Услуги - 502429-2018

14/11/2018    S219

България-София: Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

2018/S 219-502429

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: инж. Венцислав Кръстев — и.д. директор дирекция СРПУЕ
Електронна поща: office@bgports.bg
Телефон: +359 28079999
Факс: +359 28079966
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/215
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност в пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас, по 4 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е предоставянето на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност в пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас, по 4 обособени позиции. Целта на поръчката е в съответствие с действащата нормативна уредба да се избере/рат изпълнител/и на услугите и да се сключи/чат договор/и за приемане и обработване на отпадъците — резултат от корабоплавателна дейност по Анекси I, IV и V от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (МАРПОЛ 73/78) в двете най-големи български морски пристанища.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци (Анекс I от МАРПОЛ 73/78) и на битово-отпадни води (Анекс IV от МАРПОЛ 73/78) — пристанище Варна“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG332 Добрич
Основно място на изпълнение:

Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, което включва пристанищни терминали: Варна-изток, Варна-запад, ТЕЦ „Езерово“, „Петрол“, „Леспорт“, Фериботен комплекс — Варна и Балчик

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност, представляващи отпадъци от нефтопродукти и отпадъци, съдържащи нефтопродукти по Анекс I от МАРПОЛ 73/78 и битово-отпадни води по Анекс IV от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна.

Обем на обособена позиция № 1: приемането и обработването на 7 860 куб. м отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност

II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Избраният критерий е „оптимално съотношение качество/цена“. Подпоказателите от техническия показател са:

П1 „Организация и технология за изпълнение на услугите“, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката;

П2 „Управление на риска“; и

ПЗ „План за действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи“.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Приемане и обработване на твърди отпадъци (Анекс V от МАРПОЛ 73/78) — пристанище Варна“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG332 Добрич
Основно място на изпълнение:

Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, което включва пристанищни терминали: Варна-изток, Варна-запад, ТЕЦ „Езерово“, „Петрол“, „Леспорт“, Фериботен комплекс — Варна и Балчик

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност, представляващи твърди отпадъци по Анекс V от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна.

Обем на обособена позиция № 2: приемането и обработването на 1 475 куб. м отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност

II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Избраният критерий е „оптимално съотношение качество/цена“. Подпоказателите, включени в техническия показател, са:

П1 „Организация и технология за изпълнение на услугите“, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката;

П2 „Управление на риска“; и

П3 „План за действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи“.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Приемане и обработване на нефтосъдържащи отпадъци (Анекс I от МАРПОЛ 73/78) и на битово-отпадни води (Анекс IV от МАРПОЛ 73/78) — пристанище Бургас“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, което включва пристанищни терминали: Бургас-изток — 1, Бургас-изток — 2, Бургас-запад, Росенец и Несебър, попадащи в област Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност, представляващи отпадъци от нефтопродукти и отпадъци, съдържащи нефтопродукти по Анекс I от МАРПОЛ 73/78 и битово-отпадни води по Анекс IV от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

Обем на обособена позиция № 3: приемането и обработването на 1 965 куб. м отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност

II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Избраният критерий е „оптимално съотношение качество/цена“. Подпоказателите, включени в техническия показател, са:

П1 „Организация и технология за изпълнение на услугите“, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката;

П2 „Управление на риска“; и

П3 „План за действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи“

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Приемане и обработване на твърди отпадъци (Анекс V от МАРПОЛ 73/78) — пристанище Бургас“

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, което включва пристанищни терминали: Бургас-изток — 1, Бургас-изток — 2, Бургас-запад, Росенец и Несебър, попадащи в област Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извършване на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност, представляващи твърди отпадъци по Анекс V от МАРПОЛ 73/78, за района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

Обем на обособена позиция № 4: приемането и обработването на 1 000 куб. м отпадъци — резултат от корабоплавателна дейност

II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Избраният критерий е „оптимално съотношение качество/цена“. Подпоказателите, включени в техническия показател, са:

П1 „Организация и технология за изпълнение на услугите“, предмет на конкретната обособена позиция от поръчката;

П2 „Управление на риска“; и

П3 „План за действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи“

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 242-504439
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 62
Обособена позиция №: 4
Наименование:

„Приемане и обработване на твърди отпадъци (Анекс V от МАРПОЛ 73/78) — пристанище Бургас“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
16/10/2018
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Океан шипинг ООД
Национален регистрационен номер: 102108762
Пощенски адрес: ул. Велико Търново № 14
Град: Бургас
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: oceanshipping@abv.bg
Телефон: +359 898742300
Факс: +359 898742300
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/11/2018