Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 50234-2023

25/01/2023    S18

Polen-Stettin: Industrielle Maschinen

2023/S 018-050234

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Politechnika Morska w Szczecinie
Postanschrift: ul. Wały Chrobrego 1-2
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 70-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jarosław Sobczak, Aldona Marciszak, Marta Mikulska-Nawacka
E-Mail: bzp@pm.szczecin.pl
Telefon: +48 914809491
Fax: +48 914809575
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pm.szczecin.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/pm_szczecin
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: publiczna uczelnia wyższa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa obrabiarki numerycznej wraz z osprzętem dla Politechniki Morskiej w Szczecinie

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP-AZ/262-2/23
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42000000 Industrielle Maschinen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem obrabiarki numerycznej wraz z osprzętem dla Politechniki Morskiej w Szczecinie na potrzeby projektu „Centrum badawcze diagnozowania, recyklingu elementów wielko i małogabarytowych oraz identyfikacji odzyskanych materiałów”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42600000 Werkzeugmaschinen
42611000 Werkzeugmaschinen für besondere Zwecke
42621000 Drehmaschinen
42621100 CNC-Drehmaschine
42990000 Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke
42632000 Numerisch gesteuerte Maschinen für die Metallbearbeitung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem obrabiarki numerycznej wraz z osprzętem dla Politechniki Morskiej w Szczecinie na potrzeby projektu „Centrum badawcze diagnozowania, recyklingu elementów wielko i małogabarytowych oraz identyfikacji odzyskanych materiałów”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SWZ,

- projektowane postanowienia umowy określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Gwarancja na przedmiot zamówienia: minimum 12 miesięcy. Udzielona Gwarancja obejmuje cały przedmiot zamówienia.

2) Nomenklatura wg CPV:

42600000-2 Obrabiarki

42611000-2 Obrabiarki specjalnego zastosowania

42000000-6 Maszyny przemysłowe

42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania

42621000-5 Tokarki

42621100-6 Tokarki sterowane komputerowo

42632000-5 Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu

3) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.

4) Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych

i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

5) W przypadku, gdy Zamawiający odnosi się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

6) Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych

i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie umowy, jak również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta).

2. Rozwiązania równoważne.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: bezpłatna gwarancja / Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Centrum badawcze diagnozowania, recyklingu elementów wielko i małogabarytowych oraz identyfikacji odzyskanych materiałów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.03.00-32-0003/21-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określone zostały we projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/02/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/02/2023
Ortszeit: 10:05
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

Zamawiający, na podstawie art. 106 ustawy Pzp żąda, by wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom SWZ złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe:

a) materiały informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, z których ma wynikać potwierdzenie wszystkich parametrów technicznych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się złożenia materiałów w języku innym niż polski.

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

2. Unieważnienie postępowania.

1) Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

3. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który:

- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835),

- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k dodanym art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014),

- złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania określone są w rozdziale II SWZ.

5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale III ust. 5 SWZ.

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:

- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

7. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy:

https://platformazakupowa.pl/pn/pm_szczecin.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy PZP: środki ochrony prawnej.

2. Odwołanie przysługuje na: niezgodną przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowanie postanowienia umowy; zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie w formie elektronicznej albo w postacie elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023