TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 501820-2021

05/10/2021    S193

Poland-Lublin: Toner for laser printers/fax machines

2021/S 193-501820

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
Postal address: ul. Krakowskie Przedmieście 76
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-950
Country: Poland
Contact person: Marta Kazanowska, Polska, 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76, Zamówienia Publiczne
E-mail: zam.pub@lublin-zachod.sr.gov.pl
Telephone: +48 814781625
Fax: +48 814781625
Internet address(es):
Main address: http://www.lublin-zachod.sr.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ezamowienia.ms.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ezamowienia.ms.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Sąd
I.5)Main activity
Other activity: Wymiar sprawiedliwości

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa materialów eksploatacyjnych do urzadzeń drukujących

Reference number: ZP-2401-3/21
II.1.2)Main CPV code
30125110 Toner for laser printers/fax machines
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania:

1. Zadanie pierwsze obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych w postaci wkładów barwiących (tonerów) oraz bębnów światłoczułych do następujących urządzeń drukujących: BROTHER HL-L6400DW/MFC-L6800DW, BROTHER MFC-L6800DW, BROTHER HL-L6400DW, HP E60155dn, HP P3015dn, KONICA MINOLTA BIZHUB 363, KONICA MINOLTA BIZHUB 364 E, RICOH 1195L.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania pierwszego zawiera Załącznik nr 1a do SWZ.

2. Zadanie drugie obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych w postaci wkładów barwiących (tonerów) oraz zespołów obrazujących do następujących urządzeń drukujących: LEXMARK MS410dn/MS510dn/MS610dn, LEXMARK MS711/MS811dtn, LEXMARK MS811dn, LEXMARK MX310dn/MX510de.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania drugiego zawiera Załącznik nr 1b do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie pierwsze

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30124300 Drums for office machine
30192113 Ink cartridges
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Polska, 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 i 78, ul. K.Wallenroda 4d, ul. Boczna Lubomelskiej 13

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie pierwsze obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych w postaci wkładów barwiących (tonerów) oraz bębnów światłoczułych do następujących urządzeń drukujących: BROTHER HL-L6400DW/MFC-L6800DW (bęben światłoczuły – 120 szt.), BROTHER MFC-L6800DW (kaseta z czarnym tonerem – 15 szt.), BROTHER HL-L6400DW (kaseta z czarnym tonerem – 250 szt.), HP E60155dn (kaseta z czarnym tonerem – 350 szt.), HP P3015dn (kaseta z czarnym tonerem – 80 szt.), KONICA MINOLTA BIZHUB 363 (kaseta z czarnym tonerem – 10 szt.), KONICA MINOLTA BIZHUB 364 E (kaseta z czarnym tonerem -10 szt.), RICOH 1195L (kaseta z czarnym tonerem – 10 szt., bęben światłoczuły – 5 szt.) .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania pierwszego zawiera Załącznik nr 1a do SWZ.

Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania materiałów eksploatacyjnych partiami – w formie zamówień częściowych (świadczeń częściowych) – stosownie do potrzeb Zamawiającego. Zakres, termin i adres dostarczenia każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego, która przesłana będzie Wykonawcy faksem lub drogą elektroniczną. Dostawy należy realizować najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania na własny koszt, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy, kompletnej partii materiałów. Materiały należy dostarczyć do pomieszczeń wyznaczanych przez Zamawiającego, znajdujących się w budynkach położnych w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 76 i 78, ul. Konrada Wallenroda 4d oraz ul. Boczna Lubomelskiej 13.

Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały eksploatacyjne objęte były 24 miesięczną gwarancją liczoną od dnia podpisania Umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: czas wykonania konserwacji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 25
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 14 000,00 zł. (słownie zł: czternaście tysięcy). Szczegółowe informacje dotyczące wadium podane zostały w rozdz. XX SWZ.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie drugie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30192113 Ink cartridges
30124300 Drums for office machine
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Polska, 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 i 78, ul. K.Wallenroda 4d, ul. Boczna Lubomelskiej 13

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie drugie obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych w postaci wkładów barwiących (tonerów) oraz zespołów obrazujących do następujących urządzeń drukujących: LEXMARK MS410dn/MS510dn/MS610dn (czarny zespół obrazujący – 70 szt., kaseta z czarnym tonerem - 200 szt.), LEXMARK MS711/MS811dtn (czarny zespół obrazujący – 60 szt., kaseta z czarnym tonerem - 230 szt.), LEXMARK MS811dn (kaseta z czarnym tonerem – 5 szt.), LEXMARK MX310dn/MX510de (kaseta z czarnym tonerem – 20 szt.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania drugiego zawiera Załącznik nr 1b do SWZ.

Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania materiałów eksploatacyjnych partiami – w formie zamówień częściowych (świadczeń częściowych) – stosownie do potrzeb Zamawiającego. Zakres, termin i adres dostarczenia każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego, która przesłana będzie Wykonawcy faksem lub drogą elektroniczną. Dostawy należy realizować najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania na własny koszt, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy, kompletnej partii materiałów. Materiały należy dostarczyć do pomieszczeń wyznaczanych przez Zamawiającego, znajdujących się w budynkach położnych w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 76 i 78, ul. Konrada Wallenroda 4d oraz ul. Boczna Lubomelskiej 13.

Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały eksploatacyjne objęte były 24 miesięczną gwarancją liczoną od dnia podpisania Umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: czas wykonania konserwacji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 25
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 11 000,00 zł (słownie zł: jedenaście tysięcy). Szczegółowe informacje dotyczące wadium podane zostały w rozdz. XX SWZ.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W zakresie zadania pierwszego Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy rozumiane jako dwa zamówienia/dwie umowy odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.

Przez dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy rozumieć dostawę materiałów eksploatacyjnych (wkładów barwiących) o wartości co najmniej 400 000,00 PLN (słownie zł: czterysta tysięcy) brutto.

Przez wartość dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostarczonych materiałów eksploatacyjnych w ramach jednej umowy. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie sumę dostaw w ramach jednej umowy.

w zakresie zadania drugiego Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy rozumiane jako dwa zamówienia/dwie umowy odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.

Przez dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy rozumieć dostawę materiałów eksploatacyjnych (wkładów barwiących) o wartości co najmniej 300 000,00 PLN (słownie zł: trzysta tysięcy) brutto.

Przez wartość dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostarczonych materiałów eksploatacyjnych w ramach jednej umowy. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie sumę dostaw w ramach jednej umowy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Wykonawca będzie stosował ceny jednostkowe na poszczególne Towary zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym (załącznik nr 2 do Umowy). Ceny podane w tym formularzu nie mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 lit. a) projektowanych postanowień umowy (t.j. w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania Umowy dopuszcza się zmianę cen jednostkowych oraz wartości Umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. Zmiana taka może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy)

2. Zamawiający dokona płatności w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

3. Wykonawca wystawi fakturę, w której jako odbiorcę wskaże Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie, po zrealizowaniu świadczenia częściowego i po pozytywnym odbiorze dostarczonych Towarów.

4. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/11/2021
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/11/2021
Local time: 13:30
Place:

Otwarcie ofert zostanie dokonane poprzez rozszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Systemu.

Information about authorised persons and opening procedure:

Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

II kwartał 2022 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem. System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę̨, w stosunku , do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie również wykluczony Wykonawca, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. Wykonawca może zostać́ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Okres wykluczenia Wykonawcy z postępowania jest zgodny z treścią art. 111 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu musi być wykazany wobec każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia.

4. Oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia określone w rozdz. XII pkt 12 SWZ.

5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdz. XVII pkt 2 SWZ (jeżeli dotyczy - podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdz. XVII pkt 3,4,6 i 7 SWZ.

6. Zmiany umowy przewidziane zostały w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 4 do SWZ.

7. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, a przekazanych przez Wykonawców podane zostały w rozdz. XXVII SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3.3. zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielnie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia treści SWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX Oddziału 12 Rozdziału 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13.Szczegółowe inf. dot. środków ochrony prawnej - Dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/09/2021