Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 500498-2019

23/10/2019    S205

België-Brussel: Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

2019/S 205-500498

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 184-448500)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SCK•CEN
Nationaal identificatienummer: 0406.568.867_25553
Postadres: Herrmann Debrouxlaan 40
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1160
Land: België
Contactpersoon: Aankoopdienst
E-mail: aanbestedingen@sckcen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sckcen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353175

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diensten inzake project en programma management van een grootschalig project en het daarmee gepaard gaande change management

Referentienummer: SCK•CEN-2019-AAT-RB-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

We zoeken een partner om ons te helpen het maturiteits- en efficiëntie niveau van een grootschalig project op te krikken en om de drijvende kracht te zijn achter het nodige change mangement.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 184-448500

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 21/10/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
Te lezen:
Datum: 28/10/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: