Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 500193-2020

21/10/2020    S205

België-Melle: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

2020/S 205-500193

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fluvius System Operator cv, werkende in opdracht en voor rekening van Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Imewo, Fluvius West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas die allen als aanbesteder beschouwd worden
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_18950
Postadres: Brusselsesteenweg 199
Plaats: Melle
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9090
Land: België
Contactpersoon: Linda Derycke
E-mail: aankoop.leveringen@fluvius.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fluvius.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=388432
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=388432
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius-FLU20L002%2F4900002238-F05
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Productie, vervoer en distributie van gas en warmte, elektriciteit, riolering en kabel

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Flexibele samenbouwer

Referentienummer: Fluvius-FLU20L002/4900002238-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit aankoopdossier heeft als doel een raamovereenkomst af te sluiten met vier samenbouwers die allen zowel projectborden (kleinere aantallen) als serieborden kunnen assembleren/produceren en aanleveren. Daarna zullen minicompetities georganiseerd worden per type bord en/of werkpakket. Dit aankoopdossier betreft:

— het leveren en samenbouwen van laagspanningsborden of -kasten eenmalig bij een specifiek project en van gestandaardiseerde laagspanningsborden of -kasten met een bepaalde seriegrootte per tijdsperiode,

— het plaatsen van bedrading tussen de bordcomponenten conform de aangeleverde ontwerpschema's,

— het optimaliseren van bordopbouw en bordconstructie binnen dit proces en efficiënt aankopen van borden, bordcomponenten en bordtoebehoren noodzakelijk voor de samenbouw,

— het correct behandelen van bordcomponenten die door Fluvius toegeleverd worden voor inbouw in de laagspanningsborden of -kasten,

— het testen na de samenbouwfase van de borden/kasten volgens een vooraf afgesproken protocol,

— het transport naar en afladen van de borden op een afgesproken leverlocatie in Vlaanderen.

Het toepassingsgebied is:

— 70 kV posten,

— transformatiestations en schakelposten,

— distributiecabines,

— gasverdeling (kasten voor reduceerstations, [...]),

— riolering (kasten voor pompstations, [...]),

— klantenkasten voor klantcabines,

— kathodische bescherming,

— overige werkingsgebieden van Fluvius.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie hoofdstuk II.1.4.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlengbaar met maximaal 48 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Aantonen van een gemiddelde jaaromzet in het domein van de opdracht over de laatste drie beschikbare boekjaren van minimum 5 000 000 EUR.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Voorleggen van minimaal tweereferenties van de afgelopen vijf jaar voor de levering van gestandaardiseerde borden in serieproductie op een afgesproken termijn.

De inschrijver beschrijft de uitgevoerde opdrachten bondig, met minstens vermelding van de looptijd, waarde (bij benadering), een beschrijving van de doelstelling en de aanpak, het type borden, de geleverde hoeveelheden, de tijdspanne waarin de levering uitgevoerd werd en de naam van de klant en een contactpersoon.

De inschrijver levert bewijs dat volgende taken reeds uitgevoerd worden voor andere klanten:

a) opzetten van een testprotocol einde productie voor levering aan de klant;

b) opvangen en registreren van klachten over de geleverde borden;

c) organiseren van vangnet voor laattijdige levering van deelcomponenten;

d) organisatie van het transport van afgewerkte producten naar de klant;

e) optimalisatie van het bordontwerp, zodat de kwaliteit van de productie verhoogt en dit kostenbesparend werkt voor de klant;

— Bevestigen van Nederlandstalige communicatiemogelijkheden, onder meer op vlak van support,

— De inschrijver geeft het organigram van de totale organisatie en de bordenafdeling en beschrijft de manier waarop hij doorheen al zijn processen de kwaliteit van zijn uitgaande producten waarborgt.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: n.v.t., Categorie: n.v.t.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 4
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan acht jaar:

Nvt

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De inschrijver dient de vragenlijst op te vragen via mail naar aankoop.leveringen@fluvius.be

Deze vragenlijst dient ingevuld bij de kandidatuurstelling toegevoegd te worden. De kandidaturen moeten

elektronisch worden overgelegd via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de

naleving waarborgt van de wettelijke voorwaarden. Meer informatie kan worden bekomen op de website

http://www.publicprocurement.be of via de e-Procurement Helpdesk op het nummer +32 027905200. De

inschrijver bezorgt het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) behorend tot dit dossier. Het UEA is een eengemaakt Europees formulier die geldt als verklaring op erewoord. Het UEA is een eigen verklaring van de inschrijver over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een aanbestedingsprocedure. Het UEA geldt als voorlopig bewijs dat de inschrijver voldoet aan alle voorwaarden inzake kwalitatieve selectie. Indien de inschrijver in het verleden reeds een UEA heeft geleverd aan de aanbesteder dan dient hij dit, in zoverre de informatie in het UEA niet is gewijzigd, niet opnieuw in te vullen. Gelieve dan wel notitie te maken van het dossier waarvoor u eerder het UEA heeft ingediend. Door verwijzing naar een eerder ingediend UEA, verklaart de inschrijver expliciet dat zijn toestand in kader van uitsluiting in tussentijd niet gewijzigd is.

Indien de inschrijver zich in kader van selectie beroept op de draagkracht van een derde, dan dient voor deze derde ook verplicht een UEA te worden ingediend. Het niet-indienen van een UEA voor een draagkrachtige <aarop u zich beroept leidt onherroepelijk tot een verwerping van uw kandidatuur.

Gezien het UEA een verplicht onderdeel van de kandidatuurstelling betreft en bovendien dit UEA zal gebruikt worden in kader van de wettelijke controle inzake uitsluiting, is de inschrijver verplicht om dit UEA in te dienen via e-Tendering en het indieningsrapport van zijn kandidatuurstelling digitaal te ondertekenen conform de voorwaarden van het KB plaatsing. Kandidaturen waarvan het indieningsrapport niet digitaal ondertekend is worden bijgevolg door de aanbesteder verworpen. De limietdatum en het limiet uur zijn vermeld in de aankondiging van opdracht. Elke andere vorm van verzending (bv. telefax, mail, afgeven aan het onthaal, enz.) zal leiden tot een verwerping van de aanvraag tot deelneming van de inschrijver. De aanbesteder adviseert u om uw kandidatuur minstens een dag voor het verstrijken van de limietdatum en het limiet uur van indiening op te laden en elektronisch te ondertekenen in e-Tendering. Dit om te voorkomen, bij eventuele problemen, dat uw kandidatuur niet voor het verstrijken van de deadline in ons bezit is. Wij garanderen u dat uw kandidatuur in eTendering strikt confidentieel is en de inhoud van uw kandidatuur pas geraadpleegd kan worden na opening van het dossier door de aanbesteder. Het e-Tendering systeem laat de opening van het dossier pas toe na het verstrijken van de limietdatum en het limiet uur van indiening.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/10/2020