El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas

Servicios - 500498-2019

23/10/2019    S205

België-Brussel: Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

2019/S 205-500498

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 184-448500)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SCK•CEN
Nationaal identificatienummer: 0406.568.867_25553
Postadres: Herrmann Debrouxlaan 40
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1160
Land: België
Contactpersoon: Aankoopdienst
E-mail: aanbestedingen@sckcen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sckcen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353175

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diensten inzake project en programma management van een grootschalig project en het daarmee gepaard gaande change management

Referentienummer: SCK•CEN-2019-AAT-RB-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

We zoeken een partner om ons te helpen het maturiteits- en efficiëntie niveau van een grootschalig project op te krikken en om de drijvende kracht te zijn achter het nodige change mangement.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 184-448500

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 21/10/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
Te lezen:
Datum: 28/10/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: