Servizi - 502189-2018

14/11/2018    S219

Polonia-Świlcza: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

2018/S 219-502189

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2018/S 215-492371)

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Świlcza
Indirizzo postale: Świlcza 168
Città: Świlcza
Codice NUTS: PL823 Rzeszowski
Codice postale: 36-072
Paese: Polonia
Persona di contatto: Ewa Dziedzic
E-mail: przetargi@swilcza.com.pl
Tel.: +48 178670135
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.bip.swilcza.com.pl

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza

Numero di riferimento: RGI.271.58.2018
II.1.2)Codice CPV principale
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
09/11/2018
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 215-492371

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: III.1.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
anziché:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

6.2.2. sytuacja ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN.

Ciąg dalszy z sekcji III.1.1):

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie - zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b) Jednolity Dokument, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty.

Te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

c) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt.

8.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.8.7 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:

— w pkt. 8.7.1 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 6.2 SIWZ,

— dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy z Sekcji VI. 3):

8.15. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 8 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one aktualne.

8.16. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 8.15 SIWZ są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 PLN

20.4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:

1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w okresie od podpisania umowy do dnia zakończenia umowy, na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych),

2) dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto umowy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

Szczegółowe inf. dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w Rozd 6-10 SIWZ.

Termin 2 m-cy miesięcy określ w Sekcji IV.2.6) to 60 dni.

Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrować zgodnie z Instrukcją użytkownika miniPortalu i przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Zamawiającego tj. /UGSwilcza/SkrytkaESP, znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl) udostępnionej również na miniPortalu. Szczegółowe informacje na temat złożenia oferty zostały zawarte w Rozd 11 i 14 SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2018 r. o godz. 11:00.

leggi:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

6.2.2. sytuacja ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN.

Ciąg dalszy z sekcji III.1.1):

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie - zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

b) Jednolity Dokument, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

c) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:

— w pkt. 8.7.1 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 6.2 SIWZ,

— dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy z Sekcji VI.3):

8.15. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 8 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one aktualne.

8.16. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 8.15 SIWZ są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 PLN

20.4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:

1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w okresie od podpisania umowy do dnia zakończenia umowy, na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych),

2) dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto umowy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

Szczegółowe inf. dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w Rozd. 6-10 SIWZ.

Termin 2 m-cy miesięcy określ w Sekcji IV.2.6) to 60 dni.

Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrować zgodnie z Instrukcją użytkownika miniPortalu i przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Zamawiającego tj. /UGSwilcza/SkrytkaESP, znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl) udostępnionej również na miniPortalu. Szczegółowe informacje na temat złożenia oferty zostały zawarte w Rozd. 11 i 14 SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 13.12.2018 r. o godz. 11:00.

Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
anziché:
Data: 12/12/2018
Ora locale: 11:00
leggi:
Data: 13/12/2018
Ora locale: 11:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Warunki otwarcia ofert
anziché:

Data: 12/12/2018

Czas lokalny: 11:30

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2018 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego:

(...)

leggi:

Data: 13/12/2018

Czas lokalny: 11:30

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2018 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego:

(...)

VII.2)Altre informazioni complementari: