S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Dodávky - 501322-2023

Submission deadline has been amended by:  561328-2023
18/08/2023    S158

Slovensko-Bratislava: Elektrická energia

2023/S 158-501322

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Sociálna poisťovňa, ústredie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30807484
Poštová adresa: 29. augusta 8 a 10
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0 Slovensko
PSČ: 81363
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Milan Rekszi
E-mail: milan.rekszi@socpoist.sk
Telefón: +421 2906179886
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.socpoist.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.evo.isepvo.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/478813
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/478813
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: sociálne poistenie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka elektrickej energie pre objekty Sociálnej poisťovne

Referenčné číslo: 38769/2023-BA
II.1.2)Hlavný kód CPV
09310000 Elektrická energia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je poskytnúť verejnému obstarávateľovi dodávku elektrickej energie do odberných miest Sociálnej

poisťovne, vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou elektrickej energie, prevzatia zodpovednosti za

odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných

právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa

distribučnej siete.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Kapitolu B.1 Opis predmetu zákazky a Kapitolu B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 063 934.65 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Konkrétne miesta dodania sú uvedené v Kapitole B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, ktorá tvorí

prílohu súťažných podkladov.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je poskytnúť verejnému obstarávateľovi dodávku elektrickej energie do odberných miest Sociálnej

poisťovne, vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou elektrickej energie, prevzatia zodpovednosti za

odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných

právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa

distribučnej siete.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 063 934.65 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2024
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Zoznam a krátky opis podmienok: Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov v tomto formulári), ktoré neumožňujú verejnému obstarávateľovi v oddiele III. Právne, ekonomické, finančné a technické informácie v bode III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov uviesť celé znenie určených podmienok účasti podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), verejný obstarávateľ znenie týchto podmienok účasti uvádza v kapitole A.2 Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.evo.isepvo.sk a v IS EVO a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie.

Verejný obstarávateľ v zmysle § 32 ods. 3 zákona uvádza, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy sa nepredkladajú doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona. Podrobné informácie verejný obstarávateľ uvádza v bode 1. časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.evo.isepvo.sk a v IS EVO a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Verejný obstarávateľ nepožaduje preukázanie ekonomického a finančného postavenia.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

i. V zmysle ust. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov podnikať v energetike možno len na základe a v súlade s povolením alebo potvrdením o splnení oznamovacej povinnosti.

ii. V súvislosti s požiadavkou verejného obstarávateľa, kde predmetom zákazky je aj zabezpečenie distribúcie elektriny,

regulovaných distribučných služieb od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta pripojené,

zabezpečenie ostatných súvisiacich služieb, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač mal pre účely dodávok

elektriny uzatvorené rámcové distribučné zmluvy s prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav o distribúcii a

prístupe do distribučnej sústavy vo vymedzenom území Slovenskej republiky.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 18/09/2023
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Čeština, Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/04/2024
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 18/09/2023
Miestny čas: 09:30
Miesto:

Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 zákona. Bližšie informácie sú uvedené v Kapitole A.1 Pokyny pre uchádzačov bod 22 otváranie ponuky súťažných podkladov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov v tomto formulári), ktoré neumožňujú verejnému obstarávateľovi v oddiele VI. Doplnkové informácie v bode VI.3) Doplňujúce informácie uviesť všetky nevyhnutné

doplňujúce informácie, verejný obstarávateľ uvádza podrobné vymedzenie všetkých doplňujúcich informácií v súťažných podkladoch, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.evo.isepvo.sk a v IS EVO a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie.

2. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) zákona.

3. Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom IS EVO.

4. IS EVO bude použitý pre každý úkon v procese verejného obstarávania, tzn. celý proces verejného obstarávania

prebieha len elektronicky prostredníctvom IS EVO. Elektronická aukcia sa nepoužije.

5. Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa záujemcovia zaregistrovali v IS EVO. Táto registrácia je spojená s určitými

procesnými úkonmi, preto je potrebné ju vykonať v dostatočnom časovom predstihu.

6. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa podľa § 20 ods. 20 zákona.

7. V prípade potreby objasniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v tomto oznámení, v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným

obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov elektronicky prostredníctvom IS EVO požiadať o ich vysvetlenie.

Verejný obstarávateľ bude pri vysvetľovaní postupovať podľa § 48 zákona.

8. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške: 10 000,00 EUR.

9. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

10. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným

obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona.

11. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa Časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku s odpoveďou áno alebo nie (alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti bez toho, aby bolo potrebné vyplniť iné oddiely Časti IV: Podmienky účasti jednotného európskeho dokumentu.

12. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, musia byť v súlade s § 11 ods. 1 zákona zapísaní do registra partnerov verejného. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu ani s takým uchádzačom, ktorý má povinnosť sa zapisovať do RPVS a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v RPVS je niektorá z osôb uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) zákona, a tiež uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a ktorí majú v RPVS zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona.

13.Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie a ani obstarávanie inovácií. Toto verejné obstarávanie nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/08/2023