Árubeszerzések - 500387-2018

13/11/2018    S218

Lengyelország-Varsó: Tömegközlekedési buszok

2018/S 218-500387

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2018/S 205-468815)

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Postai cím: ul. Włościańska 52
Város: Warszawa
NUTS-kód: PL911 Miasto Warszawa
Postai irányítószám: 01-710
Ország: Lengyelország
Kapcsolattartó személy: Witold Majewski
E-mail: wmaj@mza.waw.pl
Telefon: +48 225687514
Fax: +48 225687517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mza.waw.pl

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Dostawa 130 autobusów elektrycznych

Hivatkozási szám: 66/NT/WM/18
II.1.2)Fő CPV-kód
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 130 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, elektrycznych, przegubowych.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/11/2018
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 205-468815

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.4
A következő helyett:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące;

Helyesen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: Informacje dodatkowe:
A következő helyett:
Helyesen:

I. Wykonawca musi złożyć w terminie określonym przez Zamawiającego w Rozdziale 11 następujące dokumenty:

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z wzorem określonym w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ (PAdES);

2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie jednolitego dokumentu (dalej „JEDZ”), w sposób wskazany w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (PAdES);

3. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ, w sposób wskazany w załączniku nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (PAdES):

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZe w sposób wskazany w załączniku nr 4 do SIWZ dotyczące tych podmiotów (PAdES);

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZe w sposób wskazany w załączniku nr 4 do SIWZ dotyczące podwykonawców (PAdES);

6. Pełnomocnictwa lub inne dokumenty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, (PAdES);

7. Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy, (PAdES).

II. Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie Zakupowej, o której mowa w Rozdziale 7, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: Informacje dodatkowe:
A következő helyett:
Helyesen:

III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:

W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia:

1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień polegających na dostawie autobusów miejskich elektrycznych o łącznej wartości netto (bez podatku VAT): co najmniej 90 000 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt milionów), wraz z podaniem przedmiotu zamówienia, wartości zamówienia, terminu wykonania lub wykonywania i zamawiającego. Ponadto Wykonawca musi załączyć do wykazu dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie (np. referencje); w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem zawartym w SIWZ. Ww wykaz powinien być w formie uproszczonej zamieszczony w JEDZ;

2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; złożone dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale 5 ust.1 ppkt 2b SIWZ, to jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości: co najmniej 100 000 000,00 PLN (słownie: sto milionów);

3. Dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem zamówienia o wartości: co najmniej 25 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów);

Uwaga: Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy jeżeli Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

4. Dowody, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp i Rozdziale 5 pkt 6 SIWZ, potwierdzające oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy);

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania:

5. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: Informacje dodatkowe:
A következő helyett:
Helyesen:

7. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

8. Odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

9. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

10. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

Uwaga:

• W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów wymaganych niniejszą SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

• W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów wymaganych niniejszą SIWZ, a które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one nadal aktualne.

• Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oraz gdy złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

• Wskazany obowiązek przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia dotyczy wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotów trzecich, o których mowa w art. 22a ustawy i podwykonawców.

W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ:

11. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, musi złożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowany autobus wymagań określonych w SIWZ dla Przedmiotu zamówienia:

a) Dokumenty, wyszczególnione w pkt. 2 załącznika nr 1 do SIWZ, sporządzone dla oferowanego typu autobusu.

b) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 5 SIWZ, punkt 8, określające udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, w wartości netto oferowanego autobusu; oświadczenie musi zawierać zestawienie (specyfikację) ww. towarów, z określeniem ich szacunkowej wartości (jednostkowej i łącznej), netto, w PLN lub w % wartości netto oferowanego autobusu oraz kraj pochodzenia danego towaru.

Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: Informacje dodatkowe:
A következő helyett:
Helyesen:

IV. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) w szczególności dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (§ 7 ww. Rozporządzenia) oraz Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (§ 8 ww. Rozporządzenia).

§ 7. 1. ww Rozporządzenia: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 ww Rozporządzenia:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: Informacje dodatkowe:
A következő helyett:
Helyesen:

§ 8. 1. Rozporządzenia: Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia, zdanie pierwsze stosuje się.

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VII.2)További információk: