Roba - 500701-2020

Submission deadline has been amended by:  557568-2020
22/10/2020    S206

Hrvatska-Zagreb: Programski paketi i informacijski sustavi

2020/S 206-500701

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nacionalni registracijski broj: 85828625994
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Antonija Bračun
E-pošta: nabava@fzoeu.hr
Telefon: +385 15391994
Telefaks: +385 15391810
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fzoeu.hr
Adresa profila kupca: http://www.fzoeu.hr/hr/javna_nabava/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0037661
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Sustav za praćenje programa i projekata, naplata naknada i gospodarenje posebnim kategorijama otpada

Referentni broj: E-VV-6/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
48000000 Programski paketi i informacijski sustavi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je nabava sustava za praćenje programa i projekata, naplata naknada i gospodarenje posebnim kategorijama otpada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koja uključuje nabavku licenci platforme i implementaciju poslovnog informacijskog sustava, sukladno tehničkim specifikacijama, količinama navedenim u Troškovniku i ostalim uvjetima navedenima u Dokumentaciji o nabavi te Projektnom zadatku.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 984 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
48000000 Programski paketi i informacijski sustavi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Operativno sjedište projekta je sjedište Naručitelja, Radnička cesta 80, Zagreb. Ostala mjesta izvršenja će biti sukladno potrebama iz Projektnog zadatka.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je nabava sustava za praćenje programa i projekata, naplata naknada i gospodarenje posebnim kategorijama otpada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koja uključuje nabavku licenci platforme i implementaciju poslovnog informacijskog sustava, sukladno tehničkim specifikacijama, količinama navedenim u Troškovniku i ostalim uvjetima navedenima u Dokumentaciji o nabavi te Projektnom zadatku.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: 21.2. Specifično iskustvo ključnih stručnjaka (K2) / Ponder: 0,4
Kriterij kvalitete - Naziv: 21.3. Kvaliteta projektne metodologije i projektnog plana isporuke ponuđenog rješenja (K3) / Ponder: 0,3
Cijena - Ponder: 0,3
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 984 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

18.2.1. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

18.2.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta

Gospodarski subjekt kao dokaz sposobnosti dostavlja ispunjeni ESPD obrazac - Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: upis u strukovni registar ili upis u obrtni registar, za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata.

Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, i to:

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno točki 28. Dokumentacije o nabavi.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 23/11/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 23/11/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

Sjedište naručitelja: Radnička cesta 80.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Nema ih.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/10/2020