Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 50093-2023

25/01/2023    S18

България-Неделино: Сметосъбирачни камиони

2023/S 018-050093

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
Национален регистрационен номер: 000615043
Пощенски адрес: ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №.104
Град: гр.Неделино
код NUTS: BG424 Смолян / Smolyan
Пощенски код: 4990
Държава: България
Лице за контакт: Добри Здравков Личев
Електронна поща: fal1968@abv.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://nedelino.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/28426
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на машини и оборудване за нуждите на общ. Неделино във връзка с изпълнението на проект „Усъвършенстване на системата за организирано събиране и транспортиране на бит. отпадъци по 2 ОП

II.1.2)Основен CPV код
34144511 Сметосъбирачни камиони
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Изискванията към изпълнение на обществената поръчка, са подробно описани в приложените към  документацията технически спецификации за всяка една от обособените позиции. При изпълнение на обществената поръчка следва стриктно да се спазват изискванията на Техническата спецификация неразделна част от документацията за участие.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 168 400.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на багер – товарач

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34144440 Превозни средства за разстилане на инертни материали
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG424 Смолян / Smolyan
Основно място на изпълнение:

гр. Неделино, община Неделино

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изискванията към изпълнение на обществената поръчка, са подробно описани в приложените към документацията  технически спецификации за  обособена позиция 2.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Предложен гаранционен срок – П1 / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Предложен срок за доставка – П2 / Тежест: 40
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 205-584047
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 76840
Обособена позиция №: 2
Наименование:

„Доставка на машини и оборудване за нуждите на община Неделино във връзка с изпълнението на проект „Усъвършенстване на системата за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци на територ

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
16/01/2023
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ АД
Национален регистрационен номер: 200358273
Пощенски адрес: , Съединение №.127г бл., вх., ет., ап.,
Град: с. Лозен
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 1151
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 168 458.34 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 168 400.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/01/2023