Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 502158-2019

Submission deadline has been amended by:  518206-2019
24/10/2019    S206

Hungría-Budapest: Servicios de consultoría en gestión de recursos humanos

2019/S 206-502158

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_57318167
Dirección postal: Lajos utca 80.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1036
País: Hungría
Persona de contacto: Dr. Kopcsó Beatrix
Correo electrónico: kopcso.beatrix@ofa.hu
Teléfono: +36 15552950
Fax: +36 15552929
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.ofa.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.ofa.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001304132019/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001304132019/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: közhasznú tevékenység

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Felnőttképzési programok

Número de referencia: EKR001304132019
II.1.2)Código CPV principal
79414000 Servicios de consultoría en gestión de recursos humanos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Vállalkozási szerződés az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók növelésére a felnőttképzés finomhangolásával

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79313000 Servicios de verificación de comportamiento
79414000 Servicios de consultoría en gestión de recursos humanos
79419000 Servicios de consultoría en evaluación
79633000 Servicios de desarrollo del personal
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Código NUTS: HU321 Hajdú-Bihar
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Budapest és Hajdú-Bihar megye

II.2.4)Descripción del contrato:

A program célja:

A felnőttképzési program indítása azért indokolt, hogy 20-60 ezer addicionális munkavállaló kihelyezhető legyen az elsődleges munkaerőpiacra. A program célja:

– A felnőttképzés vállalati igényekre való alapozása

– A képzési helyzet javítása, ami magában foglalja:

— A jelenlegi problémák és megoldási javaslatok kidolgozását

— 1 megyében (Hajdú-Bihar megye) és 2 kiválasztott szakmában célzott képzések indítását

— A pilóta programok kiterjesztését

— Az országos kiterjesztés megtervezését.

A pilóta projekt keretében a kiválasztott külső szakmai partner és a közszférában dolgozó munkatársak együtt dolgoznak. Az együttműködés során a közszférában dolgozó munkatársak megfelelő edukációban részesülnek, képesek lesznek arra, hogy a projekt országos kiterjesztésekor a felnőttképzés hatékonysága munkájuk segítségével számottevően javuljon. A külső szakmai partner feladata, hogy (a) a projekt végére képes legyen kifejleszteni és bevezetni a felnőttképzés kapcsán használt hatékony eszközrendszert, (b) kidolgozni a visszamérés módszertanát, majd azt finomítani, illetve (c) megteremteni annak a lehetőségét, hogy a közszférában dolgozó munkatársak alkalmasak legyenek a szakmai munka folytatására.

A felnőttképzési program három jól elkülöníthető és egymásra épülő szakaszra bontható.

A program ütemterve erősen meghatározott. A felnőttképzési program kivitelezésére 24 hét áll rendelkezésre, ebből:

— 5 hét diagnosztika és dizájn

— 12 hét pilóta program és kiterjesztés

— 7 hét vezetői támogatás.

A program/projekt megvalósításával kapcsolatos követelmények:

A felnőttképzési rendszer piaci igényeknek megfelelő átalakítása kapcsán számos feltétel egyidejű fennállása szükséges. A külső szakmai partnernek rendelkeznie kell (a) megfelelő szintű infrastrukturális háttérrel, (b) edukációs gyakorlattal, illetve (c) olyan készségekkel, amelyek megkönnyítik az érintett állami és nem állami szereplők közötti kommunikációt, azaz meg kell felelnie a koordinációs követelményeknek. Ezek a feltételek szilárd alapot jelentenek ahhoz, hogy a nemzetközi legjobb gyakorlat megismerésével és átemelésével hazánkban is mind többen tudjanak az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni, illetve magasabb hozzáadott termelésű munkát végezni.

A program/projekt végtermékei:

A program eredményességét illetően meghatározó, hogy a vállalt 20-60 ezer addicionális munkavállaló helyezkedjen el az elsődleges munkaerőpiacon. Ebben a folyamatban hat olyan szakasz/pont azonosítható, amelyek számottevő hatást gyakorolnak a felnőttképzési program eredményességére, illetve a ma még fojtogató feszültségek kezelésére.

– Jelenlegi helyzet diagnosztikája - kínálat

— Jelenlegi képzések áttekintése (eredményesség, költségek)

— Fő kihívások azonosítása

— Képzendők felmérése

– Vállalati igények felmérése - kereslet

— A jelenlegi és várható képzési igények felmérése

— Szűk keresztmetszetek azonosítása (pl. Curriculum, képzési kapacitás és minőség, költségvetés)

– Működési modell

— A képzési rendszerben az egyes szereplők - a navigátorok, a Foglalkoztatási osztályok munkatársai, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), illetve a Pénzügyminisztérium (PM) munkatársai - feladatainak finomhangolása (pl. vállalati igényfelmérés, képzési lista összeállítás)

– Sikeres képzések kialakítása, pilóták

— A felmerülő problémákra választ adó képzési rendszer kialakításához szükséges beavatkozási pontok azonosítása

— 1-2 képzési pilóta kiválasztása (szakterület/munkáltató egy megyében)

— Pilóták elindítása, koncepció finomhangolása (bemeneti kritériumok, curriculum, vállalati partner, kimeneti kritériumok)

— Finomhangolt képzési rendszer kialakítása

— A projektcsapat képzése

– A projektcsapat képzése

— Képességfejlesztő tréningek a csapattagok számára (pl. prezentáció, kommunikáció, coaching)

– Kiterjesztési terv

— Szakterületeken átívelő kiterjesztési terv

— Régiós kiterjesztési terv

— Országos marketing és kommunikációs terv

A részletes műszaki leírás a KD-ban.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 2.1.Az M.2.1. pontra bemutatott szakember előírt témákban szerzett szakmai tapasztalata hónapban, az előírt alkalmassági követelményen, azaz 60 hónapon felül (max. 120 hónap) (0-100 pont) / Ponderación: 8
Criterio de calidad - Nombre: 2.2.Az M.2.2. pontra bemutatott szakember előírt témákban szerzett szakmai tapasztalata hónapban, az előírt alkalmassági követelményen, azaz 36 hónapon felül (max. 72 hónap) (0-100 pont) / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: 2.3.Az M.2.3. pontra bemutatott szakember előírt témákban szerzett szakmai tapasztalata hónapban, az előírt alkalmassági követelményen, azaz 36 hónapon felül (max. 72 hónap) (0-100 pont) / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: 2.4Szakmai felügyeletet ellátó minisztérium (Pénzügyminisztérium) vagy a Kormányhivatalok/Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztálya vagy azonos funkciójú közigazgatási szerv részére folyt.II.2.14.pont / Ponderación: 8
Criterio de calidad - Nombre: 3. Szakmai ajánlat kidolgozottsága (0-100 pont) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 72
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

II.2.5) pont folytatása: 2.4. Szakmai felügyeletet ellátó minisztérium (Pénzügyminisztérium) vagy a Kormányhivatalok/Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztálya vagy azonos funkciójú közigazgatási szerv részére végzett tanácsadási tapasztalattal és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember(ek) bemutatása (max. 5 fő) (0-100 pont)

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (1) bek. (továbbiakban: „Kr.”) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban - az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával - egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be („Kr.” 3.§ -(5)-(6) bek.).

Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.

A „Kr.” 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani az ajánlatban.

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a formanyomtatvány benyújtásával a „Kr.” 4. §-ban előírt módon kell igazolnia előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a „Kr.” 6-7. §-aiban foglaltakra is.

A Kbt. 67. § (3) bek. és a „Kr.” 15. § (1) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a „Kr.” 3. § (3) bek.-ben foglaltaknak megfelelően.

A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a „Kr.” 8-10.§, 12-14. § és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 69. § (7) bek., a Kbt. 74. § (1) bek. és a Kbt. 64. § (öntisztázás) is megfelelően irányadó.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

A „Kr.” 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzésről szóló nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.

A „Kr.” 1.§ (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. („Kr.”) 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor - az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával - - egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a „Kr.” 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P/1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a „Kr.” 19.§ (1) bek. a) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja a cégkivonatban szereplő (és a vizsgált időszakban megszűnt) valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:

— a pénzforgalmi számla (számlák) száma,

— a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i),

— a pénzforgalmi számláján (számláin) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás (Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).

P/2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a „Kr.” 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (tanácsadás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(8), (12) bekezdéseire.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Alkalmatlan az ajánlattevő,

P/1. ha a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás fordult elő;

P/2. ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (tanácsadás) származó nettó árbevétele évente nem érte el legalább a 120 millió Ft-ot.

A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak (P.1.) a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 65.§ (7) alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65.§ (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a „Kr.” 19. § (3) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

A „Kr.” 1.§ (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

A 321/2015 (X.30.) Korm.rend. („Kr”) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor - az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával - - egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban előírt alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a „Kr.” 2.§ (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M/1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a „Kr.” 21.§ (3) bek. a) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 év (72 hónap) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szolgáltatásainak ismertetését a „Kr.” 22. § (1) bek. előírásai szerint.

A „Kr.” 21. § (3a) bek. alapján Ajánlatkérő 6 év (72 hónap) teljesítéseinek igazolását írja elő és a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Irányadók a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11)-(12) bek.-ei is.

Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza legalább: a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciá(k)ból az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie.

A referencia teljesítése kapcsán Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a „Kr.” 21/A. §-ra és 22.§ (5) bek-re!

A referencia akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 6 éven (72 hónapon) belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja erre az időszakra esik („Kr.” 22.§ (4) bek.)

M/2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és „Kr.” 21.§ (3) bek. b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát kell csatolni azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági követelmény pontos számának megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Az előírt végzettség az iskolai oklevél, a szakmai gyakorlat a szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának egyszerű másolatban történő benyújtásával igazolandó. A szakmai önéletrajzban az előírtak szerint projektenként meg kell adni a szakmai tapasztalattal érintett témákat.

Csatolni kell a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait.

M/3. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja, és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. h) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 2 évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatás cégszerűen aláírt nyilatkozattal történő bemutatása az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő részéről.

A Kbt. 67.§ (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak (M.1.) a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

Irányadók a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11)-(12) bek-ei. is és a „Kr.” 1.§ (7) bek.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban)

M/1.1. min. 1 db, munkaügyi hivatal vagy azzal azonos funkciójú közig.-i szerv részére végzett tanácsadás tárgyú referenciával, amelynek célja az adott szerv foglalkoztatási osztályának átalakítása -volt;

M/1.2. min. 1 db szakképzésre és felnőttképzésre irányuló tanácsadás tárgyú referenciával, amelyet németországi kormányzati szervnek végeztek;

M/1.3. min. 1 db, gazdaságfejlesztés területén nyújtott tanácsadás tárgyú referenciával, amely az adott térségben működő képzési rendszer áttekintésének vizsgálatát is magában foglalta;

M/1.4. min. 1 db tanácsadás tárgyú referenciával, amely az adott térségben működő „élethosszig tartó tanulás” koncepcióját tartalmazó oktatási rendszerének vizsgálatát is magában foglalta.

Egy referenciaigazolás az előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható, ha abból az előírt minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontja alapján a hat éven belül befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

M/2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik min. az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

M.2.1. min. 1 fő szakemberrel, aki közgazdaságtan területén szerzett felsőfokú végzettséggel, valamint összesen min. 5 év szakképzési és felnőttképzési rendszerrel kapcsolatos és foglalkoztatási osztályok számára végezett tanácsadó szakmai tapasztalattal rendelkezik, és ezalatt az idő alatt az alábbi területek mindegyikén végzett tanácsadói munkát:

— transzformációs programok,

— gazdaságfejlesztés,

— stratégiaalkotás

M/2.2. min. 1 fő szakemberrel, aki felsőfokú Master of Business Administration vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint min. 3 év szakképzési és felnőttképzési rendszerrel kapcsolatos és foglalkoztatási osztályok számára végzett tanácsadó tapasztalattal rendelkezik, és ezalatt az idő alatt alábbi területek mindegyikén végzett tanácsadói munkát

— transzformációs programok,

— gazdaságfejlesztés,

— stratégiaalkotás

M/2.3. min. 1 fő szakemberrel, aki felsőfokú Master of Business Administration vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint min. 3 év szakképzési és felnőttképzési rendszerrel kapcsolatos és foglalkoztatási osztályok számára végzett tanácsadó tapasztalattal rendelkezik, és ezalatt az idő alatt alábbi területek mindegyikén végzett tanácsadói munkát:

— gazdaságfejlesztés,

— stratégiaalkotás,

— foglalkoztatási osztályok átalakítása

Valamennyi szakember esetében az egyenértékű végzettséggel való rendelkezés esetén az egyenértékűség egyértelmű igazolása ajánlattevő kötelezettsége.

Egy személy egy pozícióba jelölhető a fentiek közül, az átfedés nem megengedett.

A Kbt. 65.§ (10) bek. alapján: Ajánlatkérő előírja, hogy az M.2.1. pont szerinti, és az M.2.2., M.2.3. pont szerinti feladatokat maga az ajánlattevő, vagy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyike végezze el. Ezen alkalmassági feltételek igazolásához tehát ajánlattevő más szervezet kapacitására nem támaszkodhat, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

MBA (Master of Business Administration): az üzleti területen akkreditált mesterszak. A menedzsment diszciplínák elméleti alapjainak és gyakorlati kérdéseinek oktatásával a gazdasági jellegűtől eltérő alapvégzettséggel kapcsolatos szaktudás.

Azzal egyenértékűnek tekinthető minden olyan képzés, amely a menedzsment területén az üzleti, menedzseri, illetve vezetői tevékenységek végzésére készíti fel a hallgatókat.

M/3. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 2 év mindegyikében min.15 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal és min. 1 fő vezető tisztségviselővel.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A teljesítés igazolása: a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján.

Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2), a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdés szerint a teljesítést és annak igazolását követően a helyesen kiállított (rész)számla kiállításától számított 30 napon belül történik. A nyertes a teljesítés során havonta arányos mértékben jogosult részszámlát benyújtani.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó főbb jogszabályok:

— 2015. évi CXLIII. törvény

— 2013. évi V. törvény

— 2017. évi CL. törvény

Késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után a nettó vállalkozói díj 0,2 %-a.

Hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 1 %-a.

A szakmai ajánlatban foglaltak megsértésének esetére kikötött kötbér mértéke: a nettó vállalkozói díj 2 %-a

Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 25 %-a.

Irányadó a Kbt. 27/A. § -a.

A részletes fizetési feltételek a KD-ban.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/11/2019
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/11/2019
Hora local: 13:00
Lugar:

EKR

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Az elektronikus bontás szabályait az e-Kr. 15. §-a tartalmazza.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást az EKRr. alapján létrehozott elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) folytatja le. Az ajánlat elkészítésének alapja az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) publikált dokumentumok. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, olvasható, nem szerkeszthető pdf formátumban. Az ajánlat összeállítása során ajánlattevőknek figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. § (1) és (3) bek-ben foglaltakra.

2. Az ajánlat követelményeit a dokumentáció (KD) tartalmazza.

3. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban mindennemű kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik. Az EKR-en kívüli kommunikáció joghatás kiváltására nem alkalmas!

4. A Kbt. 71. § (6) alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.

5. Az ajánlatban csatolni kell:

— Kbt.66.§ (6) a) és b) szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalom esetén is,

— Kbt.66.§ (2) szerinti kifejezett nyilatkozatot EKR űrlapon,

— Kbt.67.§ (4) szerinti nyilatkozatot EKR űrlapon,

— Kbt.65.§ (7) szerinti nyilatkozatot

6. A P.1.-P.2. és M.1.-M.3. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

7. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes legkésőbb a szerződéskötéskor és a szerződés teljesítése során folyamatosan rendelkezzen további max. 5 fő, felsőfokú végzettséggel bíró szakértővel, akik nem lehetnek átfedésben az M.2. pontban bemutatott szakemberekkel, és az értékelésre bemutatott szakemberekkel. Az 5 főt a nyertesnek legkésőbb a szerződéskötéskor a dokumentációban előírt módon igazolnia kell.

8. A jelen eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, és amelynek az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Mértéke 1 000 000 HUF. Az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a dokumentációban előírt módokon.

A biztosíték rendelkezésre bocsátását (teljesítését) igazoló dokumentumot (a dokumentáció részletesen bemutatja) befűzés nélkül kell az ajánlathoz zárt borítékban csatolni.

Ajánlati biztosíték befizetésének helye: pénzügyi intézmény vagy pénzügyi szolgáltató

Ajánlatkérő számlaszáma: 10032000-00320755-00000017

A befizetés igazolási módja: a befizetést igazoló okirat benyújtása.

9. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték.

10. A módszerek ismertetése, mellyel Ajánlatkérő megadja a pontszámokat: Az 1. szempont (ajánlati ár (nettó HUF) esetében a Közbeszerzési Hatóság 2019.06.04-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás, a 2. szempont alszempontjai esetében az Útm. 1. sz. melléklet A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás, a 2.1.-2.4. alszempontok ajánlati elemeinek legkedvezőbb szintje, melyre, és melynél kedvezőbb vállalásokra egyaránt a felső ponthatárral azonos pont kerül kiosztásra:

— 2.1.: max. 120 hónap tapasztalat

— 2.2.: max. 72 hónap tapasztalat

— 2.3.: max. 72 hónap tapasztalat

— 2.4.: max. 5 fő szakember

3. részszempontnál Útm. 1. sz. melléklet A.2.. pontja szerinti sorbarendezés, utána a VI. A.1.a) pontja szerinti arányosítás.

A fentiek a dokumentációban részletesen szerepelnek.

11. A Kbt. 35. § (8) bek. alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

12. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

13. Ajánlati kötöttség: Jelen felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség időtartamaként megadott 2 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot kell érteni!

14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Balog Tímea, lajstromszáma: 00035

Folyt.:VI.4.3) pontban.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.3) pont folytatása:

15. A szerződéskötés feltétele tanácsadással kapcsolatos tevékenységre érvényes felelősségbiztosítással való rendelkezés, adott esetben a meglévő kiterjesztésével, ami min. 350 000 000 HUF/év, és min. 100 000 000 HUF/káresemény mértékű.

16. Az eljárás feltételes a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján: a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását biztosító támogatási szerződés módosítások megkötése (aláírása) és hatályba lépése a feltétel.

17. A Kbt. 135.§ (12) bek. alapján az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésének feltétele a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását biztosító támogatási szerződés módosítások megkötése (aláírása) és hatályba lépése.

18. Az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésnek feltétele továbbá, hogy a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésének megfelelően a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében a Miniszterelnökség közbeszerzési jogi szempontú ellenőrzése során támogató tartalmú vagy feltétellel támogató tartalmú tanúsítványt ad ki, utóbbi esetben meghatározva azokat a feltételeket, illetve megjelölve azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén az összegezés jogszerű.

19. A benyújtandó nyilatkozatokra vonatkozó információk részletesen a Közbeszerzési dokumentum - Tájékoztatás az ajánlattevőknek c. dokumentumban találhatók.

20. A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):

Az egymásra épülő feladatok ellátása nem adható több kézbe a feladat komplex jellegére tekintettel, azaz egy koncepció mentén lehet kialakítani a programot. A szolgáltatás természete tehát nem teszi lehetővé részajánlattételi lehetőség biztosítását.

21. A közbeszerzési eljárás külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatandó.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/10/2019