darbai - 50191-2020

03/02/2020    S23

Rumunija-Bistrița: Šiluminės izoliacijos darbai

2020/S 023-050191

Skelbimas apie pirkimą

Darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Municipiul Bistrița
Nacionalinis registracijos Nr.: 4347569
Adresas: Piața Centrală nr. 6
Miestas: Bistrița
NUTS kodas: RO112 Bistriţa-Năsăud
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Adrian-Petru Șanta
El. paštas: achizitii.publice@primariabistrita.ro
Telefonas: +40 263224917/+40 263223923
Faksas: +40 263237323/+40 263224706
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.primariabistrita.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100088477
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Lucrări de execuție privind reabilitarea termică a blocurilor de locuințe aferente celor 4 obiective de investiții din cadrul proiectului: „Îmbunătățirea eficienței en […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Nuorodos numeris: 4347569_2020_PAAPD1116024
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45321000 Šiluminės izoliacijos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe ce fac obiectul prezentei proceduri au fost elaborate documentațiile tehnico-economice care prevăd lucrările necesare a fi efectuate pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe și asigurarea climatului interior impus de cerintele minimale de confort ale imobilelor prin izolarea termică a acestora, respectiv completarea fațadelor exterioare ale acestora cu un strat special termoizolant care are drept scop creșterea performanței energetice a acestor blocuri de locuințe.

Documentațiile tehnice au fost depuse pentru finanțare, au fost acceptate și s-a semnat contractul de finanțare nr. 3821 din 21.2.2019.

Pentru realizarea lucrărilor de reabilitare termică a celor 4 blocuri de locuințe din cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 14”, lucrări care fac obiectul contractului de finanțare mai sus menționat, este necesară încheierea unui contra […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 4 197 976.21 RON
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO112 Bistriţa-Năsăud
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Municipiul Bistrita.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Blocurile de locuințe/obiectivele de investiții din municipiul Bistrița, care fac obiectul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 14” sunt următoarele:

— reabilitarea termică a blocului de locuințe din mun. Bistrița, Str. Emil Gârleanu nr. 19,

— reabilitarea termică a blocului de locuințe din mun. Bistrița, Str. Andrei Mureșanu, bl. 6,

— reabilitarea termică a blocului de locuințe din mun. Bistrița, Str. Avram Iancu nr. 4,

— reabilitarea termică a blocului de locuințe din mun. Bistrița, Calea Moldovei nr. 12.

Aceste blocuri de locuințe au fost construite înainte de anul 1990 și au proprietăți termice scăzute, cu cerințe anuale medii pentru încălzire, cuprinse între 140-220 kwh/m2/an.

Lucrările de intervenție propuse privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, au ca scop reducerea cu minim 40 % a consumului de energie pentru încălzire și atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire sub 100 kwh/m2/an, pentru zona climatică specifică municipiului Bistrița.

Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost elaborate documentațiile tehnico-economice care prevăd lucrările necesare a fi efectuate.

În acest sens, au fost promovate obiectivele de investiții din cadrul proiectului: „Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Bistrița 14”, cuprinse în contractul de finanțare nr. 3821/21.2.2019, cod SMIS 119586.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Proiect “Îmbunatațirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Bistrița 14”, cod SMIS 119586. Program: POR 2014-2020, Axa prioritară 3 –Sprijinirea tranziției c... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

A. Motive de excludere: ofertantii, tertii sustinatori (daca este cazul) si subcontractantii (daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor privind situatia personala: se va completa DUAE de catre ofertanti, subcontractanti, terti sustinatori, dupa caz, cu informatiile aferente situatiei lor si vor anexa acordul de asociere/angajamentul de sustinere/acord de subcontractare (după autentificare, fiecare operator economic va completa direct în SEAP formularul DUAE deja configurat de autoritatea contractantă).

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative sunt:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz;

B. Evitarea conflictului de interese: ofertantii/tertii sustinatori (daca este cazul) si subcontractantii (daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: declaratia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de la art. 60 din Legea 98/2016 va fi completata si depusa de toti participantii la procedura (ofertant/asociat/tert sustinator/subcontractant) odată cu depunerea documentelor de calificare – completare Formular 2.

Persoane cu functii de decizie:

1) Cretu Ovidiu Teodor, primar;

2) Muthi Adrian Gelu, consilier local/viceprimar;

3) Niculae Cristian Marius, consilier local/viceprimar;

4) Cerceja Elena, inspector;

5) Scurtu Nicolae, director executiv;

6) Cincea Dumitru Matei, director executiv;

7) Ivascu Lia, director executiv;

8) Cocesiu Liliana Alunita, director executiv;

9) Filipoi Leontin, sef serviciu;

10) Bulcu Coralia Cornelia, consilier juridic;

11) Andreies Cristina, consilier juridic;

12) Ciosan Marius, inspector;

13) Popescu Mihaela Liana, sef serviciu;

14) Rus Radu Vasile, sef serviciu;

15) Moldovan Angela, consilier;

16) Papoi Ioan, consilier;

17) Șanta Adrian Petru, consilier;

18) Varjan Cornelia, inspector;

19) Peter Anna Julia, consilier;

20) Grecu Elena, consilier;

21) Știrbu Andreea Smaranda, inspector.

Precizari:

1) Necompletarea formularului DUAE pus la dispoziție în SEAP în cadrul ofertei de către ofertanți/asociați/terți susținători/subcontractanți, după caz, duce la respingerea ofertei ca inacceptabilă;

2) Nesemnarea ofertei şi a documentelor care o însoțesc cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat duce la respingerea ofertei ca inacceptabilă.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, respectiv obiectul cont […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Proportia de subcontractare. Operatorii economici participanți la procedură au obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze, procentul de subcontractare precum și datele de recunoaștere/identificare ale subcontractanților propuși. Subcontractantul/subcontractanții propuși de către ofertant au obligația de a completa formularul DUAE cu datele proprii, precizând lucrările pe care le va/vor executa, precum și procentul aferent acestora.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Operatorii economici participanți la procedură vor prezenta o listă a principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor, perioadelor de execuție şi beneficiarilor, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privaţi. Operatorii economici participanți la procedură trebuie să facă dovada că au executat/dus la bun sfârșit în ultimii 5 ani (calculați prin raportare la data limită de depunerea ofertei) lucrări similare în baza unui contract sau cel mult 3 contracte de lucrări, a căror valoare însumată să fie de minim 4 000 000 RON, fără TVA. Prin lucrări similare se înțelege lucrări de construire și/sau extindere și/sau renovare și/sau modernizare și/sau reabilitare și/sau reparații capitale aferente unor construcții civile cel puțin din categoria de importanță C, în conformitate cu prevederile H.G. 766/1997. Nivelul minim impus, respectiv 4 000 000 RON, fără TVA, este mai mic decât valoarea estimată, deci se respectă principiul proporționalității.

Precizări:

1) În cazul în care, în cadrul contractului/contractelor prezentate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară sunt și lucrări care nu au legătură cu tipul de lucrări similare solicitate, ofertantul va prezenta gama de lucrări executate în baza contractului cu care își susține experiența similară (se vor prezenta documente relevante din care să rezulte lucrările executate de ofertant, perioada de execuție și valoarea acestora exprimată în lei fără TVA);

2) La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de lucrări executate, respectiv valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și activitățile/categoriile de lucrări pentru care a fost responsabil în execuția lucrărilor.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Completarea în formularul DUAE a informațiilor solicitate. Odată cu formularul DUAE se va/vor prezenta și acordul/acordurile de subcontractare încheiate. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. De asemenea, la încheierea contractului de achiziție publică, la solicitarea autorității contractante, se va/vor prezenta contractul/contractele încheiat/e între ofertant si subcontractant/subcontractanții nominalizați în ofertă, în concordanță cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se va/se vor constitui în anexe ale contractului de lucrări.

Se va completa DUAE cu informatii ce descriu nivelul de experienta prin raportare la contractele prestate in trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata. Documentele care confirmă executarea lucrărilor similare sunt copii ale contractelor de lucrări similare/informații edificatoare din contractele de lucrări. Acestea vor fi însoțite de: certificări de bună execuție din partea beneficiarilor pentru contractele prezentate ca experiență similară, copii ale proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/procese-verbale de recepție finală întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucrărilor care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu. Notă: în cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată de terț (conform art. 182-184 din Legea 98/2016), atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm din partea acestuia (împreună cu documente anexă la angajament, transmise de către terț/terți susținători, din care să rezulte modul efectiv în care se materializează susținerea), angajament care se va depune odată cu completarea formularului DUAE.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 11/03/2020
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Rumunų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 11/07/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 11/03/2020
Vietos laikas: 15:00
Vieta:

In SEAP.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic, care se va descărca gratuit de la adresa: www.digisign.ro/servicii/digisigner

În vederea completării formularului DUAE: ofertanții vor completa în SEAP, după autentificare, în mod direct, în secțiunea dedicată formularul DUAE deja configurat de autoritatea contractantă pentru procedura în cauză. De asemenea, răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare de către fiecare participant.

În conformitate cu legislatia în vigoare (O.U.G. nr. 146/2002, cu modificările ulterioare, privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului), operațiunile de încasări și plăți între institutiile publice și agenți economici se vor derula numai prin conturi deschise la Trezoreria Statului, fiind obligatoriu pentru contractant să aibă deschis un astfel de cont la trezoreria în a cărei rază teritorială are sediul.

Valoarea totala estimata a achizitiei este compusa din suma valorilor estimate pentru fiecare obiectiv de investitie/bloc de locuinte, dupa cum urmeaza:

— reabilitarea termica a blocului de locuinte din mun. Bistrita, Str. Emil Gîrleanu nr. 19 cu o valoare estimata de 877 981,52 RON fara TVA,

— reabilitarea termica a blocului de locuinte din mun. Bistrita, Str. Andrei Muresanu, bl. 6 cu o valoare estimata de 828 549,92 RON fara TVA,

— reabilitarea termica a blocului de locuinte din mun. Bistrita, Str. Avram Iancu nr. 4 cu o valoare estimata de 1 161 147,00 RON fara TVA,

— reabilitarea termica a blocului de locuinte din mun. Bistrita, Calea Moldovei nr. 12 cu o valoare estimata de 1 330 297,77 RON fara TVA.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: București
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745
Interneto adresas: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Prezenta procedura se poate contesta in conditiile Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Compartimentul Juridic și Evidență Documente din cadrul Primăriei Municipiului Bistrița
Adresas: Piața Centrală nr. 6, jud. Bistrița-Năsăud
Miestas: Bistrița
Pašto kodas: 420040
Šalis: Rumunija
El. paštas: primaria@primariabistrita.ro
Telefonas: +40 263223923
Interneto adresas: www.primariabistrita.ro
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
29/01/2020