Varer - 501634-2019

24/10/2019    S206    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Esbjerg: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje

2019/S 206-501634

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Termansen
E-mail: lte@esbjergkommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.esbjergkommune.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fanø Kommune
CVR-nummer: 31210917
Postadresse: Skolevej 5, Nordby
By: Fanø
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6720
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Termansen
E-mail: lte@esbjergkommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.fanoe.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/87f8bc57-94d7-45e5-82d7-4a1332b09b5e/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/87f8bc57-94d7-45e5-82d7-4a1332b09b5e/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/87f8bc57-94d7-45e5-82d7-4a1332b09b5e/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genudbud - levering af bleer til Esbjerg Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af bleer til voksne og børn på bevilling.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 27 008 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33751000 Engangsbleer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Esbjerg og Fanø Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af bleer til voksne og børn på bevilling jf. Serviceloven § § 41 og 112, samt beslægtede produkter i form af diverse tilbehør, så som stiklagner.

Jf. Servicelovens § § 41 og 112 har borgeren som udgangspunkt frit valg vedrørende leverandøren. Der er dog på dette område erfaring for, at borgeren anvender kommunens leverandør. Der kan derfor ikke garanteres en bestemt volumen på aftalen.

Der kan blive tale om køb til lager, men dette udgør en minimal del af kontraktens værdi. Køb af varer på den indgåede rammeaftale foretages i så fald som udgangspunkt af den enkelte institution/afdeling.

Esbjerg Kommune har et årligt (2018) forbrug på cirka 5 485 000 DKK, heraf er ca. 83 000 DKK bleer til børn.

Fanø Kommune har et årligt (2018) forbrug på cirka 170 000 DKK.

Det anførte forbrug er udregnet på baggrund af tidligere aktiviteter. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

Esbjerg Kommune har i dag 2 437 bevillinger på bleer.

Fanø Kommune har i dag 89 bevillinger på bleer.

Nærværende rammeaftale kan anvendes på den forventede omsætning plus 20%.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 27 008 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2020
Slut: 31/01/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår i form af soliditetsgrad og egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har en positiv soliditetsgrad og en positiv egenkapital i hvert af de 3 år.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

3 referencer i form af rammeaftaler med andre ordregivende myndigheder vedrørende levering af bleer og med en værdi på minimum 1 000 000 p.a. pr. rammeaftale.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at referencerne til sammen vedrører leverancer til 2 400 inkontinente borgere hos de pågældende myndigheder. Rammeaftalerne må ikke være afsluttede mere end 3 år før tilbudsfristen, og de skal have været i drift i minimum 6 måneder på datoen for tilbudsfristen. For så vidt angår igangværende rammeaftaler gøres der opmærksom på, at alene omsætning, der er realiseret, kan medregnes i værdien.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/11/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/10/2019