С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Доставки - 501702-2023

18/08/2023    S158

България-Бургас: Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление

2023/S 158-501702

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Бургас
Национален регистрационен номер: 129009742
Пощенски адрес: ул. "Христо Ботев" №46
Град: гр. Бургас
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Svetla Nikolova Yaneva-Peycheva
Електронна поща: ussd_burgas@mvr.bg
Телефон: +359 56856435/+359 56856120
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://mvr.bg/burgas/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21516
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/322747
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/322747
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на оборудване за хранилище за съхранение на веществени доказателства в ОДМВР Бургас

II.1.2)Основен CPV код
31000000 Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е: доставка на оборудване за хранилище за съхранение на веществени доказателства в ОДМВР Бургас, финансирана по програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014-2021. Хранилището е разположено в партерен етаж на жилищен блок, с пристройка към него, находящо се в гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл. 44 - партер, с идентификатор № 07079.602.243.1 и с площ от 278,42 кв. м.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 91 846.29 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Основно място на изпълнение:

гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл. 44 - партер, с идентификатор № 07079.602.243.1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на оборудване за хранилище за веществени доказателства в ОДМВР Бургас, финансирана по програма

"Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014 - 2021г.:

Изготвяне и монтаж на метални стелажи;

Доставка на офис оборудване;

Доставка на сейфове;

Доставка на везни;

Доставка на техника за пожарогасене;

Доставка на хладилна техника;

Доставка на високоподемна ел.количка;

Доставка на техника и консумативи за изграждане на сигнално охранителна известителна система.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 91 846.29 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на оборудване за хранилище за веществени

доказателства в ОДМВР Бургас, по проект „Подобряване капацитета на полицейската и съдебна власт, свързана с

веществени доказателства в досъдебното производство“, финансирана по програма "Вътрешни работи" на

Норвежки финансов механизъм 2014 - 2021г.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/09/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/09/2023
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Гаранцията, която обезпечава изпълнението на договора е в размер 5 %(пет на сто) от стойността му в лева без

ДДС. Преди представяне на гаранция за изпълнение под формата на банкова гаранция или застрахователна

полица, Възложителят има право на предварително одобрение.

Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от следните основания

за:

1. Отстраняване на основание чл. 54 от ЗОП, на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 и т.5, б. „а“ от ЗОП и други основания за

отстраняване съгласно чл. 107 от ЗОП, както и националните основания за отстраняване:

- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна

процедура;

- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните

действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС/;

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото

имущество /ЗПКОНПИ/;

- обстоятелствата по чл.5к, §1 от Регламент (ЕС) № 2022/576 на Съвета от 08.04.2022г. относно ограничителните

мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, която се подава заедно с офертата.

2. Възложителят ще отстрани от участие и в следните случаи:

а) участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не съответства на техническата спецификация на

възложителя и всички условия на възложителя;

б) участникът е предложил крайна цена, която надхвърля прогнозната стойност на поръчката.

в) участник, който е посочил елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея извън ценовото

предложение;

г) участникът е допуснал грешка/грешки при пресмятането и/или закръгляването на единичните и общата

предлагана цена в ценовото предложение на предложена цена и това е довело до неправомерното му

предимство пред друг и/или други участници в поръчката. В случай, че при изписването цифром и словом е

налице разлика на крайната предложена цена от участник за изпълнение на поръчката с включен ДДС ще бъде

взета предвид цената, изписана словом.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно

правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в него,

разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки

член на обединението във връзка с настоящата ОП, уговарянето на солидарна отговорност, когато такава не е

предвидена съгласно приложимото законодателство.

Наличието на основанията за отстраняване са в сила и за посочен от участника подизпълнител или трето лице.

Когато участник е юридическо лице, основанията за отстраняване се отнасят за лицата, които го представляват,

както и членовете на неговите управителни и надзорни органи.

Когато участник е обединение на физически и/или юридически лица, което е не персонифицирано, то той се

отстранява от участие, когато някое от основанията по този раздел е налице за член на обединението и/или за

лицата, които го представляват, както и членовете на неговите управителни и надзорни органи.

Участник, за когото е налице някое от основанията за отстраняване по отношение на член на обединение –

участник, което е не персонифицирано, има право да докаже, че е предприел мерки за гарантиране на надеждност

съгласно чл. 56 от ЗОП. При подаване на офертата участникът посочва липсата на обстоятелствата по раздел IV в

част ІІІ от ЕЕДОП.

Договор се сключва с класирания на първо място участник, определен за изпълнител в резултат на проведената

процедура при изпълнени изисквания по чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

Преди подписване на договор, определеният за Изпълните участник предоставя необходимите декларации, съгл.

документацията за участие в обществената поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да бъде подадена в 10-дневен срок, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/08/2023