Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Tjenesteydelser - 500503-2023

18/08/2023    S158

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2023/S 158-500503

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Islands Brygge 37
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Hemmingsen
E-mail: pi77@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-23789
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning til projektet Torvegade, cykelfremkommelighed

Sagsnr.: 100311
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven 100311 Torvegade, cykelfremkommelighed, omfatter totalrådgivning på projektet Torvegade.

Opgaven omhandler projektforslag og udbudsprojekt af hele Torvegade. Opgaven tager udgangspunkt i en tidligere udarbejdet foranalyse og dispositionsforslag. I foranalysen er det løsning 1B ”Bedre forhold for de lette trafikanter med opretholdelse af busbaner på Christianshavn Torv” der er vedtaget. Denne løsning hedder i dispositionsforslaget løsning 1 ”Bedre forhold for de lette trafikanter, Torvegade som strøggade” og er den der nu er politisk vedtaget, og som dette udbud omhandler.

Opgaven er nærmere beskrevet nedenfor.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71246000 Mængdeberegning og -lister i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71248000 Projektledelse og –dokumentation
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71322100 Mængdeberegning i forbindelse med ingeniørarbejder
71322500 Ingeniørmæssig projektering i forbindelse med trafikanlæg
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Toldbodgade, København K

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

På hele Torvegade udvides cykelstierne til 3,5 meter i hver side, og fortove på strækningen udvides op til 4,8 meter. Ved Strandgade-krydset flyttes et busstop i sydgående retning til en placering lige før krydset med ny busperron, så busserne ikke blokerer for bilerne ved af- og påstigning. Busbanerne nedlægges på Torvegade mellem Strandgade og Christianshavns Torv og mellem Prinsessegade og Christianshavns Voldgade.

Ved Christianshavn Torv bibeholdes eksisterende busbaner, så biler her har mulighed for at passere busser, der holder ved perron. Eksisterende busperroner udvides til 2,0 meter, mens fortovet mod Christianshavn Torv indsnævres med 0,5 meter. Fortovet modsat Christianshavn Torv udvides til 3,75 meter, da der her ofte er mange mennesker.

På stykket mellem Christianshavns Voldgade og Christmas Møllers Plads udvides cykelstierne. Busbanen bibeholdes i indadgående retning, og der nedlægges en vejbane i hver retning. Der etableres desuden en grøn midterrabat, hvor der skal være mulighed for at plante træer. Der fældes ikke træer som en del af projektet.

Hele Torvegade skal i projektet også helhedsgenoprettes til gældende standarder.

Rådgiver skal i projektet udarbejde en VISSIM trafikmodel over hele Torvegade, som inkluderer krydset ved Christmas Møllers Plads. Modellen skal bruges til at optimere signalerne og vurdere trafikflowet på strækningen.

Opgaven er nærmere beskrevet i TMF Ydelsesbeskrivelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Rådgivers opgavehåndtering / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Hvis anlægsprojektet forsinkes, vil kontrakten blive forlænget tilsvarende.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver og virksomheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske eller tekniske formåen på er udelukket fra deltagelse, hvis de er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 134a, § 135 og § 136, samt hvis de er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-3 og nr. 5.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

• Tilbudsgiver skal have en årsomsætning på minimum 5 mio. kr. i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i de tre seneste disponible regnskabsår.

• Tilbudsgiver skal have en egenkapital på minimum 500.000 kr. i det senest offentliggjorte årsregnskab.

• Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 10 % i det senest offentliggjorte årsregnskab.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

Tilbudsgiver skal fremlægge 2 referencer, hvor tilbudsgiver har været totalrådgiver på rådgivning og projektering af anlægsprojekter, som omfatter håndtering af trafik og signaler, med såvel fodgængere, cyklister, biler og busser. Hvert af de to anlægsprojekter skal have haft en anlægsøkonomi på minimum 10 mio. kr.

Referenceprojekterne skal være projekteret inden for de seneste 5 år. Det betyder, hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet for mere end 5 år siden beregnet fra datoen for tilbudsfristen. Med afsluttede opgaver forstås i denne sammenhæng opgaver, hvor der er afleveret udbudsprojekt. Det betyder, at hvis der er afleveret udbudsprojekt for længere tid siden end 5 år regnet tilbage fra datoen for tilbudsfristen, kan referencen ikke anvendes som dokumentation for opfyldelsen af mindstekravet.

Referenceprojekterne, som dokumenterer opfyldelse af mindstekrav, skal desuden være afsluttede senest på datoen for tilbudsfristen. Med afsluttede forstås i denne sammenhæng ligeledes opgaver, hvor der er afleveret udbudsprojekt.

Hvis referenceprojekterne er udført i samarbejdsformer, som ikke følger de traditionelle faser, fx tidlig inddragelse, vil TMF i forbindelse med vurderingen af referencens alder og aflevering se på den dato i processen, som minder mest om aflevering af udbudsprojekt.

Tilbudsgiveren kan højst oplyse 2 referencer til dokumentation for opfyldelse af mindstekrav. Hvis tilbudsgiveren afleverer mere end 2 referencer, vil TMF alene se på de første 2 referencer.

For hver reference skal tilbudsgiver oplyse følgende i ESPD del IV afsnit C:

Kort beskrivelse af opgaven

Tilbudsgivers konkrete rolle i opgaven

Periode for opgavens udførelse, herunder dato for aflevering af udbudsprojekt (må ikke være afleveret mere end 5 år tidligere end tilbudsfristen).

Værdien af opgaven og entreprisen ekskl. moms.

Bygherre på entreprisen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

København Kommunes arbejdsklausul og CSR-klausul finder anvendelse.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/09/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/09/2023
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: www.naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at TMF har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at TMF har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2. juni 2016.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 25
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/08/2023