Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 500123-2020

Submission deadline has been amended by:  622303-2020
21/10/2020    S205

Rumunia-Turda: Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

2020/S 205-500123

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Compania de Apă „Arieș” S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 20330054
Adres pocztowy: Str. Axente Sever nr. 2
Miejscowość: Turda
Kod NUTS: RO113 Cluj
Kod pocztowy: 401078
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Maria Mihaiela Sarb
E-mail: office@caaries.ro
Tel.: +40 264311771
Faks: +40 264311772
Adresy internetowe:
Główny adres: www.caaries.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100105259
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Extindere sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare menajeră în comuna Tritenii de Jos” (CL12)

Numer referencyjny: 20330054_2020_PAAPD1108420
II.1.2)Główny kod CPV
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Contractul de lucrari: „Extindere sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare menajera in comuna Tritenii de Jos ” (CL12) cuprinde:

— alimentare cu apa:

—— extindere retea de alimentare cu apa – 42 567,36 m;

—— statie de pompare apa potabila – 3 buc.;

— canalizare:

—— extindere retea de canalizare – 12 471,88 m;

—— statii de pompare ape uzate menajere – 6 buc.;

—— conducte de refulare apa uzata – 1 647,12 m.

Lucrarile se refera la:

(a) lucrările de constructie;

(b) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

(c) testare si punere in functiune;

(d) monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul perioadei de garantie, atunci cand este necesar;

(e) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie de 36 de luni, respectiv 1 095 zile;

(f) instruirea personalului beneficiarului si/sau operatorului.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii astfel:

— cu 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificare primite cu cel putin 27 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

— cu 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificare primite in intervalul 26-19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 34 030 357.36 RON
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42131390 Osprzęt zaworowy
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232431 Przepompownie wody odpadowej
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO113 Cluj
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Comuna Tritenii de Jos, Judetul Cluj

II.2.4)Opis zamówienia:

Contractul de lucrari: „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA TRITENII DE JOS ” (CL12) cuprinde:

Alimentare cu apa:

— Extindere retea de alimentare cu apa – 42.567,36 m

— Statie de pompare apa potabila - 3 buc.

Canalizare:

— Extindere retea de canalizare – 12.471,88 m

— Statii de pompare ape uzate menajere - 6 buc,

— Conducte de refulare apa uzata – 1.647,12 m

Termene: Executie de lucrari 28 luni + Perioada de notificare a defectelor 36 luni

Valoarea estimata a contractului este de 34.030.357,36 RON si nu include sumele reprezentand „cheltuieli diverse si neprevazute”.

Cantitatile din listele de cantitati au fost determinate in conformitate cu Caietul de Sarcini, iar valoarea estimata a contractului a fost

Stabilita prin multiplicarea acestora cu preturile unitare estimative. Platile aferente contractului se vor efectua pe baza cantitatilor

Reale executate si pe baza preturilor unitare ofertate. Clauzele generale si specifice referitoare la remasurarea lucrarilor si stabilirea

Valorii lucrarilor real executate sunt: Clauza 49 [Masurare, evaluari si Sume Provizionate] si Clauza 50 [Plati].

Luand in considerare faptul ca lucrarile ce fac obiectul contractului se vor executa pe mai multe amplasamente/locatii, Entitatea Contractanta nu impune obligatii cu privire la modul de organizare a lucrarilor, Antreprenorul urmand a inainta propriul program de executie a lucrarilor, cu incadrarea in durata de executie aferenta implementarii contractului sectorial de lucrari (28 luni pentru executie).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pentru factorul tehnic de evaluare „Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificare puncte cheie de control/jaloane),, resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor” a fost stabilit un numar de 3 (trei) calificative care vor fi utilizate de comisia de evaluare ca puncte de reper in aprecierea factorului. Acest factor va fi apreciat in functie de calificativul „foarte bine/bine/acceptabil”. Comisia de evaluare va acorda calificativul luand in considerare liniile directoare prezentate in tabelul de mai jos. Fiecarui calificativ ii corespunde un punctaj. Punctajul pentru calificativul „ foarte bine” este 15, pentru calificativul „bine” este 10, iar pentru calificativul „acceptabil” este 5. / Waga: 15
Cena - Waga: 85
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 64
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Proiect major finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020 (POIM) – Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informacje dodatkowe

Tipul de finantare: Fonduri europene

Fond European: Fond de Coeziune; Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Cerinta nr. 1

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177, art.178 si art.180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (ofertanti, asociati, terti sustinatori si subcontractanti), cu informatiile aferente situatiei lor.

