Services - 500484-2018

13/11/2018    S218

Bulgaria-Sofia: Tree-cutting services

2018/S 218-500484

Qualification system – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Elektroenergien sistemen operator
National registration number: 175201304
Postal address: bul. „Tsar Boris III“ No. 201
Town: Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица)
Postal code: 1618
Country: Bulgaria
Contact person: Elena Mavrova — po protsedurni vaprosi, tel. +359 29691352, Diyana Kostova — po tehnicheski vaprosi, tel. +359 29696716
E-mail: op@eso.bg
Telephone: +359 29691352
Fax: +359 29626189
Internet address(es):
Main address: www.tso.bg
Address of the buyer profile: https://webapps.eso.bg/zop_profile/
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Почистване просеки на електропроводи от преносната мрежа на Р БЪЛГАРИЯ, обслужвани от ЕСО ЕАД

Reference number: ЦУ/2018/110
II.1.2)Main CPV code
77211400 Tree-cutting services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211500 Tree-maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
Main site or place of performance:

Място на изпълнение са въздушни електропроводни линии на територията на Р БЪЛГАРИЯ. При всяка конкретна поръчка ще бъде посочено местоположението на въздушната електропроводна линия.

II.2.4)Description of the procurement:

Възложителят прогнозира почистване на 8 900 дка просеки годишно в сервитутната зона на въздушни електропроводни линии, включващо премахване на дървета, храсти, издънки, кастрене клони на дърветата и изнасяне на отсечената дървесна маса извън просеките. Видовете и количествата дейности ще се определят във всяка конкретна поръчка, стартирана чрез настоящата квалификационна система (КС). КС е разделена на об. поз. (ОП):

— ОП № 1 „Почистване просеки на електропроводи от преносната мрежа на Р България, обслужвани от мрежови експлоатационен район (МЕР) София град, МЕР София област, МЕР Благоевград“,

— ОП № 2 „Почиств. просеки на електропроводи от преносната мрежа на Р БЪЛГАРИЯ, обслужвани от МЕР Монтана, МЕР Плевен, МЕР Горна Оряховица“,

— ОП № 3 „Почиств. просеки на електропроводи от преносната мрежа на Р БЪЛГАРИЯ, обслужвани от МЕР Русе, МЕР Шумен, МЕР Варна“,

— ОП № 4 „Почиств. просеки на електропроводи от преносната мрежа на Р БЪЛГАРИЯ, обслужвани от МЕР Бургас, МЕР Стара Загора, МЕР Хасково, МЕР Пловдив“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.8)Duration of the qualification system
Start: 09/11/2018
End: 09/11/2022
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.9)Qualification for the system
Conditions to be fulfilled by economic operators in view of their qualification:

1. Кандидатът трябва да отговаря на поставените от възложителя изисквания в Правилата и критериите за създаване на КС относно личното състояние и критериите за подбор.

2. Кандидатът да е вписан в публичен регистър на Изпълнителната агенция по горите по чл. 241 от Закон за горите (ЗГ) за дейността „добив на дървесина“ с вписано в удостоверението за регистрация лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска практика за дейностите „маркиране на насаждения, предвидени за сеч“ и „планиране и организация на добива на дървесина“.

3. Кандидатът да разполага най-малко с двама работници — секачи, притежаващи правоспособност за работа с бензиномоторни триони и минимум втора квалификационна група съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Methods according to which each of those conditions will be verified:

1. Доказва се с представяне на ЕЕДОП и когато е приложимо с приложени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност.

2. Доказва се с представяне на удостоверение за регистрация, издадено на кандидата, за дейност „добив на дървесина“ и удостоверение за регистрация, издадено на лицето по чл. 242, ал. 1, т. 1 от ЗГ, за дейностите по чл. 233, ал. 1, т. 2 и т. 4.

3. Доказва се с представянето на списък на персонала, който ще изпълнява поръчките, с посочена професионална компетентност на лицата (по образец).

Conditions to be fulfilled by economic operators in view of their qualification:

4. Кандидатът да разполага най-малко със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване:

4.1. 2 броя бензиномоторни триони;

4.2. 2 броя храсторези;

4.3. 1 брой автомобил с висока проходимост;

4.4. 1 брой специализиран трактор за работа в горите или 1 брой въжена линия, или 2 броя животинска сила (коне, катъри, мулета или магарета);

4.5. 1 брой горски мулчер или машина за насичане на дървесината на технологични трески;

4.6. 1 брой булдозер.

Methods according to which each of those conditions will be verified:

4. Доказва се с представянето на списък на инструментите, съоръженията и техническото оборудване (по образец).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.2)Administrative information
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

За включване в квалификационната система заинтересованите лица могат да подават заявление за участие само за 1 обособена позиция.

Възложителят ще възлага конкретни обществени поръчки, попадащи в обхвата на КС, чрез използване на процедури на договаряне с предварителна покана за участие или чрез ограничена процедура.

Правилата и критериите за създаване на КС са достъпни за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на URL: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=bGxIRWwvbHJUS2hDeTJpRVRnSmt5QT09.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/11/2018