Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 50085-2016

Normál nézet megjelenítése

13/02/2016    S31

Magyarország-Budapest: Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások

2016/S 031-050085

Országos Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi Főfelügyelőség, AK19084, Mészáros utca 58/a., Címzett: dr. Lakatos Orsolya, Budapest 1016, Magyarország. Telefon: +36 707771203. Fax: +36 12249163. E-mail: dr.lakatos.orsolya@oktf-nhi.gov.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 27.10.2015, 2015/S 208-378076)

Tárgy:
CPV:90514000 Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások, 90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások, 90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások, 90513300 Hulladékégetési szolgáltatások

Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások

Hulladékgyűjtési szolgáltatások

Hulladékszállítási szolgáltatások

Hulladékégetési szolgáltatások

A következő helyett: 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Kezdés 7.3.2016.

Részekre vonatkozó információk:

Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 3 Elnevezés: 3. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 4 Elnevezés: 4. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés 31.3.2017 napi határidőig nem kerül teljesítésre, a teljesítés meghiúsultnak tekintendő, mely esetben a nyertes ajánlattevő az elmaradt szolgáltatás 30 %-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér maximális mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 25 %-a.

Kötbér az ellenőrzés során (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.) valamint annak végrehajtási rendelete és a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt ellenőrzési tevékenység biztosítására vonatkozó kötelezettségét megsérti esetenként 100 000 HUF/alkalom (legfeljebb 10 alkalom) összegű kötbér megfizetésére köteles. Az ellenőrzési szabályok részletezését a Dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő az esedékessé vált kötbérigényét az általa teljesítendő szolgáltatási díj összegébe beszámíthatja, amennyiben a szerződéstől nem állt el és a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak. A kötbérek meghatározása során Ajánlatkérő a Ptk. 6:186.-6:189.§-ai szerint járt el.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamennyi rész esetében irányadóak.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (szerződést megerősítő jogi eszközök) részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:

A különleges feltételek meghatározása: Ajánlattevő a szerződés teljesítése során az alábbi jogszabályok és egyéb rendelkezések feltételeinek betartására köteles.

— 2008/98/EK irányelv a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről,

— 1013/2006/EK rendelet a hulladékszállításról,

— 1999/31/EK irányelve a hulladéklerakókról,

— 2003/33/EK határozat a hulladékok hulladéklerakókban történő átvételének kritériumairól és eljárásairól az 1999/31/EK irányelv II. mellékletének 16. cikke alapján,

— Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése),

— 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól,

— 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,

— 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról,

— 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról,

— 20/2006. (IV. 5.) KVVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről,

— 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról,

— 273/2007.(X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,

— 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energiakötelező átvételéről és átvételi áráról,

— 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről,

— 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről,

— 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról,

— 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről,

— 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási rendszerek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről,

— 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról,

— 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól,

— 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól,

— 180/2007. (VII.3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról,

— 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről,

— 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről,

— 93/1996.(VII.4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról,

— 11/1996.(VII.4.) KTM rendeletet, a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről.

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:

Ajánlattevő nyilatkozatát a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásban köteles megtenni, így a nyilatkozat kelte nem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás feladásának napja.

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdésének b)-e) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.

Az igazolás módja:

Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–8. § és 10–11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)–k) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe venni kívánt más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)–k) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).

Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a alapján az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének b)-e) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének b)–e) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének b)–e) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok igazolási módjával kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság e tárgyban 16.5.2014-án kiadott útmutatójára, továbbá arra, hogy az igazolás körében a jelen felhívás feladása napjának dátumánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatok becsatolása szükséges. Az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában pedig a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.

Külföldön letelepedett Ajánlattevő ajánlatához nyilatkozatot szükséges csatolni, arra vonatkozóan, hogy mely kizáró okot, mely hatóság/szervezet jogosult igazolni, illetve mely esetekben nem áll rendelkezésre az adott kizáró ok tekintetében hatósági igazolás, vagy adott szervezettől származó nyilatkozat.

Szintén fel kívánjuk hívni ajánlattevők figyelmet arra, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalása szerint amennyiben az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására.

