Diensten - 501933-2017

16/12/2017    S242

België-Brussel: Op bewijs gebaseerde verbeteringen voor de tenuitvoerlegging van de vogel- en habitatrichtlijnen: systematische beoordeling en meta-analyse

2017/S 242-501933

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3128
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Op bewijs gebaseerde verbeteringen voor de tenuitvoerlegging van de vogel- en habitatrichtlijnen: systematische beoordeling en meta-analyse

Referentienummer: ENV.D.3/SER/2017/0038
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Een geschiktheidscontrole van de vogel- en habitatrichtlijnen (natuurrichtlijnen) wees op hiaten in de kennis en onvoldoende toegang tot informatie. Dit staat het bereiken van de doelstellingen van de richtlijnen in de weg. In overeenstemming met het actieplan moet deze opdracht na de geschiktheidscontrole de relevante kennis, bewijzen, instrumenten, benaderingen en goede praktijken bundelen onder 2 aandachtsgebieden en de toegang tot informatie voor deze gebieden verbeteren om de prestaties van de natuurrichtlijnen te versterken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

extra muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare oproep tot inschrijving: dienstverlening. Enkelvoudige opdracht van 30 maanden.

De contractant moet wetenschappelijke gegevens, informatie, bewijzen, bronnen, methoden, benaderingen, instrumenten en strategieën verzamelen en verstrekken voor 2 aandachtsgebieden A en B. Dit omvat voorbeelden van goede praktijken en casestudy‘s van de EU-lidstaten (en erbuiten):

A. Betere beschikbaarheid van gegevens, informatie en kennis inzake habitats, soorten en locaties.

Gegevens die nodig zijn voor beoordelingen van de staat van instandhouding zoals vastgesteld in de habitat- en vogelrichtlijnen.

Gegevens die nodig zijn voor de aanwijzing en het beheer van locaties.

B. Wetenschappelijke ondersteuning voor de succesvolle tenuitvoerlegging van Natura 2000.

Doeltreffendheid en effect van beheer- en herstelmaatregelen –op basis van de huidige kennis over de ecologische eisen van soorten en habitats -

... met betrekking tot de toestand van habitats en soorten op lokaal niveau.

... met betrekking tot de staat van instandhouding en tendensen op netwerkniveau.

Samenhang en connectiviteit van het netwerk.

De bijdrage van het Natura 2000-netwerk voor het behoud of de verbetering van ecosysteemdiensten.

Specifieke taken:

1. Het verzamelen en analyseren van wetenschappelijke gegevens en informatie, het beantwoorden van de vragen die worden gesteld onder gebieden A en B in de technische specificaties, het raadplegen en betrekken van, voornamelijk, de wetenschappelijke gemeenschap/relevante wetenschappelijke netwerken, alsook andere gemeenschappen van belanghebbenden die betrokken zijn bij het verzamelen en verstrekken van kennis en bewijzen ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de natuurrichtlijnen.

2. Het overleggen over en bespreken van de voorlopige resultaten en bevindingen van taak 1, met inbegrip van 1 workshop voor elk van de aandachtsgebieden A en B en andere activiteiten.

3. Voor elk van de aandachtsgebieden A en B moet de contractant een onlinehandboek opstellen dat bestemd is voor alle belanghebbenden die de natuurrichtlijnen ten uitvoer leggen.

Bijkomende taken: aanloopverslag, vergaderingen in Brussel: startvergadering, periodieke vergaderingen met de diensten van de Commissie in Brussel, minstens 1 keer per jaar (de startvergadering buiten beschouwing gelaten).

Te leveren producten:

Aanloopverslag, tussentijds verslag, handboeken, verslagen van workshops, eindverslag. Al deze producten moeten in het Engels worden gesteld en er moeten ontwerpversies worden ingediend bij de Europese Commissie voor opmerkingen voor de definitieve versie wordt goedgekeurd.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dit werd eerder bekendgemaakt in vooraankondiging PB 2017/S 044-079856 van 3.3.2017 met de titel „Naar een betere kennis en toegang tot gegevens voor de tenuitvoerlegging van de vogel- en habitatrichtlijnen” en een begroting van 500 000.00 EUR.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie de aanbestedingsstukken (punten 1.1 en 1.7 van het bestek).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 044-079856
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/02/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/02/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

De Beaulieulaan 5, Salle D, 1160 Brussel, België.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

maximaal 2 vertegenwoordigers per inschrijver mogen de opening bijwonen (geen onkostenvergoeding).

Omwille van organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver uiterlijk 3 werkdagen van tevoren de volledige naam en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordigers verstrekken via: env-tenders@ec.europa.eu

Bij ontstentenis daarvan behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de toegang tot zijn kantoren te weigeren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e), van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EU, Euratom) 2015/1929 van het Europees Parlement en de Raad van 28.10.2015 (Financieel Reglement), kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de initiële overeenkomst, gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht), in geval van nieuwe diensten of werken bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan een initiële opdracht werd gegund, mits deze diensten of deze werken overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van de oorspronkelijke opdracht die na de bekendmaking van een aankondiging van opdracht werd gegund, onder de in lid 4 van artikel 134 gestelde voorwaarden.

De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het adres vermeld in I.3. De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze tijdens de inschrijvingsperiode te controleren op updates en wijzigingen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Een dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/12/2017