S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 50102-2018

03/02/2018    S24

Holandsko-Petten: Viacnásobná rámcová zmluva na služby v súvislosti s vypracovaním plánov, poskytnutím poradenstva a podpory počas rôznych fáz projektov výstavby a/alebo obnovy.

2018/S 024-050102

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2017/S 228-474405)

Právny základ:

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.R – Middelen (Brussel), JRC.R.2 – Middelenbeheer Petten
Poštová adresa: Westerduinweg 3
Mesto/obec: Petten
Kód NUTS: NL328 Not specified
PSČ: 1755 LE
Štát: Holandsko
Kontaktná osoba: Vuskovic Lino
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Viacnásobná rámcová zmluva na služby v súvislosti s vypracovaním plánov, poskytnutím poradenstva a podpory počas rôznych fáz projektov výstavby a/alebo obnovy.

Referenčné číslo: JRC/PTT/2017/R.2/0096/OC
II.1.2)Hlavný kód CPV
71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

V záujme riadenia z prevažnej časti rôznych projektov výstavby a/alebo obnovy rôznej veľkosti si pracovisko JRC v Pettene požaduje podporu okrem iného v oblasti vedenia analýz, vypracovania predbežných plánov, prípravy špecifikácií, vykonania štúdií o záležitostiach súvisiacich s výstavbou, poskytnutia poradenstva zo strany rôznych odborníkov, poskytnutia informácií pri žiadostiach o ponuky, dozoru nad vykonávaním projektu atď.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29/01/2018
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 228-474405

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: III.2.2
Namiesto:
Dátum: 19/02/2018
má byť:
Dátum: 12/03/2018
Číslo oddielu: IV.2.7
Namiesto:
Dátum: 22/02/2018
Miestny čas: 14:00
má byť:
Dátum: 15/03/2018
Miestny čas: 14:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: