en direkte kontrakt om supplerende tiårig og toårig ansvarsforsikringsdækning, der skal dække projektleder og dennes repræsentant, vedrørende bygningerne Wilfried Martens og Huset for Europæisk Historie i Bruxelles. Ønsket er at forsikre optimal overdragelse af arbejder og brug under sikre forhold — parti 1

indgå en rammekontrakt om supplerende tiårig og toårig ansvarsforsikringsdækning, der skal dække projektleder og dennes repræsentant, vedrørende bygningen Training Centre (tidligere Montoyer 63) og bygningerne på »square de Meeûs« i Bruxelles. Ønsket er at forsikre optimal overdragelse af arbejder og brug under sikre forhold — parti 2

indgå en direkte kontrakt om forsikring til dækning af kontrahentansvar i forbindelse med ombygnings- og moderniseringsprojektet for Vaclav Havel-Bygningen i Strasbourg. Ønsket er at forsikre optimal overdragelse af arbejder og brug under sikre forhold — parti 3.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tiårig og toårig ansvarsforsikring i Bruxelles — bygningerne Wilfried Martens og Huset for Europæisk Historie

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66510000 Forsikringstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hovedudførelsessted:

Bruxelles, Belgien.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med denne kontrakt er, i overensstemmelse med artikel 1792 og 2270 i belgisk retsplejelov, at forsikre arkitekter, kontrahenter og andre personer, der arbejder sammen med projektlederen eller dennes repræsentant via en kontrakt om indkøb af tjenesteydelser. Den skal dække deres tiårige ansvar for store arbejder og deres toårige ansvar for mindre arbejder (partier med tilsyn) i forbindelse med alle anliggender, der ikke er dækket af den tiårige kontrahentansvarsforsikring, som kontrahenterne har tegnet.

Alle kontrakter underskrevet af kontrahenterne kan, efter anmodning, stilles til rådighed under besøget på stedet.

Denne kontrakt vil specifikt forsikre de underkontrahenter til byggefirmaer, der er omtalt ovenfor, hvad angår skade af samme art som den, der udløser ansvaret fastsat i ovennævnte artikler i borgerlig lovbog (Belgien).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Supplerende tiårig og toårig ansvarsforsikringsdækning i Bruxelles — bygningerne på »square de Meeûs« og bygningen Training Centre (tidligere Montoyer 63)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66510000 Forsikringstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hovedudførelsessted:

Bruxelles, Belgien.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med denne kontrakt er, i overensstemmelse med artikel 1792 og 2270 i belgisk retsplejelov, at forsikre arkitekter, kontrahenter og andre personer, der arbejder sammen med projektlederen eller dennes repræsentant via en kontrakt om indkøb af tjenesteydelser. Den skal dække deres tiårige ansvar for store arbejder og deres toårige ansvar for mindre arbejder (partier med tilsyn) i forbindelse med alle anliggender, der ikke er dækket af den tiårige kontrahentansvarsforsikring, som kontrahenterne har tegnet.

Alle kontrakter underskrevet af kontrahenterne kan, efter anmodning, stilles til rådighed under besøget på stedet.

Denne kontrakt vil specifikt forsikre de underkontrahenter til byggefirmaer, der er omtalt ovenfor, hvad angår skade af samme art som den, der udløser ansvaret fastsat i ovennævnte artikler i borgerlig lovbog (Belgien).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Dækning af kontrahentansvar i forbindelse med ombygnings- og moderniseringsprojektet for Vaclav Havel-Bygningen i Strasbourg

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66510000 Forsikringstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: FR42 Alsace
Hovedudførelsessted:

Strasbourg, Frankrig.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med denne kontrakt er, uden at gøre ansvar gældende, at dække betaling for alle arbejder, der vedrører reparation af skade, både hvad angår årsag og virkning, også i tilfælde af fejl i undergrunden, af samme art som dem, der dækkes af kontrahentens ansvar, i medfør af artikel 1792-1 i borgerlig lovbog (Frankrig), fabrikanter og lignende parter såvel som den tekniske inspektør, på vilkårene i artikel 1792 i borgerlig lovbog (Frankrig), dvs. skade, der vil:

— bringe soliditeten af konstruktionernes bestanddele i fare i byggefasen

— påvirke 1 af de omtalte konstruktioners enkeltdele eller 1 del af bygningsudstyret, så dette gør dem uegnede til deres bestemmelse

— påvirke soliditeten af 1 af delene i bygningsudstyr, der er en uadskillelig del af bæreevne, fundament, bygningsskelet, lukkede eller skjulte konstruktioner, i overensstemmelse med artikel 1792-2 i borgerlig lovbog (Frankrig).

Arbejderne vedrørende reparation af skade omfatter også:

— omkostningerne, der vedrører påkrævet nedbrydning, rydning, bortskaffelse eller demontering, understøttelse, udskiftning eller fornyet samling, inklusive fjernelse og retablering af jord og planter

— kontrahentansvarsforsikringens omkostninger til reparationsarbejder udført efter skade, der er forsikrede, hvis selve arbejderne er dækket af en obligatorisk kontrahentansvarsforsikring.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der kan afgives bud af forsikringsmæglere og forsikringsselskaber.

Hvis tilbudsgiveren er forsikringsmægler eller hovedselskab for andre forsikringsselskaber, skal vedkommende med skriftlig dokumentation bevise, at der er opnået 100 % dækning for de risici, der skal forsikres, når der afgives bud i henhold til dette udbud. Fremsendt dokumentation vil blandt andet skulle bestå af buddet, der skal være underskrevet af hovedforsikringsselskabet eller alle forsikringsgiverne, virksomhedsfuldmagter mv.

Hvis tilbudsgiveren er mægler, skal vedkommende underskrive den eller de forsikringskontrakt(er), der vedrører dette udbud, direkte med en forsikringsgiver eller et hovedforsikringsselskab for og på vegne af pågældende forsikringsgiver eller hovedforsikringsselskab.

Med forbehold for foregående afsnit er deltagelse i udbudsprocedurerne åben på lige vilkår for alle fysiske, juridiske personer eller offentlige organer, der falder ind under traktaternes anvendelsesområde, og for alle fysiske, juridiske personer eller offentlige organer i ikkemedlemsstater, der har en særaftale med Den Europæiske Union om offentlige indkøb, i henhold til de betingelser, der er fastsat i denne aftale.

Udbuddet er også åbent for statsborgere i lande, der har ratificeret den multilaterale WTO-aftale om offentlige indkøb, på betingelserne fastsat i denne aftale.

Hvis en mulig tilbudsgiver ikke er valgbar i medfør af en sådan aftale, kan Europa-Parlamentet undtagelsesvis tillade, at vedkommende deltager i udbudsproceduren på ad hoc-basis, uden at dette skaber fremtidig præcedens eller forpligtelse.

For at fastslå tilbudsgivernes valgbarhed skal de i deres bud angive, i hvilket land de har deres hjemsted eller bopæl. De skal også indgive det bevis, der kræves i henhold til national lovgivning, inklusive:

— Optagelse i erhvervs- eller handelsregisteret.

— Godkendelse fra det tilsynsførende organ for forsikringsområdet i deres oprindelsesland eller anden form for skriftlig dokumentation for, at de opfylder alle lovgivningsmæssige betingelser for at drive forretning på det områder, der er omfattet af kontrakten (inklusive bevis for optagelse).

— Bevis for at have tegnet erhvervsansvarsforsikring for mæglere, attestation af selskabers solvenskapitalkrav i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF, eventuel genforsikring.

— Hovedforsikringsselskaber skal fremlægge virksomhedsfuldmagter (der skal være behørigt underskrevet af den juridiske repræsentant for hvert deltagende selskab samt attestation for sidstnævntes underskriftsberettigelse).

Hvis ingen af disse dokumenter giver tilstrækkeligt bevis til at godtgøre rigtigheden og vurdere eksistensen af en sådan autorisation, kan Europa-Parlamentet acceptere andre tilsvarende officielle dokumenter, som tilbudsgiveren fremlægger.

Med hensyn til sammenslutninger af erhvervsdrivende skal hver deltager fremlægge bevis for tilladelse til at producere genstanden omfattet af kontrakten.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/02/2017
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/02/2017
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Luxembourg, Europa-Parlamentets lokaler.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

1 repræsentant for hver tilbudsgiver kan deltage. 2 dage før datoen for åbning af buddene skal tilbudsgiverne give oplysning om repræsentantens navn og stilling til e-mailadressen, der er opgivet til formålet i udbudsmaterialet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Europa-Parlamentet vil arrangere besøg på stederne, der skal finde sted mellem 17.1.2017 og 19.1.2017 i lokalerne i Strasbourg og mellem 24.1.2017 og 27.1.2017 i lokalerne i Bruxelles.

Der arrangeres individuelle besøg (1 virksomhed ad gangen). Højst 2 repræsentanter pr. virksomhed kan deltage. Med henblik på fremstilling af adgangskort bedes virksomhedsnavn og navn, stilling, nummer på legitimation og fødselsdato på deltagerne fremsendt til adressen anført nedenfor (1 arbejdsdag før den pågældende besøgsperiode begynder). Repræsentanter skal kunne fremlægge gyldig identifikation. Efter akkreditering af repræsentanterne vil Europa-Parlamentet fremsende adgangsprocedurer og oplysninger om mødested.

Bygningsplaner og anden information af relevans for dette anliggende uddeles under besøgene.

Der udarbejdes referat af besøget.

Alle rejseomkostninger i forbindelse med besøget på stedet skal afholdes af tilbudsgiverne og kan ikke refunderes af Europa-Parlamentet.

Deltagelse i besøget på stedet er obligatorisk: Kun de, der deltager, vil få tilladelse til at afgive bud. Underskriften i deltagelsesprotokollen gælder som bevis for deltagelse.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Justitskontoret ved Den Europæiske Unions Ret
By: Luxembourg
Land: Luxembourg
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/12/2016