Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Доставки - 500663-2020

22/10/2020    S206

Иcпaния-Torrejón de Ardoz: Устройства за съхранение на данни и услуги по поддръжка

2020/S 206-500663

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:

Правила за обществени поръчки на Сателитния център на Европейския съюз

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Сателитен център на Европейския съюз (SatCen)
Национален регистрационен номер: N0063121H
Пощенски адрес: Avenida de Cádiz, Ed. 457. Base Aérea de Torrejón
Град: Torrejón de Ardoz
код NUTS: ES3 COMUNIDAD DE MADRID
Пощенски код: 28850
Държава: Испания
Лице за контакт: Adrian Sanchez
Електронна поща: procurement.satcen@satcen.europa.eu
Телефон: +34 916786000
Факс: +34 916786006
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.satcen.europa.eu
Адрес на профила на купувача: https://www.satcen.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7368
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7368
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Сигурност и отбрана

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Устройства за съхранение на данни и услуги по поддръжка

Референтен номер: SatCen OP-03/20
II.1.2)Основен CPV код
32420000 Мрежово оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящата покана за участие в търг е да се възложи договор за доставката и поддръжката на рафтове за дискове и устройства за съхранение на данни за мрежата с класифицирана информация и за мрежата с некласифицирана информация на SatCen.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES3 COMUNIDAD DE MADRID
Основно място на изпълнение:

Помещенията на Satcen (Torrejón de Ardoz, Madrid, Испания).

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на настоящата покана за участие в търг е да се възложи договор за придобиването на следните устройства за съхранение на данни и рафтове за дискове, които да бъдат инсталирани в мрежата с класифицирана информация и в мрежата с некласифицирана информация на SatCen.

• Два (2) рафта за SSD дискове, 12G, 24x960GB.

• Четири (4) рафта за DSK дискове, 12G, 12x8TB, 7,2K.

• Четири (4) IOM 12GB SAS модули.

• Четири (4) FAS8200 HBA SAS 4-порта.

• Една (1) двойка системи за съхранение на данни, FAS2720, HA, 12x4TB, базов пакет, 36 месеца.

Освен това договорът ще обхваща предоставянето на следните услуги:

• монтиране, конфигуриране и стартиране на устройствата за съхранение на данни, които трябва да бъдат изпълнени в помещенията на SatCen.

• услуга по поддръжка на рафтове за SSD и DSK дискове до 30.11.2022 г.

• услуга за 3 (три)-годишна поддръжка за системата за съхранение на данни FAS2720.

• услуга за дискове, които не подлежат на връщане за 1 рафт за SSD дискове и за 2 рафта за DSK дискове.

В тръжните документи са посочени характеристиките на изискваните устройства и услуги.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 23/11/2020
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Испански
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/11/2020
Местно време: 12:00
Място:

Чрез видеоконференция

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Сателитен център на Европейския съюз (SatCen)
Пощенски адрес: Avenida de Cádiz, Ed. 457. Base Aérea de Torrejón
Град: Torrejón de Ardoz
Пощенски код: 28850
Държава: Испания
Електронна поща: info@satcen.europa.eu
Телефон: +34 916786000
Факс: +34 916786006
Интернет адрес: https://www.satcen.europa.eu/
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Сателитен център на Европейския съюз (SatCen)
Пощенски адрес: Avenida de Cádiz, Ed. 457. Base Aérea de Torrejón
Град: Torrejón de Ardoz
Пощенски код: 28850
Държава: Испания
Електронна поща: info@satcen.europa.eu
Телефон: +34 916786000
Факс: +34 916786006
Интернет адрес: https://www.satcen.europa.eu/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/10/2020