Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 500461-2017

15/12/2017    S241

Polska-Kielce: Usługi środowiska naturalnego

2017/S 241-500461

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Szymanowskiego 6
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Not specified
Kod pocztowy: 25-361
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@rdos.kielce.pl
Tel.: +48 413435340/+48 413435347
Faks: +48 413435343
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kielce.rdos.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.kielce.rdos.gov.pl/zamowienia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000.

Numer referencyjny: WOF-II.261.2.2017.DB
II.1.2)Główny kod CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000 w ramach projektu; „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.

Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiot został podzielony na trzynaście n/w zadań. Zakres rzeczowy wykonania każdego z zadań został określony w załącznikach do SIWZ. od nr 1a do nr 1m do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 7
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 7
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000 Łysogóry PLH260002, Ostoja Jeleniowska PLH260028.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
90712400 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Natura 2000 - Łysogóry PLH260002, Ostoja Jeleniowska PLH260028.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000 Łysogóry, Ostoja Jeleniowska na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.

Ekspertyzy dotyczyć będą obszarów Natura 2000 w części położonej poza terenem Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz poza terenem zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramach udzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000: Góry Pieprzowe PLH260022, Ostoja Żyznów PLH260036, Kras Staszowski PLH260023.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
90712400 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Natura 2000 - Góry Pieprzowe PLH260022, Ostoja Żyznów PLH260036, Kras Staszowski PLH260023.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000 Góry Pieprzowe, Ostoja Żyznów, Kras Staszowski na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.

Ekspertyzy dotyczyć będą obszarów Natura 2000 w części położonej poza terenem rezerwatu przyrody „Góry Pieprzowe” oraz poza terenem zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramach udzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000: Ostoja Brzeźnicka PLH260026, Ostoja Pomorzany PLH260030.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
90712400 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Natura 2000 - Ostoja Brzeźnicka PLH260026, Ostoja Pomorzany PLH260030.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000 Ostoja Brzeźnicka, Ostoja Pomorzany na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.

Ekspertyzy dotyczyć będą obszarów Natura 2000 w części położonej poza terenem zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramach udzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000: Przełom Lubrzanki PLH260037, Dolina Warkocza PLH260021, Ostoja Barcza PLH260025, Dolina Czarnej Nidy PLH260016.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
90712400 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Natura 2000 - Przełom Lubrzanki PLH260037, Dolina Warkocza PLH260021, Ostoja Barcza PLH260025, Dolina Czarnej Nidy PLH260016.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000 Przełom Lubrzanki, Dolina Warkocza, Ostoja Barcza, Dolina Czarnej Nidy na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.

Ekspertyzy dotyczyć będą obszarów Natura 2000 w części położonej poza terenem zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramach udzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000: Dolina Górnej Mierzawy PLH260017, Dolina Mierzawy PLH260020.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
90712400 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Natura 2000 - Dolina Górnej Mierzawy PLH260017, Dolina Mierzawy PLH260020.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000 Dolina Górnej Mierzawy, Dolina Mierzawy na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.

Ekspertyzy dotyczyć będą obszarów Natura 2000 w części położonej poza terenem zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramach udzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Uroczysko Pięty PLH260012.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
90712400 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Natura 2000 - Uroczysko Pięty PLH260012.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Uroczysko Pięty na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”. Ekspertyza dotyczyć będzie obszaru Natura 2000 w części położonej poza terenem zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramach udzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Lasy Skarżyskie PLH260011.

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
90712400 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Natura 2000 - Lasy Skarżyskie PLH260011.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Lasy Skarżyskie na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.

Ekspertyza dotyczyć będzie obszaru Natura 2000 w części położonej poza terenem zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramach udzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Ostoja Sieradowicka PLH260031.

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
90712400 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Natura 2000 - Ostoja Sieradowicka PLH260031.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Ostoja Sieradowicka na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.

Ekspertyza dotyczyć będzie obszaru Natura 2000 w części położonej poza terenem zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramach udzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Ostoja Sobkowsko – Korytnicka PLH260032.

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
90712400 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Natura 2000 - Ostoja Sobkowsko – Korytnicka PLH260032.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Ostoja Sobkowsko-Korytnicka na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.

Ekspertyza dotyczyć będzie obszaru Natura 2000 w części położonej poza terenem rezerwatu przyrody „Wzgórza Sobkowskie” oraz poza terenem zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramach udzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Kunowskie PLH260039.

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
90712400 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Natura 2000 -Wzgórza Kunowskie PLH260039.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Kunowskie na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.

Ekspertyza dotyczyć będzie obszaru Natura 2000 w części położonej poza terenem zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramach udzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Dolina Kamiennej PLH260019.

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
90712400 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Natura 2000 -Dolina Kamiennej PLH260019.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Dolina Kamiennej na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.

Ekspertyza dotyczyć będzie obszaru Natura 2000 w części położonej poza terenem zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramach udzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Dolina Białej Nidy PLH260013.

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
90712400 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Natura 2000 - Dolina Białej Nidy PLH260013.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Dolina Białej Nidy na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.

Ekspertyza dotyczyć będzie obszaru Natura 2000 w części położonej poza terenem zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramach udzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Pilicy PLH260018.

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
90712400 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Natura 2000 - Dolina Górnej Pilicy PLH260018.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Pilicy na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.

Ekspertyza dotyczyć będzie obszaru Natura 2000 w części położonej poza terenem zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi dla wykonanych opracowań w ramach udzielonego zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie finansowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. - Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. - Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wadium w wysokości odpowiednio: Zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 – po 1 000,00 PLN (tysiąc złotych) dla każdego z zadań, Zadanie nr 6, 7, 8 - po 600,00 PLN (sześćset złotych) dla każdego z zadań. Należy wnieść dla każdego z zadań na które jest składana oferta. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy;

a) Wykonanych usług zawarty w JEDZ

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

Minimum jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 10 000 00 PLN brutto polegającą na wykonywaniu planów ochrony (lub planów zadań ochronnych): rezerwatów przyrody lub parków krajobrazowych lub parków narodowych lub obszarów sieci Natura 2000.

Na wezwanie do wskazanej usługi z wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługa ta została wykonana w sposób należyty.

Opisany warunek należy spełnić oddzielnie do każdego zadania.

Tą samą usługą można wykazać się maksymalnie do siedmiu zadań.

b) wykazu osób zawarty w JEDZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego

(Uwaga; Wykazując poniżej doświadczenie osób należy wykazać w JEDZ przy nabytym doświadczeniu dodatkowe informację takie jak datę nabycia doświadczenia i zleceniodawcę).

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy wskazać osoby, skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą (ekspertem), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat jej doświadczenia dla zadania nr 1 w zakresie ichtiologii, malakologii, entomologii, botaniki, dla zadania nr 2 i 13 w zakresie ichtiologii, malakologii, herpetologii, chiropterologii, entomologii, botaniki, dla zadania nr 3 w zakresie ichtiologii, herpetologii, teriologii, entomologii, botaniki, dla zadań nr 4, 9 w zakresie ichtiologii, malakologii, herpetologii, entomologii, botaniki, dla zadań nr 5, 10 w zakresie ichtiologii, entomologii, botaniki, zadań nr 6, 7 i 8 w zakresie entomologii, botaniki, zadanie nr 11 w zakresie herpetologii, chiropterologii, entomologii, botaniki, zadanie nr 12 w zakresie malakologii, herpetologii, entomologii, botaniki.

Przez wymagane doświadczenie rozumieć należy, że wskazana osoba lub osoby w okresie ostatnich 10 lat wykonały minimum jedną usługę z zakresu (dziedziny) dla danego zadania na które składa ofertę. Dla każdego zadania należy wykazać tyle osób ile jest wymaganych zakresów (dziedzin) (wykonawca może wykazać się to samą osobą w tych samym zakresach (dziedzinach) i zadaniach: 3.

