Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 502205-2019

Submission deadline has been amended by:  569996-2019
24/10/2019    S206

Eslovaquia-Bratislava: Servicios relacionados con la gestión

2019/S 206-502205

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Número de identificación fiscal: 00166260
Dirección postal: Chlumeckého 2
Localidad: Bratislava-mestská časť Ružinov
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Código postal: 820 12
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Martin Nociar
Correo electrónico: martin.nociar@geodesy.gov.sk
Teléfono: +421 20816063
Fax: +421 243428130
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/676
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/676
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/920
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/920
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odborné konzultačné služby - Komplexná podpora riadenia IT projektov (opakované VO)

Número de referencia: OESM-4551/2019/679
II.1.2)Código CPV principal
79420000 Servicios relacionados con la gestión
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je poskytovanie odborných konzultačných služieb - komplexnej podpory riadenia IT projektov vrátane riadenia kvality a strategického prehodnotenia a plánovania informačných systémov na obdobie 48 mesiacov

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 826 000.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
72100000 Servicios de consultoría en equipo informático
72224000 Servicios de consultoría en gestión de proyectos
72227000 Servicios de consultoría en integración de software
72228000 Servicios de consultoría en integración del equipo informático
72222000 Servicios de planificación y revisión estratégica de sistemas de información o de tecnología de la información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava-mestská časť Ružinov, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákazky je poskytovanie odborných konzultačných služieb - komplexnej podpory riadenia IT projektov vrátane riadenia kvality a strategického prehodnotenia a plánovania informačných systémov na obdobie 48 mesiacov. Predmetom zákazky je zabezpečenie odborných poradenských služieb v oblasti riadenia komplexných IT projektov, IT stratégie, služieb IT organizácie a informačnej bezpečnosti.

Odborné poradenské služby sa budú poskytovať najmä pre zabezpečenie plnenia strategických úloh a rozvojových zámerov verejného obstarávateľa týkajúcich projektov ESKN a ZBGIS a pre zabezpečenie činností a úloh verejného obstarávateľa súvisiacich so zaistením trvalej udržateľnosti prostredníctvom bezporuchovosti, spoľahlivosti, bezpečnosti a efektívnosti prevádzky.

Súčasťou predmetu zákazky sú ďalej odborné poradenské služby pre verejného obstarávateľa pri ďalších pripravovaných IT projektoch súvisiacich s budovaním eGovernmentu, najmä z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a Operačného programu Efektívna verejná správa.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 826 000.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).

2. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO.

3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ZVO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.

4. Podľa § 39 ods. 1 ZVO možno splnenie podmienky účasti preukázať jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED), ktorým môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.

5. Ak uchádzač nepoužije za účelom preukázania splnenia podmienok účasti JED, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa ZVO na základe dokladov predložených uchádzačom podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO.

6. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)).

7. Verejný obstarávateľ má oprávnenia získavať doklady iba podľa § 32 ods. 1 písm. a) a e). V prípade, ak má uchádzač záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil hore uvedené doklady § 32 ods. 1 písm. a) a e) musí kompletne vyplniť formuláre potrebné pre získanie predmetných dokumentov a podpísať ich EID oprávnenej osoby alebo zar. konverziou a predložiť v ponuke.

Formuláre sú na tejto linke: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html

Ostatné dokumenty podľa § 32 verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť.

8. Štátny občan Slovenskej republiky, občan členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ nie sú povinní dokladovať výpis z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (t. j. doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní). Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpis registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, verejný obstarávateľ je oprávnený požiadať o predloženie výpisu z príslušného zdrojového registra v listinnej podobe.

9. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.

10. Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) ZVO alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. d) až g) ZVO je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy uvedenú v bode 30.7 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:

Trvanie rámcovej dohody nepresiahne štyri roky.

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/11/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 30/09/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/11/2019
Hora local: 10:30
Lugar:

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava-mestská časť Ružinov, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Na otváraní ponúk je uchádzač oprávnený zúčastniť sa prostredníctvom svojho/svojich štatutárneho/štatutárnych orgánu/orgánov, resp. môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1.Toto verejné obstarávanie bude prebiehať podľa § 66 ods. 7 ZVO prostredníctvom systému EO EKS a je prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle (URL) https://eo.eks.sk/.

Podrobné informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. V dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania, ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu ZVO základné podmienky používania elektronickej podpory procesov vo verejnom obstarávaní najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných

Údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Odkaz na webovú stránku: https://ppvo.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10

2.Zábezpeka ponuky sa vyžaduje; informácie k podmienkam a spôsobu zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/920. V profile verejného obstarávateľa sa zároveň uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na elektronickej tabuli.

4. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, VO bezodkladne oznámi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk zverejnenej na Elektronickej tabuli a v záložke Lehoty predmetných súťažných podkladov v rámci predmetnej zákazky za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EO EKS dostatočne vopred.

5.JED - v prípade, že sa uchádzač rozhodne nahradiť doklady preukazujúce podmienky účasti JEDom, môže použiť formulár, ktorý tvorí samostatnú prílohu súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti). V prípade, že požadované doklady sú pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uchádzač uvedie v JED-e informácie potrebné na prístup do týchto databáz, najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania, kedykoľvek v priebehu postupu verejného obstarávania žiadať predloženie, či už všetkých dokladov alebo len niektorých, ktoré boli nahradené JED-om. Ak verejný obstarávateľ má k dokladom prístup nebude ich od uchádzača vyžadovať a požadované informácie získa na základe prístupu do elektronickej databázy.

6. Predmetné verejné obstarávanie je podľa písm. d) žiadne z uvedených.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/10/2019