Supplies - 502388-2018

14/11/2018    S219

Poland-Katowice: Odour-masking apparatus

2018/S 219-502388

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 213-489148)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Michalina Ryndak
E-mail: m.ryndak@pgg.pl
Telephone: +48 327572927
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa półmasek filtrujących cząsteczki stałe i ciekłe dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku

Reference number: 701801979
II.1.2)Main CPV code
42924790 Odour-masking apparatus
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest: półmasek filtrujących cząsteczki stałe i ciekłe dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 9 zadań.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/11/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 213-489148

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.8
Lot No: 1-9
Place of text to be modified: Forma prawna jaka musi przyjąć grupa wykonawców której zostanie udzielone zamówienie
Instead of:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 2. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 5. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia. 6. Szczegółowe wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólna ofertę określono w SIWZ.

Read:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

2. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust.1.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

5. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

6. Szczegółowe wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólną ofertę określono w SIWZ.

Section number: IV.2.7
Lot No: 1 -9
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:

Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy https://efo.coig.biz. w dniu ich złożenia nie wcześniej niż o godz. 08:00

Informacje o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, składających oferty, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków

Read:

Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 20.11.2018r. o godz. 08:00 w Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-040 Katowice, ul. Lompy 14 – pokój nr 411, IV piętro.

Informacje o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, składających oferty, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach zostaną zamieszczone przez Zamawiającego na stronie internetowej w Profilu Nabywcy.

VII.2)Other additional information: