Leveringen - 50240-2019

01/02/2019    S23    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Strooizout

2019/S 023-050240

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_35618302
Postadres: Fényes Elek utca 7–13.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110
Postcode: 1024
Land: Hongarije
Contactpersoon: Dr. Falucskai Zoltán
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Telefoon: +36 18199171
Fax: +36 18199540

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kozut.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.kozut.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: országos közutak üzemeltetése

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Útszóró só beszerzése 2018

Referentienummer: EKR000619882018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34927100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. téli időszak síkosság-mentesítési feladataihoz szükséges közvetlen útszórásra alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kijelölt mérnökségeire 24 hónap határozott időtartamra kötött adásvételi keretszerződés szerint, legfeljebb az ajánlati részenként megjelölt keretmennyiség erejéig, Ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 230 790 000.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Útszóró só beszerzése 2018 - Nyugat-Magyarország

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34927100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU120
NUTS-code: HU211
NUTS-code: HU212
NUTS-code: HU213
NUTS-code: HU221
NUTS-code: HU222
NUTS-code: HU223
NUTS-code: HU231
NUTS-code: HU232
NUTS-code: HU233
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya, Somogy, Tolna, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Veszprém,Pest,Komárom-Esztergom megyei mérnökségei.Mérnökségek pontos címeit a KD. tartalmazza.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya, Somogy, Tolna, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Veszprém, Pest, Komárom-Esztergom megyei mérnökségei részére 253 000 tonna keretmennyiség erejéig, az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretmennyiségen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést.

Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás.

A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történő lerakodása Ajánlattevő feladata. A terméket az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2401:2010) Útügyi Műszaki Előírásban (ÚME) foglalt mértékben tapadásgátló anyaggal bekeverve szükséges leszállítania nyertes Ajánlattevőnek.

Az útszóró só nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2 401:2010) „Szórósó. Technikai nátrium klorid” c. Útügyi Műszaki Előírásban (ÚME) foglaltaknak, azonban Ajánlatkérő a sóminőség tekintetében az ÚME 4.1. pontjában foglaltak alapján, más minőségi megfelelőség értékelési szempontrendszert is alkalmaz, a Közbeszerzési Dokumentumok szerint.

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét nettó egységár alapján (nettó Ft/tonna) kéri megadni.

A szerződéskötést követően leszállítandó só mennyiség: 56 000 tonna. A szerződéskötést követően leszállítandó mennyiségek felét a szerződéskötést követő 25. naptári napig, míg a másik felét az 50. naptári napig kell leszállítani.

A részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén a szerződéskötést megelőző 5. naptári napig rendelkezik vagy rendelkezni fog Magyarország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint előírt 50 000 tonna és a készletbiztonság minőségi értékelési szempont kapcsán tett - felolvasó lap szerinti - többlet megajánlás együttes mennyiségével megegyező útszórásra alkalmas só tulajdonjogával (Ajánlatkérő részéről nem fogadható el a mindössze ponyvával letakart tárolási megoldás.) A tárgyi feltétel teljesülése a szerződés megkötésének feltétele. A szerződés aláírása előtt az Ajánlatkérő helyszíni bejáráson ellenőrzi az előírt mennyiség meglétét Ajánlattevő által megjelölt saját vagy bérelt tárolóhely(ek)en.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Készletbiztonság (ld. II.2.14) pont) / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5)

Készletbiztonság: szerződéskötést megelőző 5. naptári napig Magyarország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább 50 000 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával való rendelkezésen felül vállalt többlet mennyiség – Súlyszám: 20

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Útszóró só beszerzése 2018 - Kelet-Magyarország

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34927100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU311
NUTS-code: HU312
NUTS-code: HU313
NUTS-code: HU321
NUTS-code: HU322
NUTS-code: HU323
NUTS-code: HU331
NUTS-code: HU332
NUTS-code: HU333
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén,Heves,Nógrád,Jász-Nagykun-Szolnok,Szabolcs-Szatmár-Bereg,Hajdú-Bihar,Csongrád,Békés,Bács-Kiskun megyei mérnökségei.Mérnökségek pontos címeit KD.tart.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása (adás-vétele) és fuvarozása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megyei mérnökségei részére 187 000 tonna keretmennyiség erejéig, az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretmennyiségen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést.

Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás.

A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történő lerakodása Ajánlattevő feladata. A terméket az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2401:2010) Útügyi Műszaki Előírásban (ÚME) foglalt mértékben tapadásgátló anyaggal bekeverve szükséges leszállítania nyertes Ajánlattevőnek.

Az útszóró só nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2 401:2010) „Szórósó. Technikai nátrium klorid” c. Útügyi Műszaki Előírásban (ÚME) foglaltaknak, azonban Ajánlatkérő a sóminőség tekintetében az ÚME 4.1. pontjában foglaltak alapján, más minőségi megfelelőség értékelési szempontrendszert is alkalmaz, a Közbeszerzési dokumentumok szerint.

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét nettó egységár alapján, (nettó Ft/tonna) kéri megadni.

A szerződéskötést követően leszállítandó só mennyiség: 40 000 tonna. A szerződéskötést követően leszállítandó mennyiségek felét a szerződéskötést követő 25. naptári napig, míg a másik felét az 50. naptári napig kell leszállítani.

A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén a szerződéskötést megelőző 5. naptári napig rendelkezik vagy rendelkezni fog Magyarország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint előírt 50 000 tonna és a készletbiztonság minőségi értékelési szempont kapcsán tett - felolvasó lap szerinti - többlet megajánlás együttes mennyiségével megegyező útszórásra alkalmas só tulajdonjogával (Ajánlatkérő részéről nem fogadható el a mindössze ponyvával letakart tárolási megoldás.) A tárgyi feltétel teljesülése a szerződés megkötésének feltétele. A szerződés aláírása előtt az Ajánlatkérő helyszíni bejáráson ellenőrzi az előírt mennyiség meglétét Ajánlattevő által megjelölt saját vagy bérelt tárolóhely(ek)en.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Készletbiztonság (ld.II.2.14) pont) / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5)

Készletbiztonság: szerződéskötést megelőző 5. naptári napig Magyarország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább 50 000 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával való rendelkezésen felül vállalt többlet mennyiség - Súlyszám: 20

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Útszóró só beszerzése 2018 - Sósiló

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34927100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU311
Voornaamste plaats van uitvoering:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. sósiló (3877 Tornyosnémeti, külterület hrsz. 0105).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása (adás-vétele) és fuvarozása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. sósilójába 600 tonna keretmennyiség erejéig, az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretmennyiségen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést.

Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás.

A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a só sósilóba történő szivattyúzása Ajánlattevő feladata. A terméket, az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2401:2010) Útügyi Műszaki Előírásban (ÚME) foglalt mértékben, tapadásgátló anyaggal bekeverve kell leszállítania nyertes Ajánlattevőnek.

Az útszóró só nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2401:2010) „Szórósó. Technikai nátrium klorid” c.Útügyi Műszaki Előírásban (ÚME) foglaltaknak, azonban Ajánlatkérő a sóminőség tekintetében az UME 4.1. pontjában foglaltak alapján, más minőségi megfelelőség értékelési szempontrendszert is alkalmaz, az ajánlatkérési dokumentumok (Műszaki leírás) szerint.

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét nettó egységár alapján, (nettó HUF/tonna) kéri megadni.

A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 192-433547
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: KB-2018/0000555/001/00
Perceel nr.: 1
Benaming:

Útszóró só beszerzése 2018 - Nyugat-Magyarország

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vakond Via Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_76535374
Postadres: Béke utca 150.
Plaats: Tiszakécske
NUTS-code: HU
Postcode: 6060
Land: Hongarije
E-mail: vallalkozas@vakondut.hu
Telefoon: +36 19201204
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 590 000 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 109 300 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Útszóró só beszerzése és szállítása

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: KB-2018/0000555/002/00
Perceel nr.: 2
Benaming:

Útszóró só beszerzése 2018 - Kelet-Magyarország

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vakond Via Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_76535374
Postadres: Béke utca 150.
Plaats: Tiszakécske
NUTS-code: HU
Postcode: 6060
Land: Hongarije
E-mail: vallalkozas@vakondut.hu
Telefoon: +36 19201204
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 805 900 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 198 600 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Útszóró só beszerzése és szállítása

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: KB-2018/0000555/003/00
Perceel nr.: 3
Benaming:

Útszóró só beszerzése 2018 - Sósiló

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

I. rész

1. Vakond Via Építő és Szolgáltató Kft., 6060 Tiszakécske, Béke utca 150., 14602849-4-03

II. rész

— Vakond Via Építő és Szolgáltató Kft., 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.,14602849-4-03

— Magyar Plastiroute Kft., 2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, Gát u. 4-10.,10359264-2-13,

— Solinwest Agro Kft., 2120 Dunakeszi, Tallér utca 10.,25277362-2-13

III. rész

— Salt Enterprise Kft., 4567 Gemzse, Kossuth út 3., 26529349-2-15.

Érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevők neve, címe és adószáma és az érvénytelenség indoka:

II. rész

— Magyar Plastiroute Kft., 2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, Gát u. 4-10.,10359264-2-13.

Indoklás:A Magyar Plastiroute Kft. (2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, Gát u. 4-10.) benyújtott hiánypótása után sem tudta megfelelően igazolni az eljárás 2. részében a szerződés teljesítéséhez szükséges M/1.1. és M/1.2 alkalmassági követelményeknek való megfelelését, melyre tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja szerint érvénytelen.

— Solinwest Agro Kft., 2120 Dunakeszi, Tallér utca 10.,25277362-2-13

Indoklás:

Ajánlattevő a hiánypótlási határidőig nem nyújtotta be a hiánypótlását az EKR rendszeren keresztül.

A hiánypótlási felhívás 1. pontjában megjelölt hiányosság kapcsán a Solinwest Agro Kft. (2120 Dunakeszi, Tallér utca 10.) ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, melyre tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.

III. rész

— Salt Enterprise Kft., 4567 Gemzse, Kossuth út 3., 26529349-2-15.

Indoklás:

Ajánlattevő a hiánypótlási határidőig nem nyújtotta be a hiánypótlását az EKR rendszeren keresztül.

A hiánypótlási felhívás 1-9. pontjában megjelölt hiányosságok kapcsán a Salt Enterprise Kft. (4567 Gemzse, Kossuth út 3.) ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, melyre tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2019