Servicios - 502290-2019

Submission deadline has been amended by:  564942-2019
24/10/2019    S206

România-Sibiu: Servicii de arhivare computerizată

2019/S 206-502290

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Județul Sibiu
Număr naţional de înregistrare: 4406223
Adresă: Str. General Gheorghe Magheru nr. 14
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 550185
Țară: România
Persoană de contact: Ganea Radu
E-mail: achizitii@cjsibiu.ro
Telefon: +40 269217733
Fax: +40 269218159
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjsibiu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100257149
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de arhivare electronică și retrodigitalizare în cadrul proiectului „Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune socială. Unitate. Sibiu – Strategia 2030”

Număr de referinţă: 4406223-2019-PAAPD1081802
II.1.2)Cod CPV principal
72252000 Servicii de arhivare computerizată
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului consta în: servicii de arhivare electronică și retrodigitalizare în cadrul proiectului „Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune socială. Unitate. Sibiu – Strategia 2030”, conform cerintelor caietului de sarcini.

Durata contractului: durata de prestare a serviciilor de arhivare electronică și retrodigitalizare în cadrul proiectului „Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune socială. Unitate. Sibiu – Strategia 2030” este de 10 luni de la semnarea contractului de către ambele părți.

Garanția serviciilor va fi de 12 luni de la recepția la terminarea prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 16 zile, conform sectiunii I.3) din prezenta fisa de date. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare sunt adresate in termenul stabilit prin prezenta fisa de date, autoritatea contractanta [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 500 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Judetul Sibiu.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului consta în: servicii de arhivare electronică și retrodigitalizare în cadrul proiectului „Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune socială. Unitate. Sibiu – Strategia 2030”, conform cerintelor caietului de sarcini.

Durata contractului: durata de prestare a serviciilor de arhivare electronică și retrodigitalizare în cadrul proiectului „Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune socială. Unitate. Sibiu – Strategia 2030” este de 10 luni de la semnarea contractului de către ambele părți.

Garanția serviciilor va fi de 12 luni, de la recepția, la terminarea prestării serviciilor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienţa managerului de proiect. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienţa specialist date. / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienţa arhivistului. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 22
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Sustenabilitate.Inovare.Bunăstare.Incluziune socială.Unitate.Sibiu-Strategia 2030

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

I. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE la secțiunea corespunzătoare cerinței. De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— alte documente edificatoare, dupa caz;

II. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE la secțiunea corespunzătoare cerinței. De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestui certificat;

B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora;

III. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE la secțiunea corespunzătoare cerinței;

IV. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator, va prezenta o declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) lit. a), lit. d) si lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achizitii publice – „Implicare directa sau indirecta in pregatirea acestei proceduri de achizitii publice” – „Incetarea anticipata, daune-interese sau alte sanctiuni comparabile” – „Vinovat de interpretarea eronata, nedivulgarea de informatii, incapacitatea de a furniza documentele necesare si obtinere de informatii confidentiale referitoare la aceasta procedura”. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator, va prezenta [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat.

Cerinţa 1. Experiență similară. Cerinta nr. 1: lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit/a realizat in ultimii 3 ani servicii de digitalizare arhivă și/sau generare arhivă elecronică, în valoarea cumulata mai mare sau egala cu 500 000,00 RON fără TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte, prag minim determinat pe baza valorii estimate fara TVA a contractului de servicii ce urmeaza a fi incheiat, vizând în special existenţa unui nivel corespunzãtor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut. Se vor lua în considerare numai serviciile realizate în această perioadă și pentru care se poate prezenta dovada acceptării/aprobării de catre beneficiar. Atentie: se însumează valoarea serviciilor similare prestate și nu valoarea contractelor la nivelul cărora au fost prestate aceste servicii. Prin urmare, ofertantul are obligația să detalieze valorile contractelor care cuprind și alte tipuri de lucrări/servicii/furnizări și să evidențieze doar serviciile similare prestate si receptionate de beneficiar in conditiile legii in ultimii 3 ani, de la data limită de depunere a ofertelor. Pentru contracte încheiate în alte valute, echivalența în lei se face la curs mediu anual leu/alte valute comunicat de BNR pentru data semnării fiecăruia din contractele menționate.

Prin servicii duse la bun sfârțit se întelege: servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de beneficiar ca rezultat independent; servicii receptionate la sfarsitul prestarii. Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

Proportia de subcontractare. În cazul în care are intentia sa subcontracteze parte/parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare daca se vor prezenta documente relevante, pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit. Subcontractantul/subcontractantii nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 si nici sa genereze situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Autoritatea contractanta va verifica inexistență unei situații de excludere prevazute la art. 164, 165 și 167 în legatură cu subcontractanții propuși. În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului, o singura dată, să înlocuiască 1 subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, că se afla în aceasta situatie, conform art. 170 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile și completarile ulterioare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

În vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – la secțiunea „Criteriile de selectie” – „Capacitatea tehnica si profesionala” – „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat”, indicand in mod explicit, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, beneficiarul, valoarea serviciilor realizate in ultimii 3 ani, tipul serviciilor realizate, data de început și data de finalizare a contractului/contractelor. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, contracte/recomandării/certificate constatatoare/procese-verbale de receptie/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractantă ori de catre clientul beneficiar, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, perioada de prestare si valoarea acestora. Aceste documente vor fi prezentate pentru fiecare asociat in parte, daca resursele acestuia sunt luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. In cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, subcontractantul are obligatia de a completa DUAE. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare.

Nota 1: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat”.

Nota 2: in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 3: in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat”.

Nota 4: in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de terțul susținător, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice si documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm, vor fi incarcate in SEAP odata cu DUAE. Documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractare. Subcontractantii nominalizati in oferta vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Se va prezenta formularul „Acordul de subcontractare”.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/12/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 04/04/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 04/12/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1) Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”;

2) Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala;

3) Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător).

Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.

La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală, iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta.

În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, autoritățile/entitățile contractante vor vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare participant;

4) In cazul in care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica;

5) Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in termen de 10 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal.

Pentru solutionarea contestatiei pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

6) Pentru toate documentele solicitate din fisa de date si din caietul de sarcini se accepta prezentarea de documente echivalente.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Potrivit prevederilor art. 8 și respectiv 49 din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Județean Sibiu – Serviciul Achiziții publice
Adresă: Str. General Gheorghe Magheru nr. 14
Localitate: Sibiu
Cod poștal: 550185
Țară: România
E-mail: achizitii@cjsibiu.ro
Telefon: +40 269217733
Fax: +40 269218159
Adresă internet: www.cjsibiu.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/10/2019