Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 500493-2019

23/10/2019    S205

Polska-Lublin: Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów

2019/S 205-500493

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 186-452050)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
Krajowy numer identyfikacyjny: 712-015-6688
Adres pocztowy: Diamentowa 2
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-447
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Bochniarz
E-mail: zamowienia-pzp@zeto.lublin.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zeto.lublin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Audyt aplikacji webowej PZP

II.1.2)Główny kod CPV
72800000 Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Ocena aplikacji webowej

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 186-452050

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Ocena aplikacji Pzp

Powinno być:

Audyt aplikacji webowej PZP

VII.2)Inne dodatkowe informacje: