Werken - 501628-2020

23/10/2020    S207

Polen-Wroclaw: Bouwwerkzaamheden

2020/S 207-501628

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu
Postadres: ul. Powstańców Śląskich 186
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 53-139
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Dec
E-mail: mdec@gddkia.gov.pl
Telefoon: +48 713347379
Fax: +48 713347363
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gddkia.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kontynuacja inwestycji „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ”

Referentienummer: O.WR.D-3.2410.137.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45233100 Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
45221120 Bouwen van viaduct
45233000 Aanleg van snelwegen en wegen
45233125 Bouwen van wegkruising
71322000 Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Zamówienie obejmuje w szczególności:

1. dokończenie budowy:

— drogi ekspresowej o długości ok. 14,4 km (tj. ok 8,4 km – 2 x 2 pasy ruchu i pas awaryjny; ok. 6,0 km – 2 x 3 pasy ruchu i pas awaryjny),

— 3 węzłów drogowych: Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ,

— dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przylegle do pasa drog. oraz dróg technolog.,

— 11 obiektów inż. w ciągu drogi S3 o przekroju docelowym – 2 x 3 pasy ruchu (w tym wiaduktów: 2 drogowych, 5 pełniących funkcję przejść ekologicznych, 3 nad liniami kol., 1 nad grupą przeszkód),

— przejazdu gospodarczego pod S3,

— 6 wiaduktów w ciągu dróg obsługujących (dolnych przejść dla zwierząt),

— przejścia ekologicznego nad S3 (dla dużych zwierząt),

— 6 wiaduktów nad S3 w ciągu dróg lokalnych,

— przepustów o funkcjach hydrolog.-ekolog. pod koroną dróg i pod zjazdami,

— uzbrojenia terenu oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z inwestycją w zakresie: oświetlenia, sieci (elektroenergetycznych, wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacji oraz linii teletechnicznych),

— budowy systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi S3 i pozostałych dróg (rowów przydrożnych i szczelnych, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających, osadników i separatorów, zbiorników wód opadowych i innych),

— urządzeń ochrony środowiska, w tym m.in.: pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym, zieleni naprowadzającej, systemu odprowadzającego wody opadowe, urządzeń oczyszczających (osadników, separatorów, studni wpadowych z piaskownikiem), zbiorników infiltracyjno-odparowujących,

— kanalizacji teletechniczna dla potrzeb przyszłego systemu łączności i zarządzania ruchem;

2. dokończenie przebudowy:

— istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z drogą S3,

— sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników;

3. wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz stateczności skarp;

4. rozbiórkę wadliwie wykonanych zabezpieczeń warstw konstrukcyjnych nawierzchni przed wpływem eksploatacji górniczej;

5. przygotowanie terenu pod przyszłe MOP wraz z doprowadzeniem mediów, tj.: przyłącza oświetleniowego, energetycznego, wodnego, odprowadzenia ścieków;

6. stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych – w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe;

7. organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z pasem drogowym;

8. rozbiórkę obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją;

9. wykonanie:

— ogrodzenia drogi S-3 na całej jej długości,

— wycinki zieleni kolidującej z pasem drogi S-3,

— nasadzeń zieleni;

10. przywrócenie dróg użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy;

11. wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad;

12. opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:

a) dokonanie ewentualnych zmian przyjętych w PB w zakresie opisanym w PFU i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Zmiany te nie mogą powodować zmiany określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

b) opracowanie koniecznych projektów wykonawczych branżowych, technologicznych, warsztatowych;

13. wykonanie dokumentacji powykonawczej;

14. uzyskanie decyzji o PnU;

15. segregację i usuniecie z placu budowy odpadów z rozbiórki DK3, materiałów masowych nienadających się do wbudowania (z utylizacją);

16. zasypanie nielegalnych wykopów z rekultywacją terenu;

17. wykonanie zabezpieczeń nawierzchni przed wpływem eksploatacji górniczej wraz z opracowaniem kosztorysów różnicowych;

18. monitoring wpływów eksploatacji.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 12
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0001/15-00 projekt „Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Śól – Legnica, odc. Kazimierzów–Legnica” nr POIS.03.01.00-00-0001/151 w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowe TEN-T Transportu multimodalnego, program operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014–2020.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 227-556336

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Kontynuacja inwestycji „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ”

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
19/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Mota-Engil Central Europe S.A. (lider)
Postadres: ul. Opolska 110
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-323
Land: Polen
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Masfalt Sp. z o.o. (partner)
Postadres: ul. Stefana Bryły 4
Plaats: Pruszków
NUTS-code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postcode: 05-800
Land: Polen
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Drogomex Sp. z o.o.
Postadres: ul. Stefana Bryły 4
Plaats: Pruszków
NUTS-code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postcode: 05-800
Land: Polen
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 185 652 640.65 PLN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 2245887801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 2245887801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45233100 Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
45221120 Bouwen van viaduct
45232300 Aanleg van en aanvullende werkzaamheden voor telefoon- en communicatieleidingen
45231200 Bouwen van olie- en gaspijpleidingen
71322000 Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego na realizację pn.: „Zakup i dostawa urządzeń dylatacyjnych dla obiektów WA-01, PE-11, PE-11B, PE-12, WD-26”.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Einde: 06/05/2021
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 185 652 640.65 PLN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Mota-Engil Central Europe S.A. (lider)
Postadres: ul. Opolska 110
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-323
Land: Polen
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Masfalt Sp. z o.o. (partner)
Postadres: ul. Stefana Bryły 4
Plaats: Pruszków
NUTS-code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postcode: 05-800
Land: Polen
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Drogomex Sp. z o.o. (partner)
Postadres: ul. Stefana Bryły 4
Plaats: Pruszków
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Postcode: 05-800
Land: Polen
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Zważywszy na to, że

1) strony, w dniu 20 listopada 2019r., zawarły umowę nr O.WR.D-3.2410.137.2019 na kontynuację inwestycji „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ”, o długości ok. 14,4 km, tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08” (dalej: kontrakt lub umowa);

2) Wykonawca za pismem nr 10033/IS/IK/2020/509 przedłożył raport z przeglądu obiektów mostowych stwierdzający ujawnienie wad. Wykonawca 15.7.2020 za pismem nr 10033/AS/IK/2020/603 złożył powiadomienie o roszczeniu dot. konieczności usunięcia ujawnionych wad w obiektach (dalej „powiadomienie o roszczeniu nr 13”);

3) ujawnione wady w wykonanych robotach budowlanych na obiektach mostowych zostały zakwalifikowane w procedurze przetargowej na wybór obecnego Wykonawcy jako wykonane prawidłowo, przez co nie zostały objęte zakresem zamówienia podstawowego. Z uwagi na fakt, że są to wady, których usunięcie jest niezbędne w celu dokończenia budowy poszczególnych obiektów, strony 21.7.2020 zawarły aneks nr 5 do umowy nr O.WR.D-3.2410.137.2019 na opracowanie programów naprawczych m.in. dla obiektów WA-01, PE-11, PE-11B, PE-12, WD-26, które zostały zatwierdzone przez Zamawiającego;

4) w celu realizacji zakresu napraw określonych w zatwierdzonych programach naprawczych, tj. zakup urządzeń dylatacyjnych, jak również mając na uwadze długi termin oczekiwania na wyprodukowanie urządzeń dylatacyjnych, konieczne stało się udzielenie zamówienia dodatkowego poprzez zawarcie niniejszego aneksu;

5) Zamawiający dokonał szczegółowej analizy dopuszczalności udzielenia zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy i ustalił co następuje:

a) zmiana dotyczy realizacji dodatkowej usługi przez obecnego Wykonawcę,

b) dodatkowa usługa nie jest objęta zamówień podstawowym – zgodnie z punktem 2 i 3 powyżej,

c) wykonanie dodatkowej usługi polegającej na zakupie urządzeń dylatacyjnych dla następujących obiektów WA-01, PE-11, PE-11B, PE-12, WD-26, która nie była ujęta w Opisie przedmiotu zamówienia dla zamówienia podstawowego,

d) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych, jak również zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego – w szczególności za powierzeniem realizacji usługi obecnemu Wykonawcy przemawia okoliczność, że czynności nie będą kolidować z działaniami Wykonawcy albowiem to on będzie zobowiązany do odpowiedniej organizacji prac związanych z zakupem i dostawą urządzeń dylatacyjnych. Przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup i dostawę urządzeń dylatacyjnych dla obiektów WA-01, PE-11, PE-11B, PE-12, WD-26 mogłoby skutkować znacznym przedłużeniem okresu realizacji zamówienia, w tym w szczególności czasu na ukończenie,

e) wartość zmiany nie przekroczy 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

6) z uwagi na wystąpienie okoliczności związanych ze zwiększonym zakresem robót do wykonania konieczne pozostaje zwiększenie maksymalnej wartości zobowiązania określonej w umowie nr O.WR.D-3.2410.137.2019 z dnia 20 listopada 2019 r.

Strony działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) zawierają niniejszy aneks nr 9.

Łączna wartość zmiany nie przekroczy 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, wcześniejsza zmiana umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp nastąpiła w wyniku podpisania aneksu nr 1, 3, 4, 5, 6 i 8.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Uzasadnienie zgodnie w sekcji VII.2.1 oraz treścią aneksu nr 9.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 212 724 029.27 PLN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 214 019 090.29 PLN