Services - 502273-2019

24/10/2019    S206

Lietuva-Trakai: Gatvių apšvietimo priežiūros paslaugos

2019/S 206-502273

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Trakų rajono savivaldybės administracija
Nacionalinis registracijos Nr.: 181626536
Adresas: Vytauto g. 33
Miestas: Trakai
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pašto kodas: LT-21106
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Aušra Večerinskienė
El. paštas: ausra.vecerinskiene@trakai.lt
Telefonas: +370 52858320
Faksas: +370 52853140
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.trakai.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7038
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=482564
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=482564&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos atnaujinimo ir eksploatavimo paslaugos viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu

Nuorodos numeris: 458053
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
50232100 Gatvių apšvietimo priežiūros paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Privataus subjekto atranka skelbiamų derybų būdu. Projektu „Trakų rajono savivaldybėje esančių gatvių apšvietimo atnaujinimo ir eksploatavimo paslaugos“ siekiama padidinti gatvių apšvietimo viešosios paslaugos Lentvario mieste kokybę ir energijos vartojimo efektyvumą. Šiuo tikslu yra numatoma atnaujinti Lentvario miesto gatvių apšvietimo taškų tinklą: pakeisti neefektyviai elektros energiją šviestuvus ir (arba) atramas, įdiegti apšvietimo adaptyvaus valdymo sistemą, užtikrinti tinkamą gatvių apšvietimą pagal standarto LST EN 13201-2:2016 „Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“ reikalavimus bei vykdyti atnaujintos gatvių apšvietimo sistemos eksploataciją. Projektas vykdomas energetikos bei miesto infrastruktūros srityse pagal Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 152 str. 3 d.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 1 721 298.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
31520000 Šviestuvai ir apšvietimo įranga
50232100 Gatvių apšvietimo priežiūros paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Lentvario seniūnija, Trakų rajonas.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Privataus subjekto atranka skelbiamų derybų būdu. Projektu „Trakų rajono savivaldybėje esančių gatvių apšvietimo atnaujinimo ir eksploatavimo paslaugos“ siekiama padidinti gatvių apšvietimo viešosios paslaugos Lentvario mieste kokybę ir energijos vartojimo efektyvumą. Šiuo tikslu yra numatoma atnaujinti Lentvario miesto gatvių apšvietimo taškų tinklą: pakeisti neefektyviai elektros energiją šviestuvus ir (arba) atramas, įdiegti apšvietimo adaptyvaus valdymo sistemą, užtikrinti tinkamą gatvių apšvietimą pagal standarto LST EN 13201-2:2016 „Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“ reikalavimus bei vykdyti atnaujintos gatvių apšvietimo sistemos eksploataciją. Projektas vykdomas energetikos bei miesto infrastruktūros srityse pagal Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 152 str. 3 d.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Techninis / Lyginamasis svoris: 50
Kaina - Lyginamasis svoris: 50
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 721 298.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 180
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Projekto identifikacijos duomenys: Valdžios subjektui UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ 2018 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. 2018 I-26-373 suteikė sąlyginį įsipareigojimą dėl garantijos išdavimo, kuriuo remiantis Projektui gali būti suteikiama garantija iki 1 634 354,40 Eur ir 80 procentų nuo skolinto kapitalo tinkamų išlaidų Projektui sumos.

II.2.14)Papildoma informacija

Kartu su skelbiamų derybų metu pateiktu galutiniu pasiūlymu dalyvis turės pateikti galutinio pasiūlymo užtikrinimą 12 000,00 EUR (be PVM) sumai. Galutinis pasiūlymas gali būti užtikrinamas laidavimu arba garantija. Suteikti garantiją (laidavimą) gali kredito įstaiga, draudimo bendrovė arba kitas turintis teisę verstis šia veikla juridinis asmuo.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Su paraiška dalyvauti skelbiamose derybose pateikiama:

— kandidato pasirašytas asmenų, turinčių teisę atstovauti kandidatui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį (kandidatas (jeigu jis fizinis asmuo), kandidato vadovas, valdymo organo nariai, priežiūros organo nariai ir pan.), ir asmenų, turinčių teisę surašyti ir pasirašyti kandidato apskaitos dokumentus (buhalteris (-iai) ir pan.), laisvos formos sąrašas,

— paraiška. Pateikti paraišką dalyvauti skelbiamose derybose gali savarankiškas ūkio subjektas arba ūkio subjektų grupė, galintys būti kandidatu, dėl kurio nėra valdžios subjekto nustatytų pašalinimo pagrindų ir kurie atitinka valdžios subjekto nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu dalyvauti skelbiamose derybose kandidatuoja ūkio subjektų grupė: pateikiamoje paraiškoje reikia nurodyti vadovaujantį narį ir vadovaujančiojo nario kontaktinį asmenį. Šiam asmeniui turi būti suteikti įgaliojimai ūkio subjektų grupės vardu atlikti visus pirkimo procedūrų metu reikalingus veiksmus; kartu su paraiška reikia pateikti jungtinės veiklos sutartį, kurioje būtų aiškiai nurodyti kiekvienam ūkio subjektų grupės nariui priskirti įsipareigojimai įgyvendinant projektą. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta solidarioji visų jungtinės veiklos sutarties šalių atsakomybė už prievolių valdžios subjektui arba pagal sutartį netinkamą vykdymą. Nepateikus šios sutarties su paraiška ar pateikus tokią sutartį su trūkumais ir po valdžios subjekto prašymo / priminimo pateikti tokią sutartį / ištaisyti jos trūkumus per nustatytą terminą to nepadarius, paraiška bus atmesta; ūkio subjektų grupę sudarantys subjektai negalės pateikti paraiškos ar dalyvauti skelbiamų derybų procedūrose savarankiškai ar su kitais asmenimis, ar būti kito kandidato subtiekėjais, kurių pajėgumais tas kandidatas grindžia savo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams. Jei nebus laikomasi šio reikalavimo, komisija visas tokias paraiškas ir (arba) pirminius pasiūlymus ir (arba) galutinius pasiūlymus atmes,

— EBVPD,

— konfidencialumo įsipareigojimas,

— Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotų atestatų, suteikiančių teisę verstis elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo darbais,

— 3 (trejų) paskutinių finansinių metų arba laikotarpio nuo kandidato įregistravimo dienos (jei kandidatas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) finansinius metus), ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas kandidatas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepateikti VĮ Registrų centras, teikiami prašomą informaciją nurodantys dokumentai (pažymos, išrašai ar kt.), patvirtinti subjektų, atsakingų už kandidato finansinę atskaitomybę,

— dokumentai, patvirtinantys gebėjimą finansuoti projektą.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Privatus subjektas turi pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio dydis turi sudaryti ne mažiau kaip 5 proc. nuo galutiniame finansiniame pasiūlyme ir pasirašytoje sutartyje nurodomo atlyginimo per visą sutarties galiojimo terminą, realia verte, EUR be PVM. Sutarties įvykdymas gali būti užtikrinamas garantija arba laidavimu. Suteikti garantiją (laidavimą) gali kredito įstaiga, draudimo bendrovė arba kitas turintis teisę verstis šia veikla juridinis asmuo. Kartu su garantija (laidavimu) privatus subjektas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopiją, kuri patvirtina įmokos už garantiją (laidavimą) sumokėjimą.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 25/11/2019
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 4 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 25/11/2019
Vietos laikas: 09:00
Vieta:

104 kab., Trakų r. sav. administracija, Vytauto g. 33, Trakai.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Tiekėjai procedūrose nedalyvauja, pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Adresas: Gedimino pr. 40
Miestas: Vilnius
Pašto kodas: LT-01501
Šalis: Lietuva
Telefonas: +370 52688037
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Ginčai nagrinėjami Įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22/10/2019