Zamawiający dopuszcza możliwość uczestnictwa tego samego eksperta w kilku częściach (maksymalnie 3 części).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W zakresie ichtiologii:

— wykonie/współwykonanie co najmniej jednej inwentaryzacji w zakresie ichtiologii do planu ochrony rezerwatu przyrody, parku narodowego lub planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, lub,

— przeprowadzenie co najmniej jednego badania w zakresie ichtiologii potwierdzonego przez ośrodek naukowy.

Lub.

— udział, co najmniej raz w monitoringu przyrodniczym w zakresie ichtiologii w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

W zakresie malakologii:

— wykonie/współwykonanie co najmniej jednej inwentaryzacji w zakresie malakologii do planu ochrony rezerwatu przyrody, parku narodowego lub planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, lub,

— przeprowadzenie co najmniej jednego badania w zakresie malakologii potwierdzonego przez ośrodek naukowy.

Lub.

— udział, co najmniej raz w monitoringu przyrodniczym w zakresie malakologii w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

W zakresie entomologii:

— wykonie/współwykonanie co najmniej jednej inwentaryzacji w zakresie entomologii do planu ochrony rezerwatu przyrody, parku narodowego lub planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, lub,

— przeprowadzenie co najmniej jednego badania w zakresie entomologii potwierdzonego przez ośrodek naukowy.

Lub.

— udział, co najmniej raz w monitoringu przyrodniczym w zakresie entomologii w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

W zakresie botaniki:

— wykonie/współwykonanie co najmniej jednej inwentaryzacji w zakresie botaniki do planu ochrony rezerwatu przyrody, parku narodowego lub planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, lub,

— przeprowadzenie co najmniej jednego badania w zakresie botaniki potwierdzonego przez ośrodek naukowy.

Lub.

— udział, co najmniej raz w monitoringu przyrodniczym w zakresie botaniki w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

W zakresie chiropterologii:

— wykonie/współwykonanie co najmniej jednej inwentaryzacji w zakresie chiropterologii do planu ochrony rezerwatu przyrody, parku narodowego lub planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

Lub.

— przeprowadzenie co najmniej jednego badania w zakresie chiropterologii potwierdzonego przez ośrodek naukowy.

Lub.

— udział, co najmniej raz w monitoringu przyrodniczym w zakresie chiropterologii w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Lub.

— posiadanie licencji chiropterologicznej PON.

W zakresie herpetologii:

— wykonie/współwykonanie co najmniej jednej inwentaryzacji w zakresie herpetologii do planu ochrony rezerwatu przyrody, parku narodowego lub planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, lub,

— przeprowadzenie co najmniej jednego badania w zakresie herpetologii potwierdzonego przez ośrodek naukowy.

Lub.

— udział, co najmniej raz w monitoringu przyrodniczym w zakresie herpetologii w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

W zakresie teriologii:

— wykonie/współwykonanie co najmniej jednej inwentaryzacji w zakresie teriologii do planu ochrony rezerwatu przyrody, parku narodowego lub planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, lub,

— przeprowadzenie co najmniej jednego badania w zakresie teriologii potwierdzonego przez ośrodek naukowy.

Lub.

— udział, co najmniej raz w monitoringu przyrodniczym w zakresie teriologii w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/01/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/01/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce pok. 104.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”,októrejmowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp..

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca złożyo świadczenie o braku podstaw wykluczenia (jednolity dokument) oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia;

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawywystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lubinnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowymw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu;

c) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz

Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżel iodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia

W sprawie spłat tych należności;

f) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785);

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast.

Dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwojuz 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. 2016 poz. 1126).

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające,że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

26.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

26.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

26.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

26.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

26.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

26.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 26.5 i 26.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

26.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

26.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

26.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

26.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

26.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

26.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

26.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/12/2017