Nedepunerea DUAE impreuna cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă (conform art. 143 alin (2) lit.b) din HG nr. 394/2016).

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii Contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informatiile din documentele justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.

Aceste documente sunt:

O Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv si/sau documente echivalente emise in tara de rezidenta, pentru persoanele juridice straine.

O Certificate constatatoare care atesta lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), si/sau documente echivalente emise in tara de rezidenta, pentru persoanele juridice straine, la momentul prezentarii acestora.

O Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art.180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

O Alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si- au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul consolidat general, în conformitate cu cerintele din tara de origine sau din tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba româna.

Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire, poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din Legea nr. 99/2016.

Nota 2: Formularele si/sau documentele solicitate mai sus vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant/i si de catre tertul/ii sustinator/i.

Cerinta nr. 2- Evitarea conflictului de interese

Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale actualizata.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul Entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului entitatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele:

1. Văsie Cătălin Eugen - Membru Consiliul de Administratie

2. Sâsâeac Daiana-Ramona - Membru Consiliul de Administratie

3. Serestely Elemer - Membru Consiliul de Administratie

4. Fărcaș Traian - Membru Consiliul de Administratie

5. Pop Vasile – Cristian - Membru Consiliul de Administratie

6. Diță Mihai Serban - Membru Consiliul de Administratie

7. Goia Radu-Andrei - Membru Consiliul de Administratie

8. Bogdan Ionut Bobic – Director General

9. Bolog Simona-Sarmiza - Director Financiar

10. Sarb Maria Mihaiela - Sef UIP POIM/presedintele Comisiei de evaluare

11. Demeter Adrian Desideriu - Consilier Juridic/ membru comisie de evaluare

12. Sarbu Lidia -Ancuta - Ofiter Financiar/ membru comisie de evaluare

13. Fagadar Adrian Ioan – Coordonator contract/ membru comisie de evaluare

14. Pacurar Horatiu – Coordonator contract/ membru comisie de evaluare

15. Petridean Iuliu - Virgil – Coordonator contract / membru comisie de evaluare

16. Moldovan Florin Ion – Coordonator contract/ membru comisie de evaluare

17. Bria Zoltan Emil – Coordonator contract/ membru de rezerva comisie de evaluare

Furnizorul de servicii auxiliare, respectiv Consultantul pentru Asistenta Tehnica pentru pregătirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire (Proiectant), este S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L. Persoanele cu putere de reprezentare din partea Furnizorului de servicii auxiliare sunt:

1. Boeru Dragos Marian – asociat unic;

2. Boeru Bogdan Eugeniu – administrator;

3. Bulumete Andrei – Lider de echipa

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici (ofertant/ofertant asociat/ terţ susţinător/ subcontractant) participanti la procedura de atribuire cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 actualizata, având în vedere si Notificarea ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice, respectiv notificarea ANAP din data de 02.07.2019 privind utilizarea DUAE integrat in SEAP.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila, conform art. 143 alin (2) lit.b) din HG 394/2016. In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale actualizata, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

Nedepunerea odata cu oferta a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor de forma cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii Contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazuta la art. 72, 73 din Legea 99/2016 (Formularul 20).

Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016 actualizata, care atrag excluderea din procedura de atribuire, poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din Legea nr. 99/2016 actualizata.

Nota 2: Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) prin care sa dovedeasca îndeplinirea

Obligatiilor scadente de plata în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” la care se va atasa traducerea autorizata in limba romana.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, persoanele juridice straine pot prezenta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Documentele vor conține date reale, actuale și valabile la momentul prezentarii.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, sau, dupa caz, activitatile pentru partea proprie de contract.

Modalitate de îndeplinire a cerinţei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de că... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Cerinta nr. 1 - Cifra de afaceri Media cifrei anuale globala de afaceri din ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) trebuie sa fie minim 34.000.000LEI. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tert Sustinator In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi Entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016, operatorul economic, tertul / tertii sustinator / sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Prin angajamentul ferm, terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Tertul sustinator va raspunde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de Entitatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ofertant, in baza contractului sectorial, si pentru care acesta din urma a primit sustinerea economica si financiara conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. De asemenea, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta la art. 72 si 73 din Legea nr.99/2016.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat si terţ susţinător, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016, având în vedere si Notificarea ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice, respectiv Notificarea ANAP din data de 02.07.2019 privind utilizarea DUAE integrat in SEAP. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii Contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Aceste documente sunt: - Situatiile financiare pentru anii 2017, 2018 si 2019, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu). Nota: In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, formularele si documentele solicitate mai sus vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in LEI, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori pentru sustinerea financiara) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Odata cu depunerea DUAE si a ofertei, operatorul economic va prezenta angajamentul ferm al tertului sustinator, completat conform Formularul 7A– Angajament ferm privind sustinerea financiara a ofertantului. De asemenea, odata cu depunerea angajamentului de sustinere, se vor prezenta si documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terti/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care tertul/ii sustinator/i va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere. Nedepunerea odata cu oferta, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului cat si ale tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Proportia de subcontractare Cerinta nr. 2 - Subcontractanti Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract, fara a i se diminua raspunderea în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie sectoriala. Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propus/i nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72, 73, 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Nota: În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 183 din Legea 99/2016, Entitatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta nr. 1 - Experienta similara in conformitate cu art. 192 lit. a) din Legea 99/2016. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, lucrari duse la bun sfarsit, similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii cu lucrarile care fac obiectul prezentei achizitii, care au cumulat la nivelul unui contract sau a mai multor contracte cel putin 42 km de lucrari similare. Prin lucrari similare se inteleg lucrari de extindere si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau constructie/infiintare de retele de distributie apa si/sau conducte de aductiune a apei si/sau retele de canalizare si/sau colectoare de transfer si/sau conducte de refulare a apelor uzate. *Nota: prin sintagma „lucrari duse la bun sfarsit” se înţeleg: a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie întocmite în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală. Cerinta nr. 3 - Informatii privind asocierea operatorilor economici. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de prezenta Lege 99/2016, operatorii economici nefiind obligati sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica pentru depunerea ofertei. Terti sustinatori Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016, cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi Entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament/angajamente in acest sens din partea tertului/tertilor. Prin angajamentul ferm, terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a/au acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va/vor pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art.198 din Legea nr. 99/2016, operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de Entitatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de Ofertant, in baza contractului sectorial si pentru care acesta din urma a primit sustinerea tehnica si profesionala conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea tehnica si/sau profesionala.Pentru detalierea cerintei a se vedea fisierul denumit Instructiuni pentru ofertanti.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Pentru îndeplinirea cerinţei se va completa DUAE de catre fiecare subcontractant, in conformitate cu art. 202-204 din Legea 99/2016 actualizata, având în vedere si Notificarea ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice, respectiv Notificarea ANAP din data de 02.07.2019 privind utilizarea DUAE integrat in SEAP. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta Acordul de subcontractare (Formularul 3C – Acord de subcontractare), care va include minim denumirea completa si datele de contact ale subcontractantilor, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de acesta/acestia. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Nedepunerea odată cu oferta a acordului de subcontractare, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor de forma cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, Entitatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. Daca este cazul, se vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a documentelor solicitate mai sus. Contractele incheiate intre ofertant/liderul asocierii/asociat si subcontractanti trebuie sa fie în concordanta cu oferta si vor deveni anexe la contractul incheiat intre Entitatea contractanta si acesta, astfel încât activitatile ce revin subcontractantului/ilor, precum si sumele aferente partilor din contract in sarcina subcontractantului/ilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie sectoriala. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele/denumirea completa, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului, activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate, optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant, cf. prev. art. 232 alin. (4) si (5) din Legea 99/2016.

Pentru cerinta nr. 1-Pentru îndeplinirea cerinţei se va completa DUAE de ofertant/candidat, asociat, tert sustinator si subcontractant, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016, având în vedere si Notificarea ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice, respectiv Notificarea ANAP din data de 02.07.2019 privind utilizarea DUAE integrat in SEAP. La nivelul DUAE trebuie precizate de către ofertanţi informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, obiectul contractului, calitatea pe care a detinut-o in contract, ponderea şi/sau activităţile/ lucrarile pentru care a fost responsabil, lucrarile similare duse la bun sfarsit, data şi numărul documentului de recepţie. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Aceste documente sunt: - extrase relevante ale contractului/ si documente/ certificate (ex.procesul-verbal de recepție finala/ procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/ certificări de bună execuție/certificate constatatoare/ recomandari), care să ateste lucrarile executate (categorii/ tipuri si cantitati), faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si cu conditiile contractuale, perioada in care au fost duse la bun sfârșit, beneficiarul, și locul execuției lucrărilor. Vor fi acceptate documente care atesta atat lucrarile receptionate partial cat si lucrarile receptionate la sfarsitul executiei si documentul care confirmă recepţionarea respectivelor lucrări în perioada de referinţă, luand in calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, în condiţiile în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Conform art.13, alin. 2 din Instructiunea nr. 2/2017 a ANAP, daca se decaleaza termenul de depunere a ofertelor, se va extinde corespunzator (cu zile de decalare) si perioada aferenta experientei similare. Documentele justificative vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele emise în alta limba decat limba romana se vor prezenta în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna. Entitatea Contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrarilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Nota: In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara se poate indeplini prin cumul, iar documentele solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de cei care indeplinesc aceasta cerinta. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va completa DUAE cu informaţii relevante. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede vor utiliza ratele de schimb valutar medii anuale stabilite de catre BNR. pentru anul respectiv. Pentru cerinta nr.3-Ofertantul/ofertantul asociat va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE conform situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta: Acord de asociere (Formularul 3A) si Imputernicire semnare oferta (Formularul 3B).Pentru detalierea cerintei a se vedea fisierul denumit Instructiuni pentru ofertanti. Pentru terti sustinatori-Pentru detalierea cerintei a se vedea fisierul denumit Instructiuni pentru ofertanti.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Ofertantul va constitui o garantie pentru participare (in continuare G.P.)in cuantum de 340.303,50 RON. G.P. se va constitui in conformitate cu prev. art. 42 din HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prev. referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 99/2016. In cazul G.P. constituite prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, garantia se va depune in format complet,cu toate anexele (conditii de asigurare, dovada platii primei de asigurare etc.). Dovada constituirii garantiei (sub orice forma) se va posta obligatoriu in SICAP, pana la data limita de depunere a ofertelor.

In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea G.P. prin virament bancar, garantia trebuie virata in contul COMPANIEI DE APA "ARIES" S.A., nr. RO 93 BTRL 05101202A7261701, deschis Banca Transilvania Turda, cod fiscal RO 20330054.

Perioada de valabilitate a G.P.:90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Instrumentul de garantare trebuie sa includa cel putin informatiile inscrise la nivelul Formularului 1. In cazul depunerii de oferte in asociere, G.P. trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. G.P. emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Eventualele neconcordante cu privire la îndeplinirea conditiilor de forma a G.P., inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii în termenul prevazut conform art 138 alin 3 din HG 394/2016. Dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in SICAP (scanata, pana la data limita de depunere a ofertelor, semnata cu semnatura electronica extinsa). Pentru o G.P. depusa in alta moneda decat lei, echivalenta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016 actualizata.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/12/2020
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Rumuński
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/03/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/12/2020
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

In SEAP

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

— Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie,

— Mentionam faptul ca pentru vizualizarea Documentatiei de Atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica,

— Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SICAP,

— Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana,

— Documentatia de Atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro,

— Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice,

— Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro,

— Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Intrebari”), integral, in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa valida, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei in conformitate cu prevederile legale referitoare la semnatura electronica,

— Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuliala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta,

— Potentialii ofertanti care intentioneaza sa participe la vizitarea amplasamentelor vor anunta Entitatea contractanta asupra acestui lucru cu cel putin 2 zile lucratoare inaintea datei stabilite. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei,

— În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de traducere autorizata a acestora în limba română,

— În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică,

— durata de executie a contractului: 28 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor

— perioada de notificare a defectelor: 36 luni

In vederea completarii de catre operatorii economici interesati a DUAE, se va avea în vedere si Notificarea ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice, respectiv Notificarea ANAP din data de 02.07.2019 privind utilizarea DUAE integrat in SEAP.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: București
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Persoana vatamata se poate adresa Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau instantei de judecata in conditiile si termenele prevazute de Legea 101/2016.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Compania de Apă „Arieș” S.A.
Adres pocztowy: Str. Axente Sever nr. 2
Miejscowość: Turda
Kod pocztowy: 401078
Państwo: Rumunia
E-mail: office@caaries.ro
Tel.: +4 0264311771/109
Faks: +40 264311772
Adres internetowy: www.caaries.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2020