Služby - 50102-2018

03/02/2018    S24

Nederland-Petten: Meervoudig raamcontract voor diensten voor het uitvoeren van ontwerpdiensten, geven van advies en leveren van ondersteuning gedurende verscheidene fasen van bouw- en/of verbouwingsprojecten

2018/S 024-050102

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 228-474405)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: European Commission, JRC - Joint Research Centre, JRC.R - Resources (Brussels), JRC.R.2 - Resource Management Petten
Postadres: Westerduinweg 3
Plaats: Petten
NUTS-code: NL328 Not specified
Postcode: 1755 LE
Land: Nederland
Contactpersoon: Vuskovic Lino
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
Adres van het kopersprofiel: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Meervoudig raamcontract voor diensten voor het uitvoeren van ontwerpdiensten, geven van advies en leveren van ondersteuning gedurende verscheidene fasen van bouw- en/of verbouwingsprojecten

Referentienummer: JRC/PTT/2017/R.2/0096/OC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ten behoeve van de realisatie van voornamelijk verscheidene bouw- en/of verbouwingsprojecten van verschillende omvang heeft het GCO Petten behoefte aan ondersteuning, onder andere op het gebied van het maken van analyses, voorontwerpen, schrijven van bestekken, het maken van studies betreffende gebouw gerelateerde zaken, het adviseren vanuit verschillende expertises, verstrekken van inlichtingen tijdens prijsaanvragen, houden van toezicht bij project uitvoering, et cetera.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/01/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 228-474405

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.2.2
In plaats van:
Datum: 19/02/2018
Te lezen:
Datum: 12/03/2018
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 22/02/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 15/03/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: