Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 501761-2021

05/10/2021    S193

Hungary-Budapest: Diagnostic agents

2021/S 193-501761

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Országos Vérellátó Szolgálat
National registration number: 15329365243
Postal address: Karolina Út 19-21.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1113
Country: Hungary
Contact person: Zimmermann Ágnes
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Telephone: +36 13724274
Fax: +36 13724453
Internet address(es):
Main address: http://www.ovsz.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000685382021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000685382021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Hemoglobin mikroküvetták beszerzése

Reference number: EKR000685382021
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Hemoglobin mérésre alkalmas készülékek használati jogának biztosítása (a készülékek átadásának napjától a szerződés hatályának lejártáig, a használatba adott készülékek használati idő alatti folyamatos működőképességének biztosításával járó feladatok ellátásával), valamint a készülékekkel kompatibilis és a készülékekre validált hemoglobin mikroküvetták beszerzése

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
38434520 Blood analysers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU1 Közép-Magyarország
NUTS code: HU2 Dunántúl
NUTS code: HU3 Alföld és Észak
Main site or place of performance:

Ajánlatkérő 4 regionális vérellátó központja és 13 területi vérellátója Magyarország közigazgatási területén.

II.2.4)Description of the procurement:

45 db hemoglobin mérésre alkalmas készülék és 460 000 db hemoglobin mikroküvetta beszerzése

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

AK a szerződés lehívási hatálya alatt (a készülékek átadását (szerződés hatályba lépését követő 45. naptári napon belül) követő 12 hónap) a felhasználás függvényében jogosult a hemoglobin mikroküvetta teljes mennyiségének lehívása után, valamint a használatra igénybe vett készükékek tekintetében is a teljes mennyiség maximum 100%-át megrendelni, igénybe venni.

AK felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a vételi jog körében csak és kizárólag az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontja szerinti teljes (alap)mennyiségre megajánlott termékkel egyező termékre tehetnek ajánlatot, a vételi jog körében nem ajánlható meg a teljes alapmennyiségre megajánlott termékektől különböző termék.

Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre. A vételi jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés lehívási hatálya alatt, annak lejártát megelőzően.

A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron (egységárakon) kell biztosítani. Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni kívánt mennyiséget, tehát a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. Egyebekben a vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll és megbízhatóságát nem tudja kellőképpen igazolni,

- Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Igazolási mód:

A jelen pontban meghatározott kizáró okok fenn nem állását ajánlattevő előzetesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal köteles igazolni a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1-8. §, 10. §, 12-16. §-aiban foglaltak szerint. A Korm. rendeletben meghatározott igazolási módok kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Adott esetben az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, illetve amennyiben az ajánlatok bírálata során ajánlatkérőnek alapos kétsége merül fel, ajánlatkérő felkérésére a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Korm. rendelet 8. §-a, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 10. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában a Korm. rendelet 15. §-a szerint kell az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állásáról.

Amennyiben az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdése a), c)-e), h)-o) pontjai és a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek igazolják megbízhatóságát, mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását köteles feltüntetni az egységes európai közbeszerzési dokumentumon és köteles csatolni a Közbeszerzési Hatóság (vagy a bíróság) jogerős határozatát. (öntisztázás)

Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ajánlatkérő jelen eljárás során nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ajánlatkérő jelen eljárás során nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az AT-nek az ajánlatában a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek. Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot a képviseletükben eljáró gazdasági szereplő teszi meg.

AK a Korm. rendelet 5. § alapján hivatkozott 2.§ (5) bekezdés alapján nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények előzetes igazolására, elegendő az „alfa” pont kitöltése. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint, a Korm. rendelet IV. Fejezetében (21-22. és 24. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az AK által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek. Az AK nem kéri az érintett AT-(k)től a Korm. rendelet IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatkérői felhívásra történő - részletes igazolás módja:

M1.) A Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pont tekintetében az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított 3 év legjelentősebb, hemoglobin mikroküvetta szállítására vonatkozó referencia igazolása egyszerű másolatban, a Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésével összhangban.

A referenciáknak legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell:

- a szerződést teljesítő szervezet (AT-/közös AT-/a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti szervezet) neve, címe (székhelye),

- a teljesítés ideje, intervalluma (a kezdési és befejezési határidő év, hónap, nap -tól -ig megadásával),

- a szerződést kötő másik fél megnevezése,

- a szállítás tárgya olyan részletességgel meghatározva, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen,

- szállítás mennyisége (darab),

- a referenciát nyújtó személy neve és elérhetősége, valamint

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e, illetve

- adott esetben információ a saját teljesítés arányáról (%).

Az alkalmassággal kapcsolatban ismertetendő adatokat olyan pontossággal kérjük megadni, hogy abból a jelen felhívásban meghatározott alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az AT-, közös AT-k amennyiben

M.1.) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5) pontja) visszafelé számított 3 évből származó, maximum 3 különböző szervezetnek szállított, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesítést igazoló hemoglobin mikroküvetta szállítására vonatkozó referenciával, amelynek mennyisége legalább: 230 000 db

Amennyiben a szerződést kötő fél nem magyarországi szervezet, akkor kérjük az ajánlatban megjelölni, hogy a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül-e.

A referenciaigazolás igazolható egy vagy több szállításból származó szerződéssel.

A fenti alkalmassági követelménnyel a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AT élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték. Részletezve az egyéb közbeszerzési dokumentumok V. fejezetében!

Az ellenszolgáltatás teljesítése a tárgyi lehívásban szereplő teljes mennyiség igazolt szerződésszerű leszállítását követően utólag, illetve a sürgős szállítások esetén a tárgyi ún. sürgős lehívásban szereplő teljes mennyiség igazolt szerződésszerű leszállítását követően utólag, a készülék(ek) használati díja vonatkozásában a rendelkezésre bocsátást követően havonta utólag a számla Vevő általi kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése szerint történik a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra is.

Előleg nem fizethető. Az ajánlattétel, a számlázás és az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF).

Kiszállítástól számított felhasználhatósági idő legalább 5 hónap.

Különleges feltételek:

8/2003. (III.13.) ESzCsM rendelet, 16/2012. (II.16.) Kr

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/11/2021
Local time: 12:00
Place:

EKR

Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy tekintettel az EU Hivatalos Lapjának szigorú karakterkorlátozására, az egyéb információk teljes tartalmát meghatározni, ezért azok részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.

2. A jelen felhívás a III.1.3) M.1. pontban a minősített AT-k jegyzékénél szigorúbb alkalmassági követelményeket tartalmaz.

3. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. AK a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők részére elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az I.3. pont szerinti honlapon.

4. AK a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőktől.

5. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok listáját és további információkat terjedelmi korlátok miatt részletezve az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

6. A Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti esetben ajánlatkérő csak egy alkalommal biztosít hiánypótlási lehetőséget.

7. FAKSZ: Dr. Takács Mária (lajstromszám: 00799.)

8. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

9. Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

10. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. előírásait.

11. AK az eljárásban részvételt nem köti ajánlati biztosítékhoz.

12. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.

13. Részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő a készülékkel kompatibilis és a készülékre validált hemoglobin mikroküvettákat szerez be, amik együtt használhatók, egymástól függetlenül nem, így Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja.

A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak (8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet és a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet).

14. AK A felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 napot ért.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/09/2021