Werken - 501558-2020

23/10/2020    S207

België-Brussel: Bouwwerkzaamheden

2020/S 207-501558

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 194-468108)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Nationaal identificatienummer: 0236.506.487_17204
Postadres: Havenlaan 88, bus 94
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Myriam Aelbrecht
E-mail: CBO@vmsw.be
Telefoon: +32 25054271
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vmsw.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387453

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CBO2020

Referentienummer: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen-CBO2020-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De oproep Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO) is een mededingingsprocedure met onderhandeling op basis van art. 38, §1, 1o, c) van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17.6.2016. De Europese bekendmakingsregels worden nageleefd.

Via de CBO-procedure worden ondernemers aangesteld die zorgen voor het ontwerp en de bouw van sociale woningen op gronden die ze aan een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) zullen verkopen.

Elk afgesloten contract behandelt de bouw sociale woningen, inclusief het ontwerp en de verkoop van de grond aan een SHM. De gronden liggen in het Vlaams Gewest.

Voor deze procedure is een budget van 100 000 000 EUR voor huurwoningen en 30 000 000 EUR voor koopwoningen beschikbaar.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 194-468108

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Aanpassingen:

— bijlage 1: extra deelname Waregem,

— bijlage 2: toevoeging bijlage voor SHM Woonzo (7110).