A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő esetén az alábbi igazolási mód alapján kell igazolni a kizáró okok szerinti megfelelést:

a) a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)–d), f), h) és i) pontja és 57. § (1) bekezdés b)-c) pontja esetén az illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát (hatósági erkölcsi bizonyítványt) vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást;

b) a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontja esetén a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi, amennyiben az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani;

c) amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az a) vagy a b) pont szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az a) pontban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot;

d) a Kbt. 56. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból;

e) a Kbt. 56. § (1) bekezdés j) pontjára vonatkozóan nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;

f) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan:

fa) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolást;

fb) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a nem magyarországi adóilletőségű gazdasági szereplő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot;

fc) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;

g) a Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn;

h) a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja esetén a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek árubeszerzés esetében a IX/B. mellékletében, építési beruházás esetében a IX/A. mellékletében, szolgáltatásmegrendelés esetében a IX/C. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot;

i) a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pontja esetén az engedély vagy a jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell.

P.1) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzügyi intézménytől (ahol több pénzforgalmi számlája van, az összes pénzforgalmi számláról) származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem korábbi keltezésű cégszerűen aláírt egyszerű nyilatkozatot, amely tartalmazza:

— a vezetett pénzforgalmi számla számát

— az adott pénzforgalmi számla vezetésének kezdő időpontját,

— ajánlattevő számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban volt-e a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti 30 napot meghaladó sorbaállítás,

attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P.2) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint cégszerűen aláírt nyilatkozatot a jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és hőbontás útján történő hasznosítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (figyelemmel a 14.§ (3) bekezdésben foglaltakra is).

Ha az ajánlattevő a P.2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.[310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés]

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (5) bekezdésre is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha.

P.1) valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő ajánlat esetén bármelyik pénzforgalmi számláján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszaszámított 12 hónapban 30 napot meghaladó 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott sorbaállítás mutatkozott.

Ajánlatkérő az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-KH-EUTAF közös álláspontjának VII. pontjára tekintettel felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a P.1. alkalmassági követelmény esetében az együttes megfelelés akként értelmezendő, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott alkalmassági követelmény személyhez kötötten értelmezhetőek.

A további információk a VI.3) 13.5. pont alatt találhatók.

P.2) Nyilatkozata alapján a jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év

— teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele részenként összesen nem éri el az 1.—2. rész vonatkozásában a nettó 25 millió Ft-ot, a 3-4. rész vonatkozásában a nettó 12 500 000 HUF-ot, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és hőbontás útján történő hasznosítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele részenként összesen nem érte el az 1-2. rész vonatkozásában a nettó 12 millió Ft-ot, a 3-4. rész esetében a nettó 6 millió- Ft-ot.

Ha az ajánlattevő az előírt időszak (felhívás feladását megelőző 3 üzleti év) kezdete után kezdte meg működését, nyilatkozata alapján a működésének ideje alatt:

a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként:

— az 1–2. rész vonatkozásában a nettó 8 000 000 HUF-ot;

— az 3–4. rész vonatkozásában a nettó 4 000 000 HUF-ot;

a közbeszerzés tárgya szerinti (termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és hőbontás útján történő hasznosítása) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként:

— az 1-2. rész vonatkozásában a nettó 4 000 000 HUF-ot;

— az 3-4. rész vonatkozásában a nettó 2 000 000 HUF-ot;

Amennyiben ajánlattevő több rész vonatkozásában kíván ajánlatot benyújtani, úgy a P.2). minimumkövetelményben meghatározott összegek összeadódnak az ajánlattétellel érintett részek számának megfelelően.

A Kbt. 55.§ (4) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 55.§ (5) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kbt. 55.§ (6) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt esetektől eltérően – akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M.1) A Kbt. 55. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. Az ismertetőnek tartalmazni kell, hogy a szakembereket, milyen jogviszony keretében, milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel rendelkeznek az ajánlattevő csatolja be

— a környezetvédelmi megbízott esetében: a képzettséget/végzettséget igazoló okirat, bizonyítvány másolatát,

— a 31 582 06 0010 31 05 sz, targoncavezető megnevezésű OKJ képzettségű szakember esetén: a képzettséget igazoló OKJ bizonyítvány másolatát.

OKJ képesítések esetén Ajánlatkérő az előírtakkal egyenértékű végzettséget elfogad (képesítéseket, amelyek esetében a bizonyítványban található kódszám a hatályostól eltérő, azonban a képesítés tartalmát illetően megfelel a hatályos OKJ jegyzékben foglaltaknak).

Továbbá csatolni kell a szakemberek szakmai önéletrajzát és nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak.

M.2) a Kbt. 55. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását.

A mérleg esetében csatolni kell a rendelkezésre állást igazoló okiratok másolatát, (eszköznyilvántartás vonatkozó része, bérleti, lízing, alvállalkozói (elő) szerződés), valamint a mérleg hitelesítését igazoló MKEH illetékes szerve által kiállított hitelesítési jegyzőkönyv másolatát.

Továbbá nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek az előírt mérleg, a targonca, a gumiabroncs hőbontás útján történő hasznosításra alkalmas berendezés (reaktor) szerződés időtartama alatti rendelkezésre állásáról.

A leírásnak, valamint az igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.

A hulladék gumiabroncsok hőbontás útján történő hasznosításra alkalmas berendezés esetében csatolni kell a berendezés műszaki leírását, amelyből egyértelműen meghatározható a berendezés kapacitása, az eljárás során keletkező frakciók aránya és azok jellemzői.

Az M.2. alkalmassági kritérium esetében: amennyiben az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség bérleti szerződés, vagy lízing szerződés alapján áll ajánlattevő rendelkezésére, a rendelkezésre állás igazolásához a fentieken túl szükséges még, hogy ajánlattevő igazolja, hogy nincs elmaradás a bérleti díj, lízingdíj fizetésével. Ajánlattevő az elmaradás hiányát a legutolsó bérleti díj/lízingdíj befizetését igazoló másolattal, vagy a bérbeadó, lízingbeadó ilyen tartalmú nyilatkozatával igazolja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésre is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha.

M.1) Nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

— legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakemberrel [93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet, 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. § a) bekezdés],

— legalább 1 fő 31 582 06 0010 31 05 sz, targoncavezető megnevezésű OKJ képzettségű szakemberrel,

Ezen követelménynek eleget lehet tenni úgy is, ha egy személy több képzettséggel is rendelkezik.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el az Oktatási Hivatal vagy a diplomát kiállító felsőoktatási intézmény erre vonatkozó igazolását.

M.2) nem rendelkezik a teljesítéshez rendelkezésre álló alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő ajánlat esetén:

— legalább 1 db legalább 1 tonna teherbírású, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) illetékes szerve által hitelesített mérleggel.

— legalább 1 db a 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet 2. melléklet II.33. csoportba besorolt targoncával.

— legalább 10 tonna/nap kapacitású hulladék gumiabroncs hőbontás útján történő hasznosításra alkalmas berendezéssel (reaktor), amely legalább 400 0C hőmérsékleti tartományban, atmoszférikus nyomáson, oxigénmentes körülmények között folyékony intermedier (kondenzátum), gáznemű (pirolízis gáz) anyag, és szilárd halmazállapotú (korom, acél) frakciók előállítására alkalmas.

Több részre történő ajánlattétel esetében ugyanaz az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

A Kbt. 55.§ (4) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 55.§ (6) bekezdésnek megfelelően az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

22.2.2016 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

22.2.2016 (10:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

22.2.2016 (10:00)

VI.3) További információk:

3.) Az ajánlattevőnek csatolni kell:

— azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, akik az ajánlatban nyilatkozatot tesznek (egyszerű másolatban),

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást (eredetiben, vagy egyszerű másolatban), ez esetben is csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó aláírási címpéldányá(ai)t vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját,

— a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges nyilatkozat is csatolandó).

7.) A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció nem átruházható. Az ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Az ajánlattevő, vagy az alvállalkozó írásbeli kérelmére Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében, ingyenesen, – az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre – elektronikus úton megküldi, előzetes regisztrációt (igénylés) követően. A dokumentáció az A. melléklet II. pontjában megjelölt kapcsolattartási e-mail címen igénylehető. A kérelemben kérjük feltüntetni a közbeszerzés tárgyát, Kérelmező nevét, címét, telefon- és telefax számát, valamint e-mail címét, továbbá a kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét. Az ajánlatkérő a dokumentációt a Kbt. 49. § (5) bekezdésének megfelelően jelen felhívás megjelenésének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig bocsátja rendelkezésre. Az ajánlattételi határidő utolsó napján 9 órától az ajánlattételi határidőig.

10.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Valamennyi részszempont esetén 1-10 pont.

A módszer (módszerek) ismertetése:

11.1. Ajánlati ár a gyűjtésre vonatkozóan (nettó HUF/kg): fordított értékarányosítás;

11.2. Ajánlati ár anyagában hasznosításra vonatkozóan (nettó HUF/kg): fordított értékarányosítás;

11.3. Ajánlati ár termikus hasznosításra vonatkozóan (nettó HUF/kg): fordított értékarányosítás;

11.4. Hasznosító helye a gyűjtési engedély/szállítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély területi hatályán belül, vagy kívül esik: pontskála alkalmazása

11.) A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat magyar fordításában kell csatolni. Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő által készített felelős magyar fordítást is.

13.4.) Engedélyek másolata: a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség által kiadott legalább 1–2. részek esetében 1600 tonna + 25 %, a 3-4. részek esetében 800 tonna + 25 % mennyiségre vonatkozó érvényes hulladék gyűjtési (és/vagy szállítási)/szállítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély, valamint hasznosítási engedély/kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély vagy egységes környezethasználati engedély, melyben szerepel az EWC 16 01 03 (termékként tovább nem használható gumiabroncsok) kód és az engedély területi hatálya.

Ajánlatkérő az ajánlat benyújtásakor a már meglévő engedélyt/engedélyeket kéri benyújtani.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben nem rendelkezik a fenti engedélyekkel.

Minden gazdasági szereplő – beleértve az ajánlattevő(k)et alvállalkozó(k)at, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)et – köteles csatolni azoknak az engedélyeknek a másolatát, amelyek a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát képező általa elvégzett tevékenységhez szükségesek.

A fentiekben hivatkozott hulladékgazdálkodási engedély(eke)t közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő(k)nek kell csatolnia, tehát valamennyi résztvevőnek közvetlenül részt kell vennie/ük v. gyűjtésben, v. szállításban, v. hőbontás útján történő hasznosításban.

Ajánlatkérő a már meglévő, érvényes engedélyek másolatának benyújtását írja elő.

Amennyiben az ajánlattevő egynél több részre tesz ajánlatot, úgy olyan, a tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt/engedélyeket kell ajánlatához értelemszerűen csatolnia, amelyek a megpályázott részekhez igazodó teljes (összeadott) mennyiséget lefedi(k).

14.) Közös ajánlat (konzorcium) esetében – a Kbt. 25. §-nak figyelembe vételével – az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodást (konzorciális megállapodás), amely tartalmazza a konzorcium megnevezését (adott esetben), a közbeszerzési szerződésben meghatározott feladatok megosztását a konzorcium tagjai (közös ajánlattevők) között – feltüntetve az általuk külön-külön vállalt teljesítés, és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát-, kijelöli azon érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet, A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a Konzorcium minden tagja – nyertességük esetén – a szerződésben meghatározott valamennyi kötelezettség teljesítéséért Ajánlatkérővel szemben egyetemleges felelősséget vállal.

Ajánlatkérő előírja, hogy a kötelezően becsatolandó konzorciális szerződés rendelkezzék arról is, hogy az Ajánlatkérő részére történő adatszolgáltatást és a teljesítésigazolás alapján benyújtott számla kiállítását a konzorcium mely tagja teljesíti. Továbbá tartalmazza azt a számlaszámot (egy), amelyre nyertesség esetén az ellenszolgáltatás összege átutalásra kerülhet. Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben a konzorciális szerződést a tagok a szerződés teljesítése alatt módosítják, arról Ajánlatkérő kapjon tájékoztatást.

Közös ajánlattétel esetében az ajánlatot a Kbt. 25. § (3) bekezdésére figyelemmel kell megtenni, azaz a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatoknak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

A konzorciális szerződést teljes terjedelemben, minden része tekintetében olvashatóan köteles csatolni ajánlattevő.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 26. §-a értelmében: ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

VI.3) További információk:

—.

—.

Helyesen: 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Kezdés 1.6.2016.

Részekre vonatkozó információk:

Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 3 Elnevezés: 3. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 4 Elnevezés: 4. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés 31.3.2017 napi határidőig nem kerül teljesítésre, a teljesítés meghiúsultnak tekintendő, mely esetben a nyertes ajánlattevő az elmaradt szolgáltatás 30 %-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér maximális mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 25 %-a.

Kötbér az ellenőrzés során (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.) valamint annak végrehajtási rendelete és a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt ellenőrzési tevékenység biztosítására vonatkozó kötelezettségét megsérti esetenként 100 000 HUF/alkalom (legfeljebb 10 alkalom) összegű kötbér megfizetésére köteles. A 10 alkalmat meghaladó kötelezettség sértés esetén ajánlatkérő felmondással megszüntetheti a szerződést. Az ellenőrzési szabályok részletezését a Dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő az esedékessé vált kötbérigényét az általa teljesítendő szolgáltatási díj összegébe beszámíthatja, amennyiben a szerződéstől nem állt el és a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak. A kötbérek meghatározása során Ajánlatkérő a Ptk. 6:186.–6:189.§-ai szerint járt el.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamennyi rész esetében irányadóak.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (szerződést megerősítő jogi eszközök) részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:

A különleges feltételek meghatározása: Ajánlattevő a szerződés teljesítése során az alábbi jogszabályok és egyéb rendelkezések feltételeinek betartására köteles.

— 2008/98/EK irányelv a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről,

— 1013/2006/EK rendelet a hulladékszállításról,

— 1999/31/EK irányelve a hulladéklerakókról,

— 2003/33/EK határozat a hulladékok hulladéklerakókban történő átvételének kritériumairól és eljárásairól az 1999/31/EK irányelv II. mellékletének 16. cikke alapján,

— Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése),

— 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól,

— 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,

— 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról,

— 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról,

— 20/2006. (IV. 5.) KVVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről,

— 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról,

— 273/2007.(X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,

— 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energiakötelező átvételéről és átvételi áráról,

— 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről,

— 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről,

— 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról,

— 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről,

— 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási rendszerek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről,

— 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról,

— 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól,

— 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól,

— 180/2007. (VII.3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról,

— 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről,

— 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről,

— 93/1996.(VII.4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról,

— 11/1996.(VII.4.) KTM rendeletet, a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről.

A tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek nem teljesítésének következményéről részletezést a szerződés-tervezet tartalmazza.

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:

Ajánlattevő nyilatkozatát a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásban köteles megtenni, így a nyilatkozat kelte nem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás feladásának napja.

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdésének b)-e) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.

Az igazolás módja:

Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–8. § és 10–11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)–k) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe venni kívánt más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)–k) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).

Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének b)–e) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének b)–e) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének b)-e) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok igazolási módjával kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság e tárgyban 16.5.2014-án (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám) kiadott útmutatójára, továbbá arra, hogy az igazolás körében a jelen felhívás feladása napjának dátumánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatok becsatolása szükséges. Az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában pedig a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.

Külföldön letelepedett Ajánlattevő ajánlatához nyilatkozatot szükséges csatolni, arra vonatkozóan, hogy mely kizáró okot, mely hatóság/szervezet jogosult igazolni, illetve mely esetekben nem áll rendelkezésre az adott kizáró ok tekintetében hatósági igazolás, vagy adott szervezettől származó nyilatkozat.

Szintén fel kívánjuk hívni ajánlattevők figyelmet arra, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalása szerint amennyiben az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására.

A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő esetén az alábbi igazolási mód alapján kell igazolni a kizáró okok szerinti megfelelést:

a) a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)–d), f), h) és i) pontja és 57. § (1) bekezdés b)–c) pontja esetén az illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát (hatósági erkölcsi bizonyítványt) vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást;

b) a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontja esetén a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi, amennyiben az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani;

c) amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az a) vagy a b) pont szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az a) pontban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot;

d) a Kbt. 56. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból;

e) a Kbt. 56. § (1) bekezdés j) pontjára vonatkozóan nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;

f) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan:

fa) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolást;

fb) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a nem magyarországi adóilletőségű gazdasági szereplő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot;

fc) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;

g) a Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn;

h) a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja esetén a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek árubeszerzés esetében a IX/B. mellékletében, építési beruházás esetében a IX/A. mellékletében, szolgáltatásmegrendelés esetében a IX/C. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot;

i) a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pontja esetén az engedély vagy a jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

P.1) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzügyi intézménytől (ahol több pénzforgalmi számlája van, az összes pénzforgalmi számláról) származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem korábbi keltezésű cégszerűen aláírt egyszerű nyilatkozatot, amely tartalmazza:

— a vezetett pénzforgalmi számla számát,

— az adott pénzforgalmi számla vezetésének kezdő időpontját,

— ajánlattevő számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban volt-e a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti 30 napot meghaladó sorbaállítás,

attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P.2) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint cégszerűen aláírt nyilatkozatot a jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (figyelemmel a 14. § (3) bekezdésben foglaltakra is).

Ha az ajánlattevő a P.2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés]

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésre is.

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha

P.1) valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő ajánlat esetén bármelyik pénzforgalmi számláján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszaszámított 12 hónapban 30 napot meghaladó 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott sorbaállítás mutatkozott.

Ajánlatkérő az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-KH-EUTAF közös álláspontjának VII. pontjára tekintettel felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a P.1. alkalmassági követelmény esetében az együttes megfelelés akként értelmezendő, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott alkalmassági követelmény személyhez kötötten értelmezhetőek.

A további információk a VI.3) 13.5. pont alatt találhatók.

P.2) Nyilatkozata alapján a jelen felhívásfeladását megelőző 3 üzleti év – teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele részenként összesen nem éri el

— az 1–2. rész vonatkozásában a nettó 25 000 000 HUF-ot,

— a 3–4. rész vonatkozásában a nettó 12 500 000 HUF-ot.

Ha az ajánlattevő az előírt időszak (felhívás feladását megelőző 3 üzleti év) kezdete után kezdte meg működését, nyilatkozata alapján a működésének ideje alatt: a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként:

— az 1-2. rész vonatkozásában a nettó 8 000 000 HUF-ot;

— az 3-4. rész vonatkozásában a nettó 4 000 000 HUF-ot.

Amennyiben ajánlattevő több rész vonatkozásában kíván ajánlatot benyújtani, úgy a P.2). minimumkövetelményben meghatározott összegek összeadódnak az ajánlattétellel érintett részek számának megfelelően.

A Kbt. 55. § (4) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 55. § (5) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kbt. 55.§ (6) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került; vagy

b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt esetektől eltérően – akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M.1) A Kbt. 55. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), a megnevezését, , akiket a teljesítésbe be kíván vonni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a szakembereket, milyen jogviszony keretében, milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel rendelkeznek az ajánlattevő csatolja be

— a környezetvédelmi megbízott esetében: a képzettséget/végzettséget igazoló okirat, bizonyítvány másolatát,

— a targoncavezető képesítéssel rendelkező szakember esetében: 40/2009 (VIII.31.) KHEM rendelet szerinti gépkezelői, vagy azzal egyenértékű – illetve építőgép-kezelői jogosítvány esetében a targoncák típusait tartalmazó – jogosítvány másolatát.

Továbbá csatolni kell a szakemberek nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és közreműködnek a szerződés teljesítésében és nincs olyan kötelezettsége a jelzett időszakra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármely szempontból akadályozná.

Több részre történő ajánlattétel esetén a nyilatkozatot elég egyszer benyújtani.

M.2) a Kbt. 55. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását.

A mérleg esetében csatolni kell a mérleg hitelesítését igazoló MKEH illetékes szerve által kiállított hitelesítési jegyzőkönyv másolatát.

Továbbá nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek az előírt mérleg, a targonca, a gumiabroncs hőbontás útján történő hasznosításra alkalmas berendezés (reaktor) szerződés időtartama alatti rendelkezésre állásáról.

A leírásnak, valamint az igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.

A hulladék gumiabroncsok hőbontás útján történő hasznosításra alkalmas berendezés esetében csatolni kell a berendezés műszaki leírását, amelyből egyértelműen meghatározható a berendezés kapacitása, az eljárás során keletkező frakciók aránya és azok jellemzői.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésre is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:

M.1) nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

— legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakemberrel [93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet, 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. § a) bekezdés],

— legalább 1 fő targoncavezető képesítéssel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik a 40/2009 (VIII.31.) KHEM rendelet szerinti gépkezelői, vagy azzal egyenértékű – illetve építőgép-kezelői jogosítvány esetében a targoncák típusait tartalmazó – jogosítvánnyal.

Ezen követelménynek eleget lehet tenni úgy is, ha egy személy több képzettséggel is rendelkezik.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el az Oktatási Hivatal vagy a diplomát kiállító felsőoktatási intézmény erre vonatkozó igazolását;

M.2) nem rendelkezik a teljesítéshez rendelkezésre álló alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel valamennyi vagy bármelyik részt vagy részeket érintő ajánlat esetén:

— legalább 1 db legalább 1 tonna teherbírású, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) illetékes szerve által hitelesített mérleggel,

— legalább 1 db a 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet 2. melléklet II.33. csoportba besorolt targoncával,

— legalább 10 tonna/nap kapacitású hulladék gumiabroncs hőbontás útján történő hasznosításra alkalmas berendezéssel (reaktor), amely legalább 400 0C hőmérsékleti tartományban, atmoszférikus nyomáson, oxigénmentes körülmények között folyékony intermedier (kondenzátum), gáznemű (pirolízis gáz) anyag, és szilárd halmazállapotú (korom, acél) frakciók előállítására alkalmas.

Több részre történő ajánlattétel esetében ugyanaz az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

A Kbt. 55. § (4) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 55. § (6) bekezdésnek megfelelően az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

8.3.2016 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

8.3.2016 (10:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

8.3.2016 (10:00)

VI.3) További információk:

3.) Az ajánlattevőnek csatolni kell:

— azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) – az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k), alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)- aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, akik az ajánlatban nyilatkozatot tesznek (egyszerű másolatban),

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást (eredetiben, vagy egyszerű másolatban), ez esetben is csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó aláírási címpéldányá(ai)t vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját,

— a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges nyilatkozat is csatolandó).

7.) A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Az ajánlattevő, vagy az alvállalkozó írásbeli kérelmére Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében, ingyenesen, - az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre - elektronikus úton megküldi, előzetes regisztrációt (igénylés) követően. A dokumentáció az A. melléklet II. pontjában megjelölt kapcsolattartási e-mail címen igénylehető. A kérelemben kérjük feltüntetni a közbeszerzés tárgyát, Kérelmező nevét, címét, telefon- és telefax számát, valamint e-mail címét, továbbá a kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét. Az ajánlatkérő a dokumentációt a Kbt. 49. § (5) bekezdésének megfelelően jelen felhívás megjelenésének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig bocsátja rendelkezésre. Az ajánlattételi határidő utolsó napján 9 órától az ajánlattételi határidőig.

10.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Valamennyi részszempont esetén 1-10 pont.

A módszer (módszerek) ismertetése:

10.1. Ajánlati ár a gyűjtésre vonatkozóan (nettó HUF/kg): fordított értékarányosítás;

10.2. Ajánlati ár anyagában hasznosításra vonatkozóan (nettó HUF/kg): fordított értékarányosítás;

10.3. Ajánlati ár termikus hasznosításra vonatkozóan (nettó HUF/kg): fordított értékarányosítás;

10.4. Hasznosító helye a gyűjtési engedély/szállítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély területi hatályán belül, vagy kívül esik: pontskála alkalmazása

10.5. Gyűjtési és szállítási engedély/szállítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély területi hatálya: pontskála alkalmazása

Az értékelési módokat Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban fejti ki részletesen.

11.) A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat magyar fordításában kell csatolni. Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő által készített felelős magyar fordítást is. Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül csatolásra, cégszerű aláírással ellátott magyar nyelvű fordítását is mellékelni kell. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, hogy az eljárás során becsatolt, általa készített fordítás tartalmáért teljes körű felelősséget vállal.

13.4.) Ajánlattevő, közös ajánlattevők (külön-külön) által a szerződés teljesítése során általuk elvégzett tevékenységhez szükséges, csatolandó iratok:

Az érvényes hulladékgazdálkodási engedélyek (melyekben szerepel az EWC 16 01 03 (termékként tovább nem használható gumiabroncsok) kód és az engedély területi hatálya) iktatószámait tartalmazó nyilatkozat, az ajánlat szerinti teljes mennyiségre vonatkozóan (legalább 1–2. részek esetében 1 600 tonna + 25%, a 3-4. részek esetében 800 tonna + 25% mennyiségre vonatkozó érvényes hulladék gyűjtési (és/vagy szállítási)/szállítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyről szóló nyilatkozat, valamint hasznosítási engedélyről/kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyről szóló nyilatkozat vagy egységes környezethasználati engedélyről szóló nyilatkozat).

Amennyiben az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplő a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységét nem magyarországi telephelyen végzi, abban az esetben csatolni kell az érvényes teljes engedély másolatát.

A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek csatolni kell az általa végzett közbeszerzés tárgyát képező tevékenységhez szükséges valamennyi érvényes engedély másolatát.

Ajánlatkérő az ajánlat benyújtásakor a már meglévő érvényes engedély(eke)t/ határozat(oka)t kéri feltüntetni/csatolni.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben nem rendelkezik - a tevékenység elvégzéséhez szükséges - fenti engedéllyel/engedélyekkel.

A fentiekben hivatkozott hulladékgazdálkodási engedéllyel/engedélyekkel közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő(k)nek rendelkeznie kell, tehát valamennyi résztvevőnek közvetlenül részt kell vennie/ük v. gyűjtésben, v. szállításban, v. hőbontás útján történő hasznosításban.

Amennyiben az ajánlattevő egynél több részre tesz ajánlatot, úgy olyan, a tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt/engedélyeket kell értelemszerűen felsorolnia a nyilatkozatában vagy csatolnia, amelyek a megpályázott részekhez igazodó teljes (összeadott) mennyiséget lefedi(k).

14.) Közös ajánlat esetében - a Kbt. 25. §-nak figyelembe vételével - az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodást (konzorciális megállapodás), amely tartalmazza a közös ajánlattevők (konzorcium) megnevezését (adott esetben), a közbeszerzési szerződésben meghatározott feladatok megosztását a közös ajánlattevők (konzorcium tagjai ) között - feltüntetve az általuk külön-külön vállalt teljesítés, és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát-, kijelöli azon érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet, A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy valamennyi közös ajánlattevő - nyertességük esetén - a szerződésben meghatározott valamennyi kötelezettség teljesítéséért Ajánlatkérővel szemben egyetemleges felelősséget vállal.

Ajánlatkérő előírja, hogy a kötelezően becsatolandó konzorciális megállapodás rendelkezzék arról is, hogy az Ajánlatkérő részére történő adatszolgáltatást és a teljesítésigazolás alapján benyújtott számla kiállítását a közös ajánlattevők mely tagja teljesíti. Továbbá tartalmazza azt a számlaszámot (egy), amelyre nyertesség esetén az ellenszolgáltatás összege átutalásra kerülhet. Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben a konzorciális megállapodást a tagok a szerződés teljesítése alatt módosítják, arról Ajánlatkérő kapjon tájékoztatást.

Közös ajánlattétel esetében az ajánlatot a Kbt. 25. § (3) bekezdésére figyelemmel kell megtenni, azaz a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatoknak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

A konzorciális megállapodást teljes terjedelemben, minden része tekintetében olvashatóan köteles csatolni ajánlattevő.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 26. §-a értelmében: ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

VI.3) További információk:

25) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során fokozott figyelmet fordít az értékelés során figyelembe vett kötelezettségek teljesítésére.

26) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy több részre történő ajánlattétel esetén, ugyanazon dokumentumokat nem kell a részek számának megfelelő példányban (többszörösen) benyújtani, amennyiben a dokumentum önmagában megfelel az előírt követelményeknek valamennyi érintett rész tekintetében. Ilyen esetben kérjük a benyújtott dokumentumon feltüntetni azon rész(ek) számát, amely esetében azt ajánlatkérő fel kívánja használni.

További információk

Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.

A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.

Ajánlatkérő módosította a dokumentációt. A dokumentáció módosítása nagyobb terjedelmű. A módosítás a dokumentáció következő pontjait és részeit érinti:

— 1.1. pont,

— 1.5 pont,

— 1.8. pontól 1.16. pontig a pontok sorszámozása módosult,

— 1.16. pont,

— 1.18. pont,

— 2.2. pont,

— Mellékletek (nyilatkozat-minták),

— Szerződés-tervezet.

A módosított Ajánlati Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

A módosított dokumentációt, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, ajánlatkérő elektronikus úton közvetlenül megküldi azon gazdasági szereplők részére, akik ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték (a dokumentációt átvették). A módosítást követően jelentkező gazdasági szereplőknek már a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ajánlati dokumentáció kerül megküldésre.