Roboty budowlane - 501341-2019

24/10/2019    S206    Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie zakładów spalania odpadów

2019/S 206-501341

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 156-384257)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Obozowa 43
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-161
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, jednostka realizująca projekt, pok. 12, Kamil Saleh
E-mail: jrp@mpo.com.pl
Tel.: +48 223910215
Faks: +48 223910296

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpo.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kontrakt 5 – Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie

Numer referencyjny: JRP.27.5.2019.KS
II.1.2)Główny kod CPV
45252300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Kontrakt 5 - Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie realizowany w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w dzielnicy Targówek m.st. w Warszawie”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/10/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 156-384257

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100). Wybrany Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy wnieść Zabezpieczenie Wykonania stanowiące 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Powinno być:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100). Wybrany Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie wykonania stanowiące 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na wniosek w wysokości do 5 % zatwierdzonej kwoty kontraktowej i wówczas będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki, szczegółowe informacje na temat możliwości udzielenia zaliczki zawarte są w klauzuli 14.2. kontraktu (II część SIWZ) (vide odpowiedź na pytanie nr 20).

Numer sekcji: II.2.5)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji dla Urządzeń wraz z montażem technologicznym / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Moc elektryczna brutto w kogeneracji [MWe] (Przy produkcji ciepła na poziomie 54MW przy pracy obu linii spalania, jak dla parametrów temperatury zewnętrznej +18C) / Waga: 15

Cena - Waga: 60

Powinno być:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji dla urządzeń wraz z montażem technologicznym / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Moc elektryczna brutto w kogeneracji [MWe] / Waga: 15

Cena - Waga: 60

Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/12/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 30/01/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/12/2019
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 30/01/2020
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zamawiający odpowiedział na pytania wykonawców do dokumentacji postępowania i w ramach odpowiedzi dokonał modyfikacji SIWZ, z którymi można się zapoznać wchodząc na platformę poprzez link: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet