Werken - 501341-2019

24/10/2019    S206

Polen-Warschau: Bouwen van afvalverbrandingsinstallatie

2019/S 206-501341

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 156-384257)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Postadres: ul. Obozowa 43
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 01-161
Land: Polen
Contactpersoon: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, jednostka realizująca projekt, pok. 12, Kamil Saleh
E-mail: jrp@mpo.com.pl
Telefoon: +48 223910215
Fax: +48 223910296

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mpo.com.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kontrakt 5 – Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie

Referentienummer: JRP.27.5.2019.KS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252300 Bouwen van afvalverbrandingsinstallatie
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Kontrakt 5 - Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie realizowany w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w dzielnicy Targówek m.st. w Warszawie”.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/10/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-384257

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100). Wybrany Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy wnieść Zabezpieczenie Wykonania stanowiące 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Te lezen:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100). Wybrany Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie wykonania stanowiące 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na wniosek w wysokości do 5 % zatwierdzonej kwoty kontraktowej i wówczas będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki, szczegółowe informacje na temat możliwości udzielenia zaliczki zawarte są w klauzuli 14.2. kontraktu (II część SIWZ) (vide odpowiedź na pytanie nr 20).

Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kryteria udzielenia zamówienia
In plaats van:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji dla Urządzeń wraz z montażem technologicznym / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Moc elektryczna brutto w kogeneracji [MWe] (Przy produkcji ciepła na poziomie 54MW przy pracy obu linii spalania, jak dla parametrów temperatury zewnętrznej +18C) / Waga: 15

Cena - Waga: 60

Te lezen:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji dla urządzeń wraz z montażem technologicznym / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Moc elektryczna brutto w kogeneracji [MWe] / Waga: 15

Cena - Waga: 60

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 16/12/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 30/01/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 16/12/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 30/01/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zamawiający odpowiedział na pytania wykonawców do dokumentacji postępowania i w ramach odpowiedzi dokonał modyfikacji SIWZ, z którymi można się zapoznać wchodząc na platformę poprzez link: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet