Услуги - 501235-2017

15/12/2017    S241

България-София: Детективски и охранителни услуги

2017/S 241-501235

Социални и други специфични услуги – обществени поръчки

Обявление за възложена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция „Митници“
Национален регистрационен номер: 000627597
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 47
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Мариана Митева
Електронна поща: mariana.miteva@customs.bg
Телефон: +359 298594108
Факс: +359 298594060
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.customs.bg
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: митническа дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от обекти на Агенция „Митници“.

II.1.2)Основен CPV код
79700000 Детективски и охранителни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Възлаганата обществена поръчка е с обект предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включващи изпълнение на услуги, свързани с дейности по Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП. Охраната, транспортирането и дейността по инкасо на парични средства в бълг. лева и валута се извършва от обектите на Възложителя до обслужващата. банка. Графикът на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана, ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя. Поръчката е разделена на обособени позиции и съобразно тях услугите по инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари ще се извършват, както следва:

— за ОП 1, 9, 11, 12: 1 път седмично,

— за ОП 2, 7 и 8: 2 пъти седмично,

— за ОП 3: 3 пъти седмично,

— за ОП 4: 4 пъти месечно,

— за ОП 5 и 6: всеки работен ден,

— за ОП 10: 5 пъти седмично.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1.20 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Столична — ГКПП „Калотина“.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 Sofia
Основно място на изпълнение:

От ГКПП „Калотина“, с. Калотина до обслужващата банка — Уникредит Булбанк, с адрес: гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Охраната, транспортирането и дейността по инкасо на парични средства (ценни пратки и товари) в български лева и валута се извършва от обектите на Възложителя до обслужващата банка — Уникредит Булбанк, с адрес: гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 2.

Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства (ценни пратки и товари), както и време на инкасиране са, както следва: ГКПП „Калотина“, с. Калотина с денонощен режим на работа, веднъж седмично — при необходимост от допълнително инкасиране — само по предварителна заявка. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка.

Графикът на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари, ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Лом — ГКПП „Оряхово — Ферибот“.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

ГКПП „Оряхово — Ферибот“ до клон на УниКредит Булбанк в гр. Козлодуй 3320, ул. „Кирил и Методий“ № 1.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до клон на УниКредит Булбанк в гр. Козлодуй 3320, ул. „Кирил и Методий“ № 1. Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането са, както следва: от ГКПП „Оряхово — Ферибот“ с денонощен режим на работа, два пъти седмично — като се доставят в офис или клон на обслужващата банка на същия ден. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка. Графикът (ден и час) на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари, ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Лом — ГКПП „Дунав мост 2 Видин — Калафат“.

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Vidin
Основно място на изпълнение:

От ГКПП „Дунав мост 2 Видин — Калафат“ до клон на УниКредит Булбанк в гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до клон на УниКредит Булбанк в гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 3.

Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането, са както следва: от ГКПП „Дунав мост 2 Видин — Калафат“ с денонощен режим на работа, инкасиране три пъти седмично.

При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка. Графикът на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари, ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Варна — ГКПП „Йовково“ и ГКПП „Дуранкулак“.

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332 Dobrich
Основно място на изпълнение:

От ГКПП „Йовково“ — с. Йовково, община Генерал Тошево и ГКПП „Дуранкулак“ — с. Дуранкулак, община Добрич до офиса на СИБАНК в гр. Добрич, пл. „Възраждане“ № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва последователно (общо, в един ден) от два обекта на Възложителя — ГКПП „Йовково“ и ГКПП „Дуранкулак“ до офиса на СИБАНК в гр. Добрич, пл. „Възраждане“ № 2 четири пъти в месеца. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка.

Забележка: Участниците трябва да предложат единична цена за инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства за целия маршрут, т. е. да предвидят обход на двата пункта последователно, след което да транспортират паричните средства от двата пункта до офиса на СИБАНК в гр. Добрич, пл. „Възраждане“ № 2.

Графикът (ден и час) на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари, ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Русе — ГКПП „Дунав мост“.

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Ruse
Основно място на изпълнение:

От ГКПП „Дунав мост“ — административна сграда на митницата до обслужващата банка, гр. Русе — „Банка ДСК“ АД, с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ № 4.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до обслужващата банка, гр. Русе — Банка ДСК АД, с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ № 4.

Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина инкасирането са, както следва: ГКПП „Дунав мост“ — административна сграда на митницата, работно време 00:00—24:00 часа, инкасиране всеки работен ден. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка. Графикът на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари, ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Русе — ГКПП „Силистра“.

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG325 Silistra
Основно място на изпълнение:

От ГКПП „Силистра“ до обслужващата банка, гр. Силистра — „Банка ДСК“ АД, ул. „Симеон Велики“ № 50.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до обслужващата банка, гр. Силистра — „Банка ДСК“ АД, ул. „Симеон Велики“ № 50. Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането са, както следва: ГКПП „Силистра“, работно време 00:00—24:00 часа, инкасиране всеки работен ден. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка. Графикът на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари, ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Пловдив — ГКПП „Златоград“.

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG424 Smolyan
Основно място на изпълнение:

От ГКПП „Златоград“ до СИБАНК Смолян, с адрес: бул. „България“ № 51.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до СИБАНК Смолян, с адрес: бул. „България“ № 51. Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането са, както следва: ГКПП „Златоград“ с денонощен режим на работа, инкасиране два пъти в седмицата. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка.

Графикът (ден и час) на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари, ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Пловдив — ГКПП „Маказа“.

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG42 Yuzhen tsentralen
Основно място на изпълнение:

От ГКПП „Маказа“ до СИБАНК Кърджали, с адрес: ул. „Ст. Караджа“, бл. „Рила“ — 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до СИБАНК Кърджали, с адрес: ул. „Ст. Караджа“, бл. „Рила“ — 3. Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането са, както следва: ГКПП „Маказа“, с денонощен режим на работа, инкасиране два пъти в седмицата. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка.

Графикът (ден и час) на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари, ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Югозападна — МБ Гоце Делчев“.

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

От Митническо бюро гр. Гоце Делчев за обект — ГКПП „Илинден“ до клон на Уникредит Булбанк — гр. Гоце Делчев, ул. „Бяло море“ № 11.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до клон на Уникредит Булбанк — гр. Гоце Делчев, ул. „Бяло море“ № 11. Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането са, както следва: Митническо бюро гр. Гоце Делчев за обект — ГКПП „Илинден“, петдневна работна седмица, инкасиране един път седмично, като се доставят в офис или клон на обслужващата банка на същия ден. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка. Графикът на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари, ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Югозападна — МБ Кулата“.

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

От Митническо бюро Кулата за обект — ГКПП „Кулата“ до клон на УниКредит Булбанк в гр. Петрич с адрес: гр. Петрич, ул. „Рокфелер“ № 48.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до клон на УниКредит Булбанк в гр. Петрич, ул. „Рокфелер“ № 48. Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането са, както следва: Митническо бюро Кулата за обект — ГКПП „Кулата“, петдневна работна седмица, пет пъти седмично, като се доставят, както следва:

а/ при инкасо в делничните дни пратката се доставя в офис или клон на обслужващата банка на същия ден;

б/ при инкасо през почивни дни (при заявка) пратката се доставя в първия работен ден, следващ тези дни, в офис или клон на обслужващата банка. Графикът на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари, ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Югозападна — МП „Златарево“.

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

От Митнически пункт „Златарево“ до клон на УниКредит Булбанк в гр. Петрич с адрес: гр. Петрич, ул. „Рокфелер“ № 48.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до клон на УниКредит Булбанк в гр. Петрич с адрес: гр. Петрич, ул. „Рокфелер“ № 48. Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането са, както следва: Митнически пункт „Златарево“, денонощен режим на работа, инкасиране само по заявка — един път седмично. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка.

Графикът (ден и час) на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари, ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Югозападна — МП „Гюешево“.

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79700000 Детективски и охранителни услуги
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG415 Kyustendil
Основно място на изпълнение:

От Митнически пункт „Гюешево“ до клон на УниКредит Булбанк, гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 39.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до клон на УниКредит Булбанк, гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 39. Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането са, както следва: Митнически пункт „Гюешево“, денонощен режим на работа, инкасиране един път седмично — като се доставят, както следва:

а/ при инкасо в делничните дни пратката се доставя в офис или клон на обслужващата банка на същия ден;

б/ при инкасо през почивни дни (при заявка) пратката се доставя в първия работен ден, следващ тези дни, в офис или клон на обслужващата банка. Графикът (ден и час) на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари, ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамковото споразумение
IV.1.10)Определяне на националните правила, приложими към процедурата:
IV.1.11)Основни характеристики на процедурата по възлагане:
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 105-210602
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 32-345310
Обособена позиция №: 1
Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Столична — ГКПП „Калотина“.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/12/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 14
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 204419026
Пощенски адрес: ж.к. „Разсадника“, бл. 129—130
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Електронна поща: Viktor.Vasilev@dsktranssecurity.bg
Телефон: +359 889801540
Факс: +359 00000000
Интернет адрес: www.dsktranssecurity.bg
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 3 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 0.10 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 32-345351
Обособена позиция №: 2
Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Лом – ГКПП „Оряхово — Ферибот“.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/12/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 14
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 204419026
Пощенски адрес: ж.к. „Разсадника“, бл. 129—130
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 0309
Държава: България
Електронна поща: Victor.Vasilev@dsktranssecurity.bg
Телефон: +359 889801540
Факс: +359 0000000
Интернет адрес: www.dsktranssecurity.bg
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 7 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 0.10 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 32-345360
Обособена позиция №: 3
Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Лом — ГКПП „Дунав мост 2 Видин – Калафат“.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/12/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 14
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 204419026
Пощенски адрес: ж.к. „Разсадника“, бл. 129—130
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Електронна поща: Victor.Vasilev@dsktranssecurity.bg
Телефон: +359 889801540
Факс: +359 0000000
Интернет адрес: www.dsktranssecurity.bg
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 15 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 0.10 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 32-345369
Обособена позиция №: 4
Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Варна — ГКПП „Йовково“ и ГКПП „Дуранкулак“.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/12/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 13
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 204419026
Пощенски адрес: ж.к. „Разсадника“, бл. 129—130
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Електронна поща: Victor.Vasilev@dsktranssecurity.bg
Телефон: +359 889801540
Факс: +359 000000
Интернет адрес: www.dsktranssecurity.bg
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 30 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 0.10 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 32-345464
Обособена позиция №: 5
Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Русе — ГКПП „Дунав мост“.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/12/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 13
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 204419026
Пощенски адрес: ж.к. „Разсадника“, бл. 129—130
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Електронна поща: Victor.Vasilev@dsktranssecurity.bg
Телефон: +359 889801540
Факс: +359 000000
Интернет адрес: www.dsktranssecurity.bg
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 10 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 0.10 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 32-345754
Обособена позиция №: 6
Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Русе — ГКПП „Силистра“.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/12/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 13
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 204419026
Пощенски адрес: ж.к. „Разсадника“, бл. 129—130
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Електронна поща: Victor.Vasilev@dsktranssecurity.bg
Телефон: +359 889801540
Факс: +359 0000000
Интернет адрес: www.dsktranssecurity.bg
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 6 300.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 0.10 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 32-345784
Обособена позиция №: 7
Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Пловдив — ГКПП „Златоград“.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/12/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 13
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 204419026
Пощенски адрес: ж.к. „Разсадника“, бл. 129—130
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Електронна поща: Victor.Vasilev@dsktranssecurity.bg
Телефон: +359 889801540
Факс: +359 0000
Интернет адрес: www.tdsktranssecurity.bg
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 12 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 0.10 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 32-345796
Обособена позиция №: 8
Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Пловдив — ГКПП „Маказа“.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/12/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 13
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 204419026
Пощенски адрес: ж.к. „Разсадника“, бл. 129—130
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Електронна поща: Victor.Vasilev@dsktranssecurity.bg
Телефон: +359 889801540
Факс: +359 00000
Интернет адрес: www.dsktranssecurity.bg
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 18 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 0.10 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 32-345496
Обособена позиция №: 9
Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Югозападна — МБ Гоце Делчев“.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/12/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 14
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 204419026
Пощенски адрес: ж.к. „Разсадника“, бл. 129—130
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Електронна поща: Victor.Vasilev@dsktranssecurity.bg
Телефон: +359 889801540
Факс: +359 00000
Интернет адрес: www.dsktranssecurity.bg
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 3 240.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 0.10 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 32-345736
Обособена позиция №: 10
Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Югозападна — МБ Кулата“.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/12/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 14
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 204419026
Пощенски адрес: ж.к. „Разсадника“, бл. 129—130
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Електронна поща: Viktor.Vasilev@dsktranssecurity.bg
Телефон: +359 889801540
Факс: +359 00000
Интернет адрес: www.dsktranssecurity.bg
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 16 920.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 0.10 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 32-345762
Обособена позиция №: 11
Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Югозападна — МП „Златарево“.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/12/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 14
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 204419026
Пощенски адрес: ж.к. „Разсадника“, бл. 129—130
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Електронна поща: Victor.Vasilev@dsktranssecurity.bg
Телефон: +359 889801540
Факс: +359 00000
Интернет адрес: www.dsktranssecurity.bg
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 3 240.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 0.10 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 32-345780
Обособена позиция №: 12
Наименование:

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Югозападна — МП „Гюешево“.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/12/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 14
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 204419026
Пощенски адрес: ж.к. „Разсадника“, бл. 129—130
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Електронна поща: Victor.Vasilev@dsktranssecurity.bg
Телефон: +359 889801540
Факс: +359 0000
Интернет адрес: www.dsktranssecurity.bg
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 3 240.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 0.10 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

В полета V.2.4 „Обща стойност на поръчката/обособената позиция“ в настоящия момент не могат да бъдат посочени конкретни стойности, тъй като договорите съдържат единични цени и не съдържат обща стойност. Конкретните общи стойности на обособените позиции ще бъдат установени след приключване изпълнението на договора. С оглед на изложеното в посочените полета са записани стойностите „0.1 BGN“.

По изложените по-горе причини в поле II.1.7 „Обща стойност на обществената поръчка“ е записана стойност „1.2 BGN“ като сбор от стойностите, записани в полета V.2.4 „Обща стойност на поръчката/обособената позиция“.

Договорите влизат в сила от датата, посочена от Възложителя (респективно от определено от него лице) във възлагателно писмо. Срокът за изпълнение на Услугите е 36 (месеца), считано от датата на влизане в сила на договора.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не е относимо.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/12